Vi forskar om boendet, bostäder och staden

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och vi samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.

Konferens om koppar i Falun 2-4 maj

"Koppar från skandinavien i tidigmodern tid- Falun och Röros från den globala periferin till hushållens mitt" är titeln på konferansen. För mer information kontakta sven.olofsson@ibf.uu.se

Tisdagsseminarium 27 mars 13.15

Titel: Metals and the Danish Slave Trade. Christiansborg and the Gold Coast metal market, 1700-1754

Nya tidskriftsnummer


Housing, Theory and Society

IBF:s internationella och refereegranskade tidskrift om bostadsfrågor, samhällsvetenskap
och sociala frågor.


International Journal of Housing Policy

Samhällsvetenskaplig, internationell och refereegranskad tidskrift (samägd) med inriktning på bostadsfrågor.