Vi forskar om boendet, bostäder och staden

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och vi samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.

Seminarier


Does financial liberalization and mortgage indebtedness democratize homeownership or just inflate housing prices? Evidence from OECD countries across the last century
Författare: Sebastian Kohl (IBF)
Tid: Tisdag 21 februari kl. 13.15
Språk: English

Hela seminarieprogrammet finns
under Aktiviteter/Seminarier.

Nya tidskriftsnummer


Housing, Theory and Society

IBF:s internationella och refereegranskade tidskrift om bostadsfrågor, samhällsvetenskap
och sociala frågor.

Volume 34, Issue 1, 2017


International Journal of Housing Policy

Samhällsvetenskaplig, internationell och refereegranskad tidskrift (samägd) med inriktning på bostadsfrågor.

Volume 17, Issue 1, 2017