Länkar och uppslag

European Housing Review 2012
Housing Statistics in the European Union 2010
Housing Statistics in the European Union 2005/2006
Housing Statistics in the European Union 2004


Research
Urbana Studier, Malmö högskola
Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings Universitet (CKS)
Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet
Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS), Örebro universitet
Chamers Arkitektur, Göteborg
Förvaltningshögskolan, Göteborg
Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Metropolis
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), KTH

Financiers 
Formas
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

Authorities
Barnombudsmannen
BO ska med kunskap och kvalitet företräda barn och ungdomar, driva och bevaka deras rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen. På webbsidan finns: faktauppgifter om barn och ungdomar, dokument för nedladdning, trycksaksbeställning m m.
Boverket
Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. På webbsidan finns: information om författningar och bidrag, blanketter, beställning av publikationer m m.
Civilutskottet (CU)
Riksdagens civilutskott bereder bl.a. ärenden om bostadspolitik, bebyggelseplanläggning, byggnadsväsendet, fysisk planering, expropriation, fastighetsbildning och lantmäteriväsendet samt ärenden om anslag inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, skall verka för att sådan diskriminering inte förekommer i arbetslivet eller på andra ställen. Med etnisk diskriminering menas orättvis eller kränkande behandling på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.
Fastighetsmäklarinspektionen
Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är en statlig myndighet för frågor som rör registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare.
Statens Folkhälsoinstitut
Statens folkhälsoinstitut har till huvuduppgift att förbättra folkhälsan. Särskild vikt ska fästas vid insatser för de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna.
Finansdepartementet
Bostadspolitiken hanteras inom regeringen av finansdepartementet.
Konjunkturinstitutet
Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin och bedriver forskning med anknytning till detta. På webbsidan finns KI:s prognoser, vilka kan laddas hem, liksom viss ekonomisk statistik.
Konsumentverket (KO)
Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Man arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag, som reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi och varors säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan.
Lantmäteriet
Lantmäteriet har till uppgift att bidra till en effektiv och hållbar användning av Sveriges fastigheter, mark och vatten. Verksamheten består av fyra delar som samverkar i en helhet: geografisk information, fastighetsinformation, fastighetsbildning och geografisk informationsteknik.
Migrationsverket
Migrationsverket prövar ansökningar om asyl, visum, svenskt medborgarskap mm. Migrationsverket tar också emot asylsökande och arbetar med återvandring. På webbsidan finns: invandringsstatistik, trycksaksbeställning, information om lagstiftning m m.
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig miljömyndighet som arbetar för en ekologisk hållbar utveckling.
Statistiska Centralbyrån SCB
SCB tar fram officiell statistik på olika samhällsområden och ser till att den är lättillgänglig. Statistiken ska vara aktuell, tillförlitlig och objektiv. På webbsidan finns en mängd statistik tillgänglig för att studera och även för att ladda hem.
Ungdomsstyrelsen
Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som i samverkan med andra verkar för att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och att deras resurser ska tas tillvara.
Urban utveckling - stadsdelar med utbrett utanförskap
Urbant utvecklingsarbete är en del av integrationspolitiken. Urban utveckling avser kunskapsbaserade och tvärsektoriellt samordnade utvecklingsinsatser i stadsdelar med ett utbrett utanförskap.

Interest groups
Byggnads
Fastighetsägarna
HSB
Hyresgästföreningen
Jagvillhabostad.nu
Riksbyggen
SABO
SBC
Sveriges byggindustrier
Villaägarnas riksförbund
Fastighetsmäklarförbundet
Mäklarsamfundet

Links
Aftonbladet
Aftonbladet har samlat en rad bo-länkar, främst för privatpersoner. Här finns t ex länkar till fastighetsmäklare, heminredning och boendeekonomi.
Byggtorget
References to articles from the original Byggtorget from year 1950 up to 2006 have been loaded. The remaining references will be loaded continuously! The database will not be updated with records for 2007 forwards! The database does not contain the material in full text that was delivered to the original Byggtorget from various sources. All Byggdok publications that were loaded two years ago can be found here also!
Constellator
En länklista till olika fastighetsägare (fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar m m.)
Immigrantinstitutet
Immigrantinstitutet är en ideell organisation med huvudsyfte att fungera som informations- och dokumentationscentrum i invandrar- och flyktingfrågor. På webbsidan finns bl a information om och länkar till organisationer och tidningar.
Svenska branschtidningar
En länklista över tidningar och tidskrifter om fastighetsmarknaden.

External links

European Housing Review 2012
Housing Statistics in the European Union 2010
Housing Statistics in the European Union 2005/2006
Housing Statistics in the European Union 2004


Research
Urbana Studier, Malmö högskola
Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings Universitet (CKS)
Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet
Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS), Örebro universitet
Chamers Arkitektur, Göteborg
Förvaltningshögskolan, Göteborg
Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Metropolis
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), KTH

Financiers 
Formas
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

Authorities
Barnombudsmannen
BO ska med kunskap och kvalitet företräda barn och ungdomar, driva och bevaka deras rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen. På webbsidan finns: faktauppgifter om barn och ungdomar, dokument för nedladdning, trycksaksbeställning m m.
Boverket
Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. På webbsidan finns: information om författningar och bidrag, blanketter, beställning av publikationer m m.
Civilutskottet (CU)
Riksdagens civilutskott bereder bl.a. ärenden om bostadspolitik, bebyggelseplanläggning, byggnadsväsendet, fysisk planering, expropriation, fastighetsbildning och lantmäteriväsendet samt ärenden om anslag inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, skall verka för att sådan diskriminering inte förekommer i arbetslivet eller på andra ställen. Med etnisk diskriminering menas orättvis eller kränkande behandling på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.
Fastighetsmäklarinspektionen
Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är en statlig myndighet för frågor som rör registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare.
Statens Folkhälsoinstitut
Statens folkhälsoinstitut har till huvuduppgift att förbättra folkhälsan. Särskild vikt ska fästas vid insatser för de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna.
Finansdepartementet
Bostadspolitiken hanteras inom regeringen av finansdepartementet.
Konjunkturinstitutet
Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin och bedriver forskning med anknytning till detta. På webbsidan finns KI:s prognoser, vilka kan laddas hem, liksom viss ekonomisk statistik.
Konsumentverket (KO)
Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Man arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag, som reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi och varors säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan.
Lantmäteriet
Lantmäteriet har till uppgift att bidra till en effektiv och hållbar användning av Sveriges fastigheter, mark och vatten. Verksamheten består av fyra delar som samverkar i en helhet: geografisk information, fastighetsinformation, fastighetsbildning och geografisk informationsteknik.
Migrationsverket
Migrationsverket prövar ansökningar om asyl, visum, svenskt medborgarskap mm. Migrationsverket tar också emot asylsökande och arbetar med återvandring. På webbsidan finns: invandringsstatistik, trycksaksbeställning, information om lagstiftning m m.
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig miljömyndighet som arbetar för en ekologisk hållbar utveckling.
Statistiska Centralbyrån SCB
SCB tar fram officiell statistik på olika samhällsområden och ser till att den är lättillgänglig. Statistiken ska vara aktuell, tillförlitlig och objektiv. På webbsidan finns en mängd statistik tillgänglig för att studera och även för att ladda hem.
Ungdomsstyrelsen
Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som i samverkan med andra verkar för att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och att deras resurser ska tas tillvara.
Urban utveckling - stadsdelar med utbrett utanförskap
Urbant utvecklingsarbete är en del av integrationspolitiken. Urban utveckling avser kunskapsbaserade och tvärsektoriellt samordnade utvecklingsinsatser i stadsdelar med ett utbrett utanförskap.

Interest groups
Byggnads
Fastighetsägarna
HSB
Hyresgästföreningen
Jagvillhabostad.nu
Riksbyggen
SABO
SBC
Sveriges byggindustrier
Villaägarnas riksförbund
Fastighetsmäklarförbundet
Mäklarsamfundet

Links
Aftonbladet
Aftonbladet har samlat en rad bo-länkar, främst för privatpersoner. Här finns t ex länkar till fastighetsmäklare, heminredning och boendeekonomi.
Byggtorget
References to articles from the original Byggtorget from year 1950 up to 2006 have been loaded. The remaining references will be loaded continuously! The database will not be updated with records for 2007 forwards! The database does not contain the material in full text that was delivered to the original Byggtorget from various sources. All Byggdok publications that were loaded two years ago can be found here also!
Constellator
En länklista till olika fastighetsägare (fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar m m.)
Immigrantinstitutet
Immigrantinstitutet är en ideell organisation med huvudsyfte att fungera som informations- och dokumentationscentrum i invandrar- och flyktingfrågor. På webbsidan finns bl a information om och länkar till organisationer och tidningar.
Svenska branschtidningar
En länklista över tidningar och tidskrifter om fastighetsmarknaden.

Bo-ord

Hästbo

ena partnern i ett förhållande spenderar mer tid hos hästen än hemma hos sin käresta

Brändbo

hushåll bestående av en person som just blivit övergiven av sin partner

Råttbo

hushåll i tekniskt undermålig och hygieniskt eftersatt bostad

Skatbo

hushåll som har som fritidssysselsättning att skälla på sina grannar och ställa till obehag för dem

Kobo

ensam bonde med ladugården som enda granne

Cybo

par som träffas och håller ihop i cyberrymden

Stockholmsbo

person som betalar sjukt mycket pengar för ett otroligt taskigt boende

Närbo

par som inte bor ihop men bor väldigt nära varann

Gnatbo

parförhållande som bygger på tjat och gnat dagarna i ända

Lurbo

par som uppger olika adresser för att få maximalt bostadsbidrag

Örebo

hushåll där man vänder på slantarna

Rimbo

två poeter som bor ihop

Valbo

ensamboende man i mörk och fuktig genomgångsbostad - lystrar till namnet Jona

 Friggebo trångbott hushåll i mindre tätort som gillar snickarglädje
 Högbo ett ständigt påtänt par

  Hushållets sammansättning

Enbo

enboende eller ensling

Sambo

ogift sammanboende par

Skambo

dito på finlandssvenska

Delsbo

par som bor ihop ibland

Särbo

par som inte bor tillsammans

Exbo

nyskilt men fortfarande sammanboende par

Turbo

par som turas om att bo med barnen

Gråbo

pensionärer som flyttat ihop på äldre dagar

Kombo

kompisar som delar lägenhet

Krylbo

styvfamilj där det kryllar av egna barn och andras ungar

Mambo

vuxet barn som på grund av bostadsbrist bor med mamma

Gambo

vuxet barn som bor ihop med mor- eller farföräldrar

Svärbo

yngre man som bor med svärmor

 Villbo par som vill bo ihop, men är förhindrade av olika anledningar
 Kvarbo äldre som bor kvar i hemmet och mottar hemtjänst därstädes

  Samlevnadens karaktär

Lambo

par som har ett mycket lamt förhållande

Limbo

par som lever som klistrade till varandra

Ormbo

ständigt omslingrat par

Rambo

par som har mycket fasta ramar för sitt förhållande

Getingbo

grälsjukt för att inte säga stingsligt par

  Hushållets livsstil

Bimbo

intellektuellt lågpresterande samboendepar (ev. ljushåriga)

Dumbo

par som borde flytta isär men som är för dumma för att inse det

Fäbo

mindre omtyckt hushåll av varierande storlek

Garbo

hushåll med ensamstående, synnerligen ljusskygg äldre kvinna

Hambo

yngre individ som bor ihop med sin hamster

Jumbo

en ung korpulent socialt mindre välanpassad mammas pojke som längtar åter till ett tidigare mamboliv

Sjöbo

hushåll med starkt främlingsfientliga åsikter och med noggrann kontroll på vem som kommer över tröskeln

 Smygbo  hyresgäst som bor utan hyreskontrakt - i andra (minst) hand

Bilbo

 par som inte ens har husvagn att bo i

Vedbo

 utslängd man på landet

 Zambo  sambos som vill avvika från Svensson