Välkommen till Bostadsmötet!

Bostadsfrågan har blivit allt viktigare i samhällsdebatten, inte minst utifrån ekonomiska och sociala aspekter. Hotet om en drastisk klimatförändring har aktualiserat nya perspektiv på frågan. Vårt sätt att bo, bygga, planera städer, förflytta oss och leva i urbana miljöer måste ställas om.

Årets Bostadsmöte tillhandahåller som vanligt sessioner på en mängd teman rörande bostadsmarknaden, bostadspolitiken och boendet. I ett särskilt spår sätter vi fokus på omställningen till ett klimatmässigt rimligt sätt att bo och leva i staden.

Plats: Universitetshuset           Tid: 15-16 maj 2019


Anmälan öppnar 15 mars.

Program

Vid varje sessionspass finns det fyra parallella sessioner att välja mellan. Mer information om innehållet i varje session finns längre ned på sidan.

DAG 1: Onsdag 15 maj

09.00 REGISTRERING

09.30 KONFERENSENS ÖPPNANDE

09.45 PLENARFÖRELÄSNINGAR

Terry Hartig, professor i miljöpsykologi
Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

Karin Bradley, docent i urbana studier
Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH

Erik Stenberg, docent i arkitektur
Centrum för hållbart samhällsbyggande, KTH

Tora Holmberg, professor i sociologi
Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Ingrid Petersson, generaldirektör 
Formas

11.30 LUNCHSAMTAL KRING TEMABORD

13.00 SESSIONER

Spår 1
Vägen mot fossilfria städer – effekter och
förutsättningar för innovativ, lokal
klimatpolitik

14.30 FIKAPAUS

15.00 SESSIONER

Spår 2
Hyressättning idag
och i framtiden I: intressentpanel

Spår 3
Mot en ny EBO-reform: Utmaningar och åtgärdsförslag

Spår 4
Bostadsbyggande för rika och fattiga

Spår 1
Bygg smart, bygg tätt. Eller?

Spår 2
Hyressättning idag
och i framtiden II:
forskarpanel

Spår 3
Lokal områdes-
utveckling
– intressekonflikter
och lösningar?

Spår 4
Flyttkedjor i teori,
politik och praktik

17.00 KONFERENSMIDDAG PÅ NORRLANDS NATION
 

DAG 2: Torsdag 16 maj

09.00 SESSIONER

Spår 1
Styrmedel och
smart teknik för
den energieffektiva
bostaden

10.30 FIKAPAUS

11.00 SESSIONER

Spår 2
”Social housing” på
svenska?
Det nationella perspektivet: idéer
och praktik

Spår 3
Bostadsdistribution
på lika villkor?

Spår 4
Byggemenskaper –
alternativ till de
stora byggbolagen?

Spår 1
Trafik och
transporter –
Uppsala, Södra
staden och
klimatmålen

12.30 LUNCH

Spår 2
”Social housing på
svenska?”
Det lokala perspektivet:
modeller och
erfarenheter

Spår 3
Dialog, samverkan
och makt i
samhällsplaneringen

Spår 4
Finansialisering
och renovräkning
ur de boendes
perspektiv

13.30 PANELDEBATT

Bygga och bo i omställningsstaden: Vägen mot ett klimatsmart samhälle
Alla pratar idag om klimatförändringarna, dess konsekvenser och vad som krävs för att nå klimatmålen. Bygg- och bostadssektorn står för en betydande del av de svenska koldioxidutsläppen. Den avslutande paneldebatten handlar därför om hur bygg- och bostadssektorns centrala aktörer ser på sina utmaningar och sitt ansvar i ljuset av klimatförändringarna. Hur påverkas deras intressen och strategier – direkt och indirekt,
socialt och ekonomiskt – av ambitionen att ställa om och göra samhället klimatneutralt till 2050?

Inledningstalare

Kevin Anderson
Professor i energi och klimatförändringar vid University of Manchester och Uppsala universitet

Medverkande

Anna Broman
Bostadspolitisk expert, Sveriges Byggindustrier

Marie Linder
Förbundsordförande, Hyresgästföreningen


Jörgen Mark-Nielsen
Samhällspolitisk chef,  SABO


Sophia Mattsson-Linnala
VD, Rikshem AB

Anders Sjelvgren
Generaldirektör, Boverket

Lennart Weiss   
Kommersiell direktör, Veidekke

15.00 AVSLUTNING

LUNCHSAMTAL KRING TEMABORD

Hur kommer framtidens städer att utformas och vad innebär det egentligen att bo klimatsmart? Under lunchen har du chansen att vara med och hitta lösningar och nya infallsvinklar på frågor knutna till konferenstemat. Vid fem olika temabord står samtal kring klimat och omställning i fokus. Varje temabord har en grundpanel som utgörs av representanter från företag och organisationer, forskare från IBF och studenter från Uppsala universitet och SLU, men alla mötesdeltagare är varmt välkomna att delta aktivt i samtalen. Vill du bara lyssna går det förstås också bra.

Temat för lunchsamtalet utarbetas av det företag eller organisation som är värd för bordet och kommer att presenteras i konferensprogrammet.

Sessioner

Ange vid anmälan vilka sessioner du önskar delta i. För att underlätta har vi delat in sessionerna i olika spår, där spår 1 följer konferensens huvudtema Bygga och bo i omställningsstaden. Det finns även två dubbelsessioner, här rekommenderar vi att du anmäler dig till båda sessionerna.

Spår 1

Vägen mot fossilfria städer  effekter och förutsättningar för innovativ lokal klimatpolitik
I debatten pekas staden ofta ut som en nyckel för att nå klimatmålen. Den fossilfria staden skall förverkliga både nationella och globala klimatmål, och i många kommuner laborareas idag med lokala klimatpolitiska strategier, såsom klimatbudgetar, klimatprotokoll. Utifrån lokala exempel och aktuell forskning undersöks realismen i denna idé genom att diskutera effekter av och förutsättningar för olika typer av innovativ lokal klimatpolitik.

Byggt smart, bygg tätt. Eller?
Förtätning ses av många som positivt och som en ”klimatsmart” samhällsplanering. Andra menar däremot att stadens förtätning går ut över andra centrala världen i staden, såsom kulturhistoriska miljöer, gröna ytor, öppna och allmänna platser. Hur ser egentligen kunskapsläget ut? Är förtätning verkligen vägen fram mot en klimatsmart stad?

Styrmedel och smart teknik för den energieffektiva bostaden
Sessionen fokuserar på nya tekniker för att skapa incitamentsstrukturer för ett hållbart boende (och byggande). Syftet med diskussionen är att bättre förstå och förklara drivkrafterna till energieffektivisering i boendet och byggandet mer allmänt. Hur kommer det sig att energiförbrukningen och därmed CO2-utsläppen från hushållens bostadskonsumtion har sjunkit dramatiskt sedan 1990-talet?

Trafik och transporter: Uppsala, Södra staden och klimatmålen
Hur ska stadens trafik och transporter fungera för att klimatmålen ska nås? Hur planerar man för klimatmålen i byggandet av till exempel Södra staden i Uppsala? Forskare, planerare och politiker talar om vad som krävs för att trafik och transporter i en stad inte ska bidra till den globala uppvärmningen.

Spår 2

”Social housing” på svenska? (Dubbelsession)

  1. Social housing” på svenska?
    Det nationella perspektivet: idéer och praktik
  2. ”Social housing” på svenska?
    Det lokala perspektivet: modeller och erfarenheter

Användningen av så kallade sociala kontrakt för att tillgodose vissa gruppers bostadsbehov har under senare tid ökat och den ”sekundära bostadsmarknaden” i kommunerna har under det senaste decenniet vuxit betydligt. I traditionell svensk bostadspolitik har sådana ”dualistiska” lösningar hittills avvisats politiskt med hänvisning till risken för stigmatisering och segregation. I dessa sessioner diskuteras frågan utifrån nationellt och lokalt perspektiv.

Hyressättning idag och i framtiden (Dubbelsession)

  1. Hyressättning idag och i framtiden I: forskarperspektiv
  2. Hyressättning idag och i framtiden II: intressentperspektiv och debatt

Reglerna och systemen för den svenska hyressättningen har länge varit omdebatterade, för att inte säga omtvistade. I denna dubbelsession presenteras forskares och intressenters perspektiv på en av vår tids hetaste bostadspolitiska fråga.

Spår 3

Mot en ny EBO-reform: Utmaningar och åtgärdsförslag
Sedan 1994 har den så kallade EBO-lagen som ger nyanlända möjlighet att välja bostadsort själv funnits. Lagens effekter har emellertid varit omdiskuterade och flera storstadskommuner har varit kritiska då de menar att lagen skapar segregation och stora kostnader. Under 2018 lade regeringens utredare fram ett förslag om en reformering av EBO. Två förslag är särskilt framträdande: en ”områdesbegränsning” och en ”social prövning”. I sessionen diskuteras det nya förslaget och dess möjliga konsekvenser.

Lokal områdesutveckling  intressekonflikter och lösningar?
När befintliga bostadsområden omvandlas genom renovering, ombildning eller på grund av nybyggnation ställs intressen mot varandra. Tjänstemän, politiker, gamla och nya invånare har olika intressen och perspektiv. På kort sikt riskerar konflikter i planering och genomförande uppstå, och på lång sikt kan den lokala områdesutvecklingen bidra till gentrifiering och segregation. Vilka utmaningar och möjligheter finns för att utveckla bostadsområden i samförstånd - utan att bidra till ökad segregation i staden?

Bostadsdistribution på lika villkor?
Distribution av tillgängliga bostäder är en nyckel för en väl fungerande bostadsmarknad. Tidigare forskning tyder emellertid på att diskriminering, bristande transparens och oklara riktlinjer för uthyrning inte bara skapar osäkerhet utan också orättvisor på bostadsmarknaden. I denna session diskuteras hur Bostadsförmedlingen och andra aktörer kan motverka men också bidra till dessa problem.

Dialog, samverkan och makt i samhällsplaneringen
Boverket, kommuner och enskilda fastighetsägare pratar mycket om vikten av dialog boende i samband med planeringsprojekt och ombyggnation. Men vad ligger egentligen i denna önskan om dialog? Vilka är egentligen motiven bakom talet om dialog? Vad är en bra eller lyckad dialog och vad vet vi om förutsättningarna att nå dit? I sessionen blandas insikter från praktiskt verksamma på lokal och nationell nivå med aktuell forskning om medborgardialoger och boendeinflytande.

Spår 4

Bostadsbyggande för rika och fattiga
Tenderar nybyggen att leda till gentrifiering? Hur påverkas boendemönster efter nybyggnation och renoveringar? Vilka effekter får inkomstojämlikhet och inkomstsegregation? Hur är huspriser relaterat till segregation och grannskapsuppdelning? I denna session kommer ekonomiska perspektiv läggas på vem som blir vinnare på bostadsmarknaden.

Finansialisering och renovräkning ur de boendes perspektiv
Runt om i landet finns ett renoveringsbehov, inte minst i miljonprogramsområdena. I denna situation har kommuner och kommunala bostadsbolag på vissa håll sålt delar av sina bestånd till nya aktörer såsom Blackstone/Hembla. Vad innebär etableringen av s.k. riskkapitalbolag på den svenska bostadsmarknaden? Vilka är erfarenheterna från boende i berörda områden? I denna session blandas olika röster om denna utveckling.

Flyttkedjor i teori, politik och praktik
Idén om kedjeeffekter vid nybyggnation har under senare år varit populär bland byggherrar, planerare och politiker. Men vad vet vi egentligen om flyttkedjor? När uppstår de och vilka välfärdseffekter åstadkommer de? Och varför är idén egentligen så politiskt populär, avsaknaden av aktuella studier till trots?

Byggemenskaper – alternativ till de stora byggbolagen?
Nyligen presenterade Boverket en vägledning för kommuner som är intresserade av att låta så kallade byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen. Byggemenskaper kan ses som ett exempel på den nya typ av mindre byggherrar som bland annat Uppsala kommun idag har som mål att få in på den lokala bostadsmarknaden. I sessionen blandas röster från Boverket, Uppsala kommun och forskarvärlden.

OM BOSTADSMÖTET

Bostadsmötet (tidigare Bostadsveckan) är en tvådagarskonferens som IBF anordnar var 18:e månad. 2019 års konferens blir den 17:e i ordningen. Konferensen är en mötesplats för aktörer, intresseföreningar, politiker, tjänstemän och övriga som arbetar med bostadsfrågor. Deltagarna får lyssna på talare från näringslivet och politiken som diskuterar heta bostadspolitiska frågor, men även ta del av de senaste forskningsrönen under populärvetenskapliga former.