Forskning

Vid IBF forskar vi om boendet, bostäder och staden i vid bemärkelse. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter. Forskningsverksamheten kan delas in i tre profilområden: bostadsforskning, urbanforskning och forskning om samhällsförändring.

Ämnesmässigt har IBF en tyngdpunkt i kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap, men vi har också forskare inom ekonomisk historia, etnologi, kulturantropologi och psykologi. Läs mer om forskarnas disciplinära tillhörigheter.

Från bildandet år 1994 har forskningen haft ett starkt fokus i traditionella bostadsfrågor, såsom kostnadsanalyser, finansieringsfrågor, hyressättning, bostadspolitik och deltagande i organisationsvärlden. Forskningen har också utvecklat nya frågor, som styrmedel för energianvändning, hälsoaspekter på boendet, analyser av flyktingmottagning, flyttningar och boendekarriär samt en bred analys av segregationen i stadsbygden.

Under senare år har urbana frågor i en vidare mening tagit plats, dit hör områden som gentrifiering och social omvandling, genusaspekter på boendet, IT-användning och boende, utsatta bostadsområden och storstadspolitik inom EU, stadsmiljöns utformning och användning, attraktiva miljöer samt allmänna utvärderingsfrågor. Det sker också en utveckling mot fördjupad forskning om regional omflyttning, samspelet mellan stad och land samt studier av regional effektivitet.

Den nya utvidgade forskningen har möjliggjorts genom att IBF tillhandahåller en mångvetenskaplig miljö – så att olika discipliner, tillsammans och i växelverkan, kan belysa det komplexa sammanhang som den urbana miljön utgör. Läs mer om våra pågående forskningsprojekt.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.