Avslutade projekt

Temaområden

Bygg- och bostadsfinansiering

Bostadsbyggande och kostnader - en jämförande studie av Västeuropa
Rune Wigren 

Svenska bostadsbidrag - effekter av ett ändrat regelverk
Tommy Berger, Cecilia Enström Öst, Bengt Turner. I samverkan med Boverket och Försäkringskassan Skåne

Bostadspreferenser och betalningsvilja
Lena Magnusson

Bostadsrätten i ett nytt millennium
Bo Malmberg, Lena Sommestad

Hushållens värderingar av egenskaper i bostäder och i bostadsområden
Urban Fransson, Gunnar Rosenqvist, Bengt Turner

Hyreshus och kommersiella fastigheter - en analys av prisbildning och kreditmarknader (2002)
Bengt Turner, Lennart Berg

Welth Accumulation, House Prices and Homeownership in Sweden
Donald Haurin, Bengt Turner, Per Åsberg
 


Hållbart byggande

Allergi och "sjuka hus"-symptom i skolan - att hantera diffusa risker
Eva Sandstedt, Marie Hallberg

Teknologiska åtgärder och beteendeförändringar: två sam- eller motverkande tillvägagångssätt för att uppnå ekologisk hållbarhet
Eva Sandstedt, Thomas Öst

Det goda samtalet om hållbart samhällsbygge
Mats Sundin

The Propaganda of Progress - A Case Study: Swedish Housing Exhibitions
Alain Imboden
 


Bostadsmarknadsanalyser

House Price Volatility in Sweden
Zan Yang

Hushållens värderingar av egenskaper i bostäder och i bostadsområden
Urban Fransson, Gunnar Rosenqvist, Bengt Turner

Housing Finance and Taxation
Bengt Turner

Rent Control
Bengt Turner

Commercial Real Estate Markets
Bengt Turner

East European and International Housing Markets
Bengt Turner
 


Hushållstyp och boende

Att vara äldre och bo för sig själv: möjligheter och begränsningar i olika boendeformer
Eva Sandstedt, Clary Krekula

Housing and Exclusion: Welfare Policies, Housing Provision and Labour Markets
Mark Stephens, Freek Spinnewijn, Darinka Czischke, Volker Busch-Geertsema, Suzanne Fitzpatrick, Marja Elsinga, Lena Magnusson Turner, Isabel Baptista, Jozsef Hegedus

Tvåsamhet i familj och boende
Catrine Andersson

Residential mobility patterns of elderly
Eva Andersson, Marianne Abramsson

Var bor du bäst för pengarna?
Lena Magnusson Turner

Origins of Security and Insecurity (OSIS): the interplay of housing systems with jobs, household structures, finance and social security
Eva Andersson

Vilken attraktivitet har olika bostadsområden och boendeformer i Gävle?
Lena Magnusson, Eva Andersson

Välstånd i förändring - om skilda förutsättningar för olika hushållsgruppers boendekarriärer under perioden 1975-1995
Urban Fransson, Marianne Abramsson
 


Regional utveckling

Hunting for hotspots. Unequal urbanisation in the Swedish countryside
Lena Magnusson Turner, Eva Andersson

Analys kring bostadsbyggande i storstadsregionerna
Mats Wilhelmsson, Rune Wigren, Zan Yang

Women leave, men remain... Issues of Gender, Welfare and Labour Markets in the Nordic Periphery
Irene Molina

Where Do They Go? Residential mobility on tight housing markets
(Vart tar de vägen? Hushållens rörlighet på överhettade bostadsmarknader)
Lena Magnusson Turner

Housing Affordability in China
Bengt Turne, Zan Yang, Mattias Burell, Jie Chen

På spaning efter hotspots i Norrland (Uppdragsgivare: Länsstyrelsen, Västernorrland)
Lena Magnusson Turner

Hälsa och regional utveckling
Bo Malmberg, Eva Andersson

Vad gör attraktiva miljöer attraktiva - ur ett migrationsperspektiv?
Urban Fransson, Johan Håkansson (Högskolan i Borlänge), Thomas Niedomysl (kontaktperson) och Karin Tillberg Mattsson

Jämförelser av Norrby, Nyfors och Öster - tre centralt belägna och sanerade stadsdelar i Borås, Eskilstuna och Gävle
Mats Sundin

Models of Good Practice in Refugee Dispersal and Concentration
Roger Andersson

Det växande Sverige: studier av arbetskraftsrekrytering i expansiva verksamheter, branscher och regioner i ett etniskt perspektiv
Roger Andersson
 


Flyttningar

Att resa i tjänsten
Per Gustafson

Vakanskedjemodeller
Lena Magnusson

Tjänsteresor med tåg ur ett travel management-perspektiv
Per Gustafson

Internationell pensionärsmigration, dubbelt boende och transnationalism
Per Gustafson

Skapandet av svenskglesa områden: segregations- och nätverksgenererande flyttningar i det urbana Sverige
Roger Andersson, Åsa Bråmå, Kenny Jansson

Välstånd i förändring - om skilda förutsättningar för olika hushållsgruppers boendekarriärer under perioden 1975-1995
Urban Fransson, Marianne Abramsson

Vad gör attraktiva miljöer attraktiva - ur ett migrationsperspektiv?
Urban Fransson, Johan Håkansson (Högskolan i Borlänge), Thomas Niedomysl (kontaktperson) och Karin Tillberg Mattsson

Äldres flyttningar och bostadsval
Urban Fransson

Jämförelser av Norrby, Nyfors och Öster - tre centralt belägna och sanerade stadsdelar i Borås, Eskilstuna och Gävle
Mats Sundin

Hälsa och migration
Lena Magnusson

Hushållsbildning och bostadsmarknad
Urban Fransson

Models of Good Practice in Refugee Dispersal and Concentration
Roger Andersson

Den etniska segmenteringens mekanismer - exemplet bostadsmarknaden
Irene Molina och Roger Andersson och Åsa Bråmå

Grannskapseffekter - en studie av segregationens konsekvenser              
Roger Andersson            

Skapandet av svenskglesa bostadsområden: segregations- och nätverksgenererade flyttningar i det urbana Sverige
Roger Andersson, Åsa Bråmå och Kenny Jansson

Måste man ha tur? Studier av yngre på bostadsmarknaden i större städer
Roger Andersson


Samhällsplanering

Den svenska plan- och byggregleringspolitiken
Evert Vedung

Regleringar och komplexa nätverk: energinormerna i Svensk Byggnorm
Evert Vedung

Grannskapseffekter: en studie av segregationens konsekvenser
Roger Andersson

Skapande av svenskglesa bostadsområden: segregations- och nätverksgenererade flyttningar i det urbana Sverige
Roger Andersson, Åsa Bråmå

Folkhemspolitik och föräldraskap. Synen på den nya välfärdspolitiken hos 1940- och 1950-talens unga föräldrar
Clarissa Kugelberg

Pricing Environmental Amenities for Better Land Use Planning and Wiser Management of Land, Water and Buildings
Jakob Winstrand

Om ett förändrat planeringstänkande - nya politiska subjekt och objekt i den svenska samhällsplaneringen
Andreaz Strömgren

Vad gör attraktiva miljöer attraktiva - ur ett migrationsperspektiv?
Urban Fransson, Johan Håkansson (Högskolan i Borlänge), Thomas Niedomysl (kontaktperson) och Karin Tillberg Mattsson

Det energipolitiska implementeringsspelet - lagen om kommunal planering
Evert Vedung

Urban Development Programmes, Urban Governance, Social Inclusion and Sustainability (UGIS)
Roger Andersson, Camilla Palander

Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good Practices and New Visions for Sustainable Neighbourhoods and Cities (RESTATE)
Roger Andersson, Emma Holmqvist, Irene Molina

Area-based Urban Development Programmes - The Cure to the Problem of Residential Segregation and Neighbourhood Deprivation?
Camilla Palander

The Propaganda of Progress - A Case Study: Swedish Housing Exhibitions
Alain Imboden

Models of Good Practice in Refugee Dispersal and Concentration
Roger Andersson
 


Bostads- och stadspolitik

Corporatism and Housing Regimes (1990-2012)
Jim Kemeny

Constructionist Housing Problems (1997-2012)
Jim Kemeny (contact person), Keith Jacobs, Tony Manzi

Housing and Exclusion: Welfare Policies, Housing Provision and Labour Markets
Mark Stephens, Freek Spinnewijn, Darinka Czischke, Volker Busch-Geertsema, Suzanne Fitzpatrick, Marja Elsinga, Lena Magnusson Turner, Isabel Baptista, Jozsef Hegedus

Housing Affordability in China
Bengt Turner, Mattias Burell, Zan Yang, Jie Chen

Origins of Security and Insecurity (OSIS): the interplay of housing systems with jobs, household structures, finance and social security
Eva Andersson

European Unitary Rental Markets: Sweden, Switzerland and the Netherlands Compared 
Jim Kemeny (contact person), Philippe Thalmann (Swiss Federal Institute of Technology), Jan Kersloot (Delft University of Technology, the Netherlands)

European Social Rental Markets in Comparative Perspective (1996-) - Sweden:
Jim Kemeny (Project co-ordinator), Switzerland: Philippe Thalmann, The Netherlands: Jan Kersloot, UK and Eastern Europe: Stuart Lowe, Austria: vacant, Germany: vacant, Denmark: vacant

After Transition: Residents' Associations, Political Parties and the Local Government in a New Democratic Context - the Case of Cape Town
Sara Monaco

Om ett förändrat planeringstänkande - nya politiska subjekt och objekt i den svenska samhällsplaneringen
Andreaz Strömgren

Residual tenants (2001-)
Jim Kemeny, Mats Sundin

Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good Practices and New Visions for Sustainable Neighbourhoods and Cities (RESTATE)
Roger Andersson, Emma Holmqvist, Irene Molina

Urban Development Programmes, Urban Governance, Social Inclusion and Sustainability (UGIS)
Roger Andersson, Camilla Palander

Hur ser det ut i Gottsunda?
Christina Thunwall, Emilie Karlsmo (Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet)

Area-based Urban Development Programmes - The Cure to the Problem of Residential Segregation and Neighbourhood Deprivation?
Camilla Palander

Housing Policy
Bengt Turner
 


Miljö och värde

Regleringar och komplexa nätverk: energinormerna i Svensk Byggnorm
Evert Vedung

Global miljöpolitik och lokal implementering: Ozonregimen och Sveriges kommuner
Evert Vedung

Att värdera miljövaror för bättre fysisk planering och god hushållning med land, vatten och byggnader
Rune Wigren, Mats Wilhelmsson, Jakob Winstrand, Chuan-Zhong Li och Maria Vredin Johansson, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Pricing Environmental Amenities for Better Land Use Planning and Wiser Management of Land, Water and Buildings
Jakob Winstrand

Vad gör attraktiva miljöer attraktiva - ur ett migrationsperspektiv?
Urban Fransson, Johan Håkansson (Högskolan i Borlänge), Thomas Niedomysl (kontaktperson)och Karin Tillberg Mattsson

Statliga informationskampanjer: Svenska energisparprogram i boendesektorn
Evert Vedung

Hyressättning på de boendes villkor
(Housing preferences and demand sensitive rent setting)
Lena Magnusson

Hushållens värderingar av egenskaper i bostäder och i bostadsområden
Urban Fransson, Gunnar Rosenqvist, Bengt Turner

The Propaganda of Progress - A Case Study: Swedish Housing Exhibitions
Alain Imboden

Vattenkraften, staten och de politiska partierna
Evert Vedung
 


Bebyggelse som kulturbärare

Materia för minnet
Christina Thunwall
 


Byggd miljö och hälsa

Allergi och "sjuka hus"-symptom i skolan - att hantera diffusa risker
Eva Sandstedt, Marie Hallberg

Links between ill health and regional economic performance: Evidence from Swedish longitudinal data
Bo Malmberg, Eva Andersson

Hälsa och migration 
Lena Magnusson
 


Utvärdering i offentlig sektor

Utvärdering av forskning
Evert Vedung

Statliga informationskampanjer: Svenska energisparprogram i boendesektorn
("Government Communication Campaigns: Swedish Energy Conservation Programs in the Housing Sector")
Evert Vedung

Kärnkraftsavfall och samhällsplanering
Evert Vedung

Urban development programmes, urban governance, social inclusion & sustainability 
Roger Andersson

Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good Practices and New Visions for Sustainable Neighbourhoods and Cities (RESTATE)
Roger Andersson, Emma Holmqvist, Irene Molina

Områdesbaserad politik för minskad segregation: En studie av den svenska storstadspolitiken
Camilla Palander

Det energipolitiska implementeringsspelet - lagen om kommunal energiplanering
("The Energy Policy Implementation Game - The Municipal Energy Planning Act")
Evert Vedung

Regleringar och komplexa nätverk: energinormerna i Svensk Byggnorm (Regulations and Complex Networks: the Energy Norms in the Swedish Building Code)
Evert Vedung

The Propaganda of Progress - A Case Study: Swedish Housing Exhibitions
Alain Imboden

Funktionella nätverk, politisk jämlikhet och lokala eliter. Om konsten att fördjupa stadens demokrati
Marianne Danielsson, Nils Hertting, Clarissa Kugelberg


Globalisering

Globfem (Global feminist studies)
Irene Molina

Grounding Globalisation - The everyday lives of workers today. An extended case study of Volvo employees in Europe, Africa, and Latin America
Irene Molina

Visiting London and Industrial Towns. Swedish Attempts to Describe the British Urban World
Göran Rydén