Åldersskillnader i parförhållanden och synkroniserad pensionering

Abstract
Såväl i Sverige som i övriga västvärlden är ett genomgående mönster i heterosexuella parförhållanden att männen i genomsnitt är några år äldre än de kvinnor som de lever tillsammans med. I detta projekt vill vi undersöka en möjlig effekt av sådana åldersskillnader, nämligen ”synkroniserad pensionering”. Det innebär att makar i parförhållanden anpassar tidpunkten för sin pensionering för att gå i pension ungefär samtidigt, vilket i de flesta fall kan förväntas innebära att kvinnor går i pension vid en lägre ålder än de annars skulle gjort. Detta kan ha konsekvenser på flera områden. Förutom effekter på makronivå, i form av minskat arbetskraftsutbud, har pensionsåldern betydande ekonomiska konsekvenser på individnivå - ju tidigare man går i pension desto lägre blir pensionen. Synkroniserad pensionering kan därför ha negativa effekter ur ett jämställdhetsperspektiv, i form av ökade inkomstskillnader mellan manliga och kvinnliga pensionärer. I projektet undersöks vilken betydelse åldersskillnader i parförhållanden har för pensionsåldern för gifta kvinnor och män i Sverige. I mer detaljerade analyser studeras om och i så fall hur sådana ålderseffekter varierar med socioekonomisk tillhörighet och med olika skillnader på ”parnivå”, t.ex. skillnader mellan make/maka i fråga om utbildning och inkomst. Slutligen undersöks hur sådana ålderseffekter påverkar kvinnors och mäns pensioner. För analyserna används registerdata från Statistiska Centralbyrån. Projektet har finansiering från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och genomförs av Per Gustafson, IBF, och Urban Fransson, Göteborgs universitet.

Forskare


Per Gustafon
Forskare i sociologi
per.gustafson@ibf.uu.se