Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus

(Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning NOS-HS)


Varför så olika?
Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus

Bo Bengtsson (red.), Erling Annaniassen, Lotte Jensen, Hannu Ruonavaara och Jón Rúnar Sveinsson

Medarbetare

Bo Bengtsson, Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet
Erling Annaniassen, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Lotte Jensen, Institut for statskundskab vid Københavns universitet
Hannu Ruonavaara, Sociologiska institutionen vid Åbo universitet
Jón Rúnar Sveinsson, Islands akademi, Reykjavík

Sammanfattning

Utgångspunkten för projektet har varit de anmärkningsvärt stora skillnaderna mellan de fem nordiska ländernas bostadspolitik. Visserligen har den moderna bostadspolitiken i samtliga länder varit inriktad på att tillförsäkra även sämre ställda hushåll ett gott boende. De institutionella arrangemangen för att åstadkomma detta skiljer sig dock fundamentalt; de organisationsformer som använts för bostadspolitikens implementering uppvisar så stora skillnader att man kan tala om fem olika bostadsregimer.

Genom historiska processtudier har utvecklingen av bostadspolitikens institutionella arrangemang rekonstruerats i vart och ett av de fem nordiska länderna, varefter de olika processerna kontrasterats mot varandra. Detta tvåstegsförfarande innebär att ett historiskt och ett komparativt perspektiv förenats i projektet.

Det teoretiska perspektivet av stigberoende (”path dependence”) kastar ett delvis nytt ljus på de bostadspolitiska processerna i de olika länderna. I samtliga länder finns exempel på hur reformer som uppfattats som radikala systemskiften i själva verket uppvisar tydliga spår av tidigare institutionella förhållanden. Därtill finns belysande exempel, framför allt i Danmark och Sverige, på att ambitiösa reformförsök mött starkt motstånd baserat på att de gällande institutioner uppfattats som effektiva och legitima, samtidigt som aktörer med betydande makt uppfattat dem som värda att försvara.

Projektets utgångspunkt, de stora skillnaderna mellan de fem bostadsregimerna, bekräftas i allt väsentligt, trots att de fem ländernas bostadsförsörjning har gått igenom samma fyra utvecklingsfaser – en introduktionsfas, en uppbyggnadsfas, en förvaltningsfas och en avvecklingsfas. I de flesta av länderna kan vi konstatera en betydande trögrörlighet i den bostadspolitiska regimen till följd av stigberoendets mekanismer: effektivitet, legitimitet och makt. Ett intressant undantag i det avseendet är Norge, som genomgått ett reellt systemskifte sedan början av 1980 talet. Även här kan vi dock tala om stigberoende i den meningen att tidigare beslut och händelser begränsat det politiska handlingsutrymmet och bidragit till den tidigare regimens successiva nedbrytning.

Genom aktörsperspektivet och inriktningen på kritiska beslutspunkter har vi kunnat påvisa att bostadspolitiken till stor dels styrs av tämligen odramatiska beslut, något som framträder särskilt tydligt i anslutning till de reformer som politiskt lanserats som systemskiften. Perspektivet av ”svagt”, icke-deterministiskt, stigberoende har givit en ökad förståelse av bostadspolitikens institutionella mekanismer och borde kunna tillämpas på andra länder och andra politikområden.

Viktigaste publikationer

Bengtsson, Bo (red.), Erling Annaniassen, Lotte Jensen, Hannu Ruonavaara & Jón Rúnar Sveinsson (2006) Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus, Malmö: Égalité.

Annaniassen, Erling (2005) ”Relations between co-operative housing associations and social renting in Norway and Sweden in a historical perspective”, paper for ENHR Conference ”Housing in Europe: New Challenges and Innovations in Tomorrow´s Cities”, Reykjavik 29 June–3 July 2005.

Jensen, Lotte (2005) ”Historiens lange skygge i dansk boligpolitik”, s. 155–196 i Rothstein, Bo & Karsten Ronit (red.) Den politiske forvaltning. Historiske spor i nutidens bureaukrati, København: Forlaget Politiske Studier.

Ruonavaara, Hannu (2005) ”How Divergent Housing Institutions Evolve: A comparison of Swedish tenant co-operatives and Finnish shareholders’ housing companies”, Housing, Theory and Society 22: 213-236.

Sveinsson, Jón Rúnar (2004) “The Formation of Urban Homeownership in Iceland”, paper for ENHR Conference ”Housing: Growth and Regeneration”, Cambridge 2–6 July 2004.

Forskare


Bo Bengtsson
Seniorprofessor i statsvetenskap
bo.bengtsson@ibf.uu.se