Utvärdering i resultatstyrning, nätverksstyrning och brukarstyrning

Svenska Kommunförbundets Forsknings- och Utvecklingsråd har tilldelat professor Evert Vedung och doktorand Nils Hertting ett forskningsanslag på 800 000 kr. Vedung och Hertting är båda verksamma vid Institutet för bostads- och urbanforskning i Gävle och Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala. De båda forskarna skall studera hur utvärdering fungerar vid resultatstyrning, nätverksstyrning och brukarstyrning. Områdena storstadspolitik och miljöpolitik ställs i rampljuset.

Kommunal styrning är idag inget enhetligt fenomen. Åtminstone tre olika trender beträffande styrstrategier kan urskiljas: resultatstyrning, nätverksstyrning och brukarstyrning. Alla dessa tre styrstrategier förekommer samtidigt i Sveriges kommuner. Som styrstrategier är de väldigt olika. Detta leder också till att de måste utvärderas på olika sätt.

Dessa parallella tendenser i samtidens offentliga politik har inte noterats särskilt mycket i utvärderingslitteraturen. Där tenderar man att skriva om en av dem som om den representerar helheten. Forskarna tänker däremot ställa tendenserna mot varandra och undersöka vad de innebär i ett utvärderingsperspektiv.

Projektet skall studera föreställningar om utvärdering bland kommunala utvärderare. Särskilt skall forskarna ta upp två aspekter. Vilka värdekriterier används i utvärderingarna? Hur organiseras arbetet med utvärdering?

Projektet ingår i Kommunförbundets större forskningsprogram Kommungranskande aktörer. Den kommunala verksamheten utsätts för olika slags kritisk granskning. Den demokratiska teorin tilldelar massmedia en viktig roll i denna granskningsuppgift. En annan kritisk granskare är den kommunala revisionen. Utvärderare i skepnad av egna tjänstemän eller inhyrda konsulter är en tredje. Den är denna tredje problematik som skall belysas i det aktuella IBF-projektet.

Ytterligare upplysningar:

Evert Vedung har särskilt intresserat sig för utvärdering i alla dess former. Hans bok Utvärdering i politik och förvaltning (Lund: Studentlitteratur, 2:a uppl., 1998) är översatt till bland annat engelska, tyska, spanska, koreanska och ukrainska.

Evert kan kontaktas på:
Uppsala universitet, IBF, Box 785, 801 29 Gävle
Tel kontor: 026 4206511. Mobil: 070 4401315
Fax kontor: 026 4206501
Epost: evert.vedung@ibf.uu.se

Nils Hertting har särskilt intresserat sig för förnyelsearbete i utsatta stadsbygder samt partnerskap och nätverk i stadsförnyelse.

Nils kan kontaktas på:
Uppsala universitet, IBF, Box 785, 801 29 Gävle
Tel arbete: 026 4206534 Tel hem: 018 512145. Mobil: 070 3303465
Epost: nils.hertting@ibf.uu.se

Associated researchers:
Nils Hertting, IBF

Funding agency:
Svenska Kommunförbundets Forskningsråd (Research Council of the National Association of Local Authorities), Stockholm.

Publications:
Hertting, Nils & Evert Vedung, 2012, "Purposes and Criteria in Network Governance Evaluation: How Far Does Standard Evaluation Vocabulary Takes Us?" Evaluation, 18:1, pp. 25-44.

Vedung, Evert, 2010, Promemoria, "Evaluating Network Governance: The Metropolitan Initiative in Sweden 1998-2006", 9th European Evaluation Society International Conference, Prag 6-8 oktober 2010.

Hertting, Nils & Evert Vedung, 2009, Den utvärderingstäta politiken: Styrning och utvärdering i svensk storstadspolitik, Lund: Studentlitteratur.

Vedung, Evert, 2006, Storstadssatsningen i Göteborg 2000-2005: Bilaga till Rapport Integration 2005, Integrationsverket. Norrköping.

Hertting, Nils och Evert Vedung, 2005, Fallstudier som redskap för utvärdering. Stockholm: Sveriges kommuners forskningsråd & Gävle: IBF, unpublished ms.

Vedung, Evert, 2005, Konsten att utvärdera nätverk. Helsinki: Stakes, Rapporteja 5/2006.

Hertting, Nils, 2003, Samverkan på spel: Rationalitet och frustration i nätverksstyrning och svensk stadsförnyelse. Stockholm: Egalité.