Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

Svårt för föräldrar med kognitiva svårigheter att få rätt ekonomisk hjälp

2016-11-30

Familjer där en eller båda föräldrarna har kognitiva svårigheter till följd av intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har ofta en ekonomiskt utsatt position. Intervjuer med föräldrar och stödpersoner visar att stödet inte är anpassat efter familjernas behov och att barnperspektivet inte tas med i utformningen.

Trots att Sverige 2009 ratificerade FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, som slår fast funktionsnedsattas rätt till en tillfredsställande levnadsstandard samt rätt till ekonomiskt stöd, visar forskning att denna grupp ofta är ekonomiskt utsatt med lägre utbildningsnivå och exkludering från arbetsmarknaden. Detta drabbar även barn som växer upp i familjer, där en eller två föräldrar har kognitiva svårigheter, och där försörjningsförmågan begränsas både av svårigheter på arbetsmarknaden och av problem med att hantera hushållsekonomin.

– Ekonomiskt stöd till dessa familjer, i form av ekonomiskt bistånd och hjälp att hantera ekonomin, borde vara en prioriterad insats från samhällets sida, men så tycks inte vara fallet, säger Stina Fernqvist, forskare i sociologi vid IBF.

Hon har tillsammans med Elisabet Näsman gjort en studie där både föräldrar med kognitiva svårigheter och myndighetsperoner har intervjuats. Resultaten presenteras i artikeln Välfärdsstatens logik? Erfarenheter från föräldrar med kognitiva och ekonomiska svårigheter som publicerats i Socialvetenskaplig tidskrift.

Det är många gånger problematiskt med vilken form av bistånd och hjälp som ska ges och flera personer i studien vittnar om att det på grund av funktionsnedsättningen kan vara svårt att hantera de pengar man får.

– Vi hoppas att studien kan bidra till att synliggöra relationen mellan ekonomiska och kognitiva svårigheter i barnfamiljer, samt hur samhällets stödfunktioner behöver utvecklas för att säkra välfärden för dessa barnfamiljer, säger Stina Fernqvist.