Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

Nyhetsarkiv


IBF Nyhetsbrev

Ett nytt innehållsrikt nummer av IBF Nyhetsbrev har kommit ut. Här kan du ta del av senaste nytt från Institutet för bostads- och urbanforskning. Bo Bengtsson, professor i statskunskap, och Brett Christophers, forskarassistent i kulturgeografi, frågar sig om det svenska bostadssystemet är i kris. Bengtsson skriver om bostadspolitikens tröghet och förändring och Christophers beskriver det svenska bostadssystemet som en monstruös hybrid. I nyhetsbrevet skriver vidare Clarissa Kugelberg, universitetslektor i kulturantropologi, om Botkyrkabornas kamp för allmännyttan, och Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi rapporter från ENHR-konferensen i Tarragona. Under rubriken "Forskarprofilen" presenterar vi kulturgeografen Zara Bergsten, och under rubriken "Ny postdoktor", hennes kollega Sara Westin. Slutligen presenteras en ny reviderad upplaga av boken Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus, som kommer ut i december.

Vill du ha ett eget exemplar av IBF Nyhetsbrev? Skicka i så fall ditt namn och din adress här

2013-11-25

 

Politiskt förtroende bland invandrare

Per Strömblad, IBF och Linnéuniversitet, Växjö och Per Adman, Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, har skrivit rapporten Political Trust as Modest Expectations. Exploring Immigrants' Falling Confidence in Swedish Political Institutions. Tidigare studier visar en hög nivå av politiskt förtroende bland invandrare i västeuropeiska länder, och speciellt bland invandrare från länder utan demokratiska institutioner där korruptionen är utbredd. Men efter en tid minskar det politiska förtroendet i denna grupp. Ju längre man bor i det nya landet, ju mindre förtroende. Detta mönster brukar förklaras med att gruppen har höga förväntningar på de politiska institutionerna. Med hjälp av data från Medborgarundersökningen 2003 analyserar författarna varför det politiska förtroendet bland invandrarna minskar.

>>> Länk till rapporten

2013-11-18

 

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande

I ett alltmer rörligt samhälle, där resor blir en viktig del av alltfler människors vardagsliv, väcks också frågor om hur resandet kan styras och regleras. En form av styrning är s.k. travel management, som större företag och myndigheter ofta arbetar med i fråga om de anställdas tjänsteresor. I en aktuell artikel visar Per Gustafson, IBF, hur detta arbete innebär en balansgång mellan å ena sidan kontroll och övervakning, å andra sidan strategier för att uppmuntra eget ansvar och självkontroll. Artikeln ingår i ett temanummer om arbetsrelaterat resande i tidskriften Research in Transportation Business and Management.

2013-11-11

 

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld

Den gängse historieskrivningen gör ofta gällande att Sverige under 1700-talet stod stilla och vid sidan av de omfattande samhällsförändringar som skedde på annat håll, samt att när man tog del av dessa så handlade det om ett passivt mottagande av impulser utifrån. I boken Sweden in the Eighteenth-Century World: Provincial Cosmopolitans argumenteras för att detta inte stämmer utan att Sverige var en aktiv del av det dynamiska 1700-talet. Under perioden var Sverige intensivt involverat i globaliseringen; skepp lastade med järn lämnade Stockholm och Göteborg och återvände med exotiska och nyttiga varor. Samtidigt reste svenskar mer än tidigare och nya idéer och kulturella mönster korsade gränserna i båda riktningarna. Sverige blev också en kolonialmakt och en aktiv slavnation. I denna antologi medverkar forskare från flera olika discipliner och tillsammans presenterar de en mer nyanserad och omsorgsfullt utarbetad bild av det svenska kosmopolitska århundradet; en bild som hjälper oss att bättre sätta in Sverige i den global och kosmopolitiska världen.

Bokens redaktör, Göran Rydén, är verksam vid IBF. Han har även skrivit tre av bokens kapitel, inledningen, "Provincial Cosmopolitanism: An Introduction", avslutning, "Sveaborg and the End of the Swedish Cosmopolitan Eighteenth Century: An Epilogue" (tillsammans med Holger Weiss från Åbo Akademi) samt "Eskilstuna Fristad: The Beginnings of an Urban Experiment".

2013-11-04

 

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag

Cecilia Enström Öst, IBF och ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) har tillsammans med Tomas Agdalen, Eshat Aydin, Malin Josephson och Mirjam Wentzel, skrivit rapporten Att tala samma språk. Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag. Syftet med den här studien är att pröva om struktur och språk enligt Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, barn- och ungdomsversionen, ICF-CY (International Classification of Functioning, Disability and Health, Children and Youth version), kan användas vid handläggning av vårdbidragsärenden för att göra utredningar och beslut tydligare och mer enhetliga och därigenom förbättra rättssäkerheten. ICF-CY är utvecklat av Världshälsoorganisationen (WHO) och erbjuder ett universellt gemensamt språk för att underlätta dokumentation och kartläggning av barnets funktionsförmåga och hälsa i sin miljö. Resultaten från studien tyder på att en tillämpning av struktur och språk enligt ICF-CY i handläggningen av vårdbidrag skulle öka stringensen och transparansen – och därmed rättssäkerheten – i beslutsfattandet. Att dokumentera funktionsnedsättning enligt strukturen i ICF-CY skulle också göra att funktionsnedsättning kan ingå i Försäkringskassans register, på samma sätt som diagnos. Det gör det möjligt att med större precision analysera vad som kan vara sakliga och osakliga skillnader i beslut om vårdbidrag mellan regioner och olika mottagare av vårdbidrag.

2013-10-28

 

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm

Roger Andersson, IBF, har i en ny artikel ‒ "Reproducing and reshaping ethnic residential segregation in Stockholm: the role of selective migration moves" i Geografiska Annaler B, studerat flyttningar inom stockholmsregionen med huvudfokus på etniska skillnader och likheter i flyttningsmönstren. Vilka lämnar områden med hög koncentration av invandrade och vilka flyttar dit? Kan vi se spår av att majoritetsbefolkningen (etniska svenskar) flyr och undviker sådana områden? Kort sagt: hur omskapas den etniska geografin och vilken roll spelar majoritetsbefolkningen för de mönster som råder?

2013-10-21

 

Bostäder och bostadspolitik

Bo Bengtsson, IBF, har skrivit kapitlet "Housing and Housing Policy" i Mats Johan Lundström, Charlotta Fredriksson & Jacob Witzell (red.), Planning and Sustainable Urban Development in Sweden. Boken, som utgivits av tidskriften PLAN och Föreningen för Samhällsplanering (FFS), ger en översikt över aktuella tendenser i svensk samhällsplanering i vid bemärkelse. Den behandlar såväl det svenska planeringssystemet som olika projekt och processer på nationell, regional och lokal nivå. Kapitlen har skrivits av ett stort antal praktiker och forskare. Bengtssons kapitel behandlar den aktuella utvecklingen inom bostadspolitiken mot en historisk bakgrund. 

2013-10-14  

 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor

Terry Hartig, IBF, har tillsammans med Florian G. Kaiser, Otto-von-Guericke University i Tyskland, Adrian Brügger, University of Zürich, Schweiz och Caroline Duvier, University of Exeter, Storbritannien, skrivit artikeln "Environmental Protection and  Nature as Distrinct Attitudinal Objects. An Application of the Campbell Paradigm" i Environment and Behavior. Många forskare inom miljöpsykologi har placerat attityder till miljöskydd och till naturen i samma attitydkategori. I denna artikel argumenterar författarna mot denna uppfattning. I undersökningen används data om 1336 vuxna schweizare för att jämföra två modeller, den hittills dominerande endimensionella modellen och den tvådimensionella modellen, som skiljer attityder till naturen från attityder till miljöskydd. Den tvådimensionella modellen var statistiskt överlägsen den endimensionella modellen. Forskarna ser betydande teoretiska och praktiska värden med sitt bidrag.

2013-10-07 

 

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi

Tora Holmberg, IBF, och Malin Ideland, Malmö högskola har skrivit  artikeln "För Sverige i framtiden.­ Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi" i tidskriften Sociologisk Forskning. Nya biomedicinska tekniker som chimbrider (djur-människablandningar) och  iPS-celler (stamceller framtagna ur vanliga, mogna celler) har potential att rucka på invanda etiska, kulturella och institutionella ordningar, något som är gemensamt för det som kallas "bio-objekt". Men i det offentliga samtalet råder idag endast marginell debatt om bioteknikens konsekvenser och reglering. Författarna analyserar två statliga utredningar och de mediedebatter som pågick runt sekelskiftet, om stamceller respektive xenotransplantation. Resultatet pekar på hur dagens "diskursiva tystnader" kring etiska och sociala frågor knutna till ny teknik har möjliggjorts genom tidigare debatters omkategoriseringar och gränsdragningsarbete. I den avslutande diskussionen betraktas resultatet i ljuset av det som kallas politikens frånträde; på såväl parlamentarisk som förvaltningsnivå verkar intresset för att debattera  och reglera biomedicinen ha ersatts med tystnad och icke-hantering. Detta ser författarna som en konsekvens av att frågornas komplexitet reducerats och bio-objekten normaliserats. Ett andra syfte med artikeln är att diskutera hur tystnaden kan brytas och frågorna återuppväckas i det politiska rummet.

2013-09-24
 

Flytta nära familjen?

Lina Hedman, IBF, har skrivit artikeln "Moving Near Family?: The Influence of Extended Family on Neighbourhood Choice in an Intra-urban Context" i Population, Space and Place. Familjeband är en av de viktigaste faktorerna när det gäller val av bostadsort både på den internationella och nationella nivån, men mindre känt är hur familjens lokalisering påverkar boendeval på den lokala nivån. Syftet med artikeln är att analysera hur närhet till familj och släkt påverkar val av bostadsområde i Uppsala. Författaren undersöker kvantitativt, dels vilka som är mest angelägna att flytta till bostadsområden där familjemedlemmar bor, dels betydelsen av närhet till familjen jämfört med andra faktorer vid val av bostadsområde. Resultaten visar att familjens lokalisering har en stor inverkan på områdesval. Det är särskilt vanligt att flytta nära familj bland icke-européer, medelålders vuxna, personer med låg socio-ekonomisk status samt de som tidigare har bott i området.

2013-09-17


Bankverksamhet och konkurrens

Brett Christophers, IBF, har skrivit artikeln "Banking and Competition in Exceptional Times" i Seattle University Law Review. Det finns en allmän uppfattning hos de flesta att de största bankerna idag har blivit för stora för att gå i konkurs. Vad har hänt med konkurrensen på bankmarknaden under den senaste globala finanskrisen och perioden som ledde till den? Den här artikeln har två huvudsyften: att kritiskt granska den pågående förnyelsen av antitrustlagstiftningen från ett politiskt och ekonomiskt perspektiv och att visa några teoretiska utvägar som kan underlätta en sådan granskning.

2013-09-10 

 

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering

Evert Vedung, IBF, har tillsammans med Magnus Dahlberg författat en andra upplaga av Demokrati och brukarutvärdering. Samtliga kapitel har skrivits om och fyra nya kapitel har lagts till. I denna skrift riktas allt ljus mot brukare och brukarutveckling. Författarna frågar sig bl.a. vilken roll brukaren egentligen kan och bör ha i en existerande representativ demokrati? Och vilken roll spelar brukaren i idealtyperna valdemokrati, participativ demokrati och deliberativ demokrati? Hur kan brukare involveras i utvärdering av verksamheter?

2013-09-02 

 

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin

Göran Rydén, IBF, har tillsammans med Chris Evans vid University of Glamorgan, Wales, skrivit kapitlet ”From Gammelbo Bruk to Calabar: Swedish Iron in an Expanding Atlantic Economy” i Magdalena Naum & Jonas M. Nordin (red.), Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity. Den svenska järnindustrin från medeltiden till dags dato har varit den mest studerade och analyserade sektorn av den svenska ekonomin. Som en del av denna forskning har lokalhistoriker, affärshistoriker och tekniker väckt frågor om teknisk utveckling, mönster av ägande, yrkesskicklighet etc. Denna tradition nådde sin kulmen under decenierna efter andra världskriget, när Eli Hecksher och Karl-Gustaf Hildebrand publicerade sina epokgörande studier. Kapitlet diskuterar 1700-talets svenska järnindustri i ett globalt perspektiv. Författarna följer de spår som det svenska järnet tog till de brittiska och afrikanska marknaderna och analyserar hur det svenska järnet användes i det atlantiska varuutbytet.

2013-08-26 

 

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar

Gunnar Myrberg, IBF, har skrivit kapitlet "Surveying migrants and migrant associations in Stockholm" i Joan Font & Mónica Méndez (red.), Surveying Ethnic Minorities and Immigrant Population. Methodological Challenges and Research Strategies. I detta kapitel presenterar författaren hur man gick tillväga vid två undersökningar som genomfördes i Stockholm 2004 och 2005. Den första är en individuell intervjuundersökning med slumpvis valda invandrare från Chile och Turkiet tillsammans med en kontrollgrupp med infödda svenskar. Den andra är en undersökning av invandrarföreningar som organiserar chilenare och turkar. Tillsammans är dessa två undersökningar den empiriska kärnan i det svenska projektet "Etnisk organisation och politisk integration i staden". Det som författaren betonar som viktigt i intervjuer med invandrade är att översätta informationsbrev, frågeformulär och svarskort. I och med detta signalerar man betydelsen av deras medverkan i studien. Det är också viktigt att ha en fortlöpande dialog mellan forskare och professionella intervjuare.

2013-08-16 
 


Kvinnliga migrantarbetare och facket

Irene Molina, IBF, och Diana Mulinari, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, har skrivit kapitlet ”Från hemmet till en arbetsplats, från krav på intimitet till arbetskontrakt” i Ingemar Lindberg & Anders Neergaard (red.), Bortom horisonten. Fackets vägval i globaliseringens tid. Författarna har intervjuat kvinnliga migranter som jobbar i andras hushåll i Buenos Aires (Argentina) och Santiago (Chile). De är kvinnor, migranter och hushållsarbetare. Artikeln handlar om förhållandet mellan dessa tre ord och social rättvisa. Men det handlar också om deras kamp för erkännande som arbetare på en arbetsplats som är någon annans hem, en kamp där fackföreningar på ett nationellt och internationellt plan har haft en viktig roll. Artikeln ingår i projektet "Those left behind" finansierat av Sida/Sarec.

2013-08-12 

 

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning

Terry Hartig, IBF, har tillsammans med Pall J. Lindal, University of Sydney, skrivit artikeln "Architectural variation, building height, and the restorative quality of urban residential streetscapes" i Journal of Environmental Psychology. Med ökande urban förtätning är det viktigt att det finns möjlighet till återhämtning i den byggda miljön. I denna studie har 263 personer bedömt 145 dataorgenererade bilder av gatubilder i skilda stadsmiljöer och gjort bedömningar av möjligheterna för återhämtning om de promenerade där. Komplexa fasader och lägre hus ökade den bedömda sannolikheten för återhämtning. Resultaten bidrar till diskussionen om återhämtning, urban förtätning och hållbarhet.

2013-07-24 

 

Löneutveckling bland invandrade och infödda

Tove Eliasson, IBF, har skrivit rapporten Löneutveckling bland invandrade och infödda – betydelsen av arbetsplatser och yrken. Rapporten studerar löneutvecklingen för invandrade från länder utanför västvärlden relativt utvecklingen för infödda. Genom att dela upp relativlöneförändringen i löneökningar inom arbetsplatser och yrken samt löneökningar från rörelser mellan arbetsplatser och yrken får vi en bild av betydelsen av de mekanismer som påverkar löneutvecklingen. Invandrargruppens relativlöner ökar främst inom arbetsplatser och yrken, vilket antyder att arbetsgivarna med tiden lär sig om arbetstagarnas produktivitet och därmed ökar lönerna. De invandrade som har en högskoleutbildning ökar inte sina löner genom yrkesrörlighet i samma utsträckning som högskoleutbildade infödda gör. Det kan tolkas som att invandrargruppen inte har tillgång till alla yrken på arbetsmarknaden.

2013-07-17 
 


IBF Nyhetsbrev

Ett nytt innehållsrikt nummer av IBF Nyhetsbrev har kommit ut. Här kan du ta del av senaste nytt från Institutet för bostads- och urbanforskning. IBF har från och med maj 2013 dubbelt kvinnligt i toppen i och med att Eva Sandstedt blivit prefekt och Irene Molina biträdande prefekt. I nyhetsbrevet skriver Mats Franzén, professor i sociologi, om förtätning i staden och Göran Rydén, professor i ekonomisk historia, om projektet ”Platser för tillverkning, platser för användning. Metaller i den globaliserade världen, 1630-1820”. Michihito Ando, doktorand i nationalekonomi, skriver om sin licentiatavhandling som handlar om kvasiexperimentella analysmetoder. Under rubriken ”Forskarprofilen” presenterar vi kulturgeografen och forskaren Emma Holmqvist. Vidare berättar Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, om hur individer värderar böneutrop. Slutligen skriver Tora Holmberg, forskarassistent i sociologi, om Sharon Zukins urbanföreläsning och besök vid IBF.

Vill du ha ett eget exemplar av IBF Nyhetsbrev? Skicka i så fall ditt namn och din adress här

2013-07-01

 
Ledig informatörstjänst vid IBF

Uppsala universitet utlyser en tjänst som informatör vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF). Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2013.


Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken

Tora Holmberg, IBF, har skrivit artikeln "Trans-Species Urban Politics. Stories From a Beach" i Space and Culture. Artikeln undersöker en rumslig konflikt i ett strandområde i Santa Cruz, Kalifornien. Frågan gällde lösa hundar – ska de tillåtas eller ej – och ledde till bildandet av lokala intresseföreningar som involverade såväl myndigheter som sociala medier och inte minst parkbesökare (både människor och hundar). Teman i konflikten var säkerhet/risk, ekologiska effekter, hundbajs, och "hundhet", d.v.s. hundars natur. Fallstudien är ett exempel på vardagslivets dialektik – mellan kroppar, rörelser och rum.

2013-06-25
 

Den globala bankverksamheten 

Brett Christopers, IBF, har skrivit boken Banking Across Boundaries: Placering Finance in Capitalism. I den globala finanskrisens spår har det förts otaliga diskussioner om bankernas verksamhet och hur den bör regleras, men det har talats väldigt lite om hur vi diskuterar bankverksamheten − vilka begrepp vi använder. I sin nya bok gör Christophers en kritisk granskning av den ekonomiska diskurs som använts för att ge en bild av bankverksamhet och andra finansiella aktiviteter. Han argumenterar för att en sådan diskurs hör intimt samman med utvecklingen i den internationella finans- och bankverksamhetens historiska geografi.

2013-06-17 


Bostadsområden och politisk rekrytering

I denna artikel – ”Urban Inequality and Political Recruitment” i Urban Studies, studerar Gunnar Myrberg, IBF och Per Strömblad, IBF och Linnéuniversitet, Kalmar, uppmaningar till vanliga medborgare att engagera sig i politiska aktiviteter. Det kan gälla förfrågningar om att gå med i demonstrationer, skriva på upprop, eller delta i konsumentbojkotter, men det kan också gälla ansträngningar som företrädare för politiska partier gör i syfte att värva nya medlemmar. Tidigare forskning har visat att sådana vardagliga försök till ”politisk rekrytering” inte sker slumpmässigt. I likhet med vad som gäller för skillnader i politisk aktivitetsgrad i stort påverkas utfallet av samhällets statusskillnader. Vi visar att fördelningen av riktade uppmaningar om att engagera sig politiskt inte endast avgörs av egenskaper på individnivå (såsom kön, nationellt ursprung och utbildningsnivå), utan också av resursnivån i det område man bor. Socioekonomiska skillnader mellan olika stadsdelar påverkar sannolikheten att få förfrågningar om att delta i politiska aktiviteter. I bostadsområden präglade av arbetslöshet och bidragsberoende är chansen att bli politiskt rekryterad väsentligt lägre än i andra områden, oberoende av vilka egenskaper en given individ i övrigt har. Vår slutsats är att den urbana ojämlikhet som segregationen representerar systematiskt påverkar sammansättningen av de nätverk inom vilka politisk rekrytering sker. Därmed försämras också förutsättningarna för politisk jämlikhet i samhället som helhet. 

2013-06-10  

 

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?

Cecilia Enström Öst, IBF, har skrivit artikeln "Individuella inkomstgränser i bostadsbidragssystemet ledde till ökade förvärvsinkomster" i Ekonomisk debatt. År 1997 genomfördes en reform inom bostadsbidragssystemet gällande de individuella inkomstgränserna för makar och sammanboende med barn, som innebar att inkomstprövningen inte som tidigare skulle baseras på hushållets sammanlagda inkomster, utan på vardera makens inkomst och på hur inkomsten i hushållet är fördelad mellan dem. Ett motiv till denna förändring var att reducera de stora marginaleffekter som är förknippade med bostadsbidraget och i stället stimulera personer med låg eller ingen egen försörjning att öka sitt arbetsutbud och därmed ytterligare minska bidragsberoendet. I artikeln redovsas en undersökning av om regelförändringen har haft någon effekt på arbetsutbudet. Slutsatsen är att individuella inkomstgränser i det svenska bostadsbidragssystemet verkar vara ett effektivt sätt att stärka arbetslinjen.

2013-05-27

 

Trianguleringsmetoden

Evert Vedung, IBF, har tillsammans med Staffan Bjurulf och C. G. Larsson, skrivit artikeln "A triangulation approach to impact evaluation" i tidskriften Evaluation (London). Hur tar man reda på effekter av olika insatser i offentliga sektorn? Artikeln innehåller ett förslag på möjligt tillvägagångssätt. I stället för att tillgripa ett upplägg föreslås en kombination av tre - en triangulering.

De tre upplägg som kombineras är skuggkontroll, generisk kontroll och processpårning. De ses som alternativ till experimentella metoder som är både opraktiska, olämpliga och ofullständiga eftersom de inte ger kunskaper om mekanismer mellan insatser och resultat. Trianguleringsupplägget illustreras med information från politiken för innovationer genom klustersamverkan som samlats in vid Region Värmland.

2013-05-20 

 

Lediga forskartjänster (postdoc) vid IBF

Uppsala universitet utlyser två tidsbegränsade forskartjänster ( postdoc) med inriktning mot samhällsvetenskaplig bostadsforskning vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).De tidsbegränsade anställningarna som forskare avser 6 månader under perioden 2013-09-01‒-2014-02-28. Sista ansökningsdag är den 12 juni 2013.

 

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism

Terry Hartig, IBF, har tillsammans med Lauren Redman, Uppsala universitet, Margareta Friman, Karlstad universitet och Tommy Gärling, Götebogs universitet, skrivit artikeln ”Quality attributes of public transport that attract car users: A research review” i Transport Policy. Transportsektorn presenterar fortlöpande olika förslag, med hänsyn till det hållbara samhället, om minskning av biltrafiken i urbana områden. Allmänna transportmedel samt cykling och promenader är allmänt accepterade som ett hållbart alternativ till bilåkning. Syftet med artikeln är att bidra till en bättre förståelse av vilka aspekter av kollektivtrafiken som bäst attraherar bilister. Därför söker man svar på följande två frågor: 1) Vilka kvalitetshöjningar av kollektivtrafiken är attraktiva för kunderna, 2) Vilka kvalitetsförändringa av kollektivtrafiken skulle uppmuntra bilister att byta till kollektivtrafik? Det som mest attraherar bilister att byta till kollektivtrafik är reducerade avgifter och annat som kan locka till att bryta invanda mönster.

2013-05-13

 

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter

Mats Wilhelmsson, IBF och KTH samt Agnieszka Zalejska-Jonsson, KTH, har skrivit artikeln ”Impact ofperceived indoor environment quality on overall satisfaction in Swedish dwellings” i Building and Environment. Syftet med artikeln är att bidra till diskussionen om inomhusmiljöns betydelse för hyresgästernas allmänna trivsel. Analysen bygger på data som samlats in på uppdrag av Boverket. Resultaten är representativa för vuxna som lever i flerfamiljshus i Sverige. Hyresgästerna är överlag nöjda med att bo i lägenhet. Studien visar att luftkvalitén har högsta prioritet för hyresgästernas allmänna trivsel, och förekomsten av drag, damm och för låg inomhustemperatur kan påverka hyresgästernas tillfredsställelse. Inomhusmiljöns upplevda kvalité och hyresgästernas allmänna tillfredsställelse varierar dock även med egenskaper hos byggnaden.

2013-05-06

 

Svenskar på besök i 1700-talets London

Göran Rydén, IBF, har skrivit artikeln ”Viewing and Walking: Swedish Visitors to Eighteenth-Century London” i Journal of Urban History. Under 1700-talet var London den största staden i Europa och attraherade många utländska besökare. Sverige och Storbritannien var så långt från varandra som man kan komma; Storbritannien var ett av de mest urbaniserade länderna med London som huvudstad medan Sverige var ett bondesamhälle med en liten huvudstad. Ett av syftena med artikeln är att använda sex beskrivningar av London, gjorda av svenska resenärer, som en startpunkt för att diskutera 1700-talets städer och urbana liv samt vilken betydelse staden hade för 1700-talets medborgare.

2013-04-29 

 

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?

Bo Söderberg, IBF och Roland Andersson, KTH, har skrivit artikeln "Elimination of Rent Control in the Swedish Rental Housing Market: Why and How?" i Journal of Housing Research. Forskarna diskuterar potentiella välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet, samt hur man i så fall skulle kunna gå tillväga utan att någon förlorar på reformen. Enkla kalkyler indikerar att de potentiella välfärdsvinsterna är betydande. En total utfasning av bruksvärdesystemet skulle ge större välfärdsvinster än om marknadshyra infördes för enbart nyproducerade bostäder.

2013-04-22 

 

Grannskapseffekter och val av bostadsområden

Lina Hedman, IBF, har tillsammans med George Galster, Wayne State University, Detroit, skrivit artikeln "Neighbourhood Income Sorting and the Effects of Neighbourhood Income Mix on Income: A Holistic Empirical Exploration" i Urban Studies. Författarna argumenterar för att sortering på bostadsmarknaden (flyttningar) och grannskapseffekter bör studeras tillsammans eftersom de båda processerna påverkar varandra. De använder därför en ekonometrisk modell med instrumentella variabler (IV). Författarna finner större effekter på både inkomst och områdesselektion än vad de gör utifrån mer konventionella modeller. Undersökningen omfattade män i arbetsför ålder boende i Stockholmsområdet.

2013-04-15 Var ska de nyanlända bo?

Gunnar Myrberg, IBF, har skrivit forskningsrapporten Var ska de nyanlända bo? Perspektiv från Malmö och Århus på svensk och dansk flyktingplaceringspolitik. I rapporten presenteras en jämförande analys av mottagning och bosättning av nyanlända i Malmö och Århus. Rapporten har två syften, varav det första är att studera vilka faktorer som påverkar de nyanländas introduktionsprocess i kommunerna samt i vilken utsträckning bosättningen av nyanlända påverkar kommunernas möjligheter att hantera andra utmaningar i form av bostadsbrist och boendesegregation. Det andra syftet är att diskutera hur de likheter och skillnader mellan kommunerna som kommer fram i denna jämförelse kan förstås i ljuset av den nationella flyktingplaceringspolitiken i Sverige och Danmark. Skillnaderna är stora, såväl i fråga om synen på åtagandena gentemot världens utsatta, på vad integration innebär och på hur man bäst lockar den bästa arbetskraften till det egna landet. Dessa skillnader får stora konsekvenser för kommunernas möjligheter att hantera utmaningar i form av bland annat bostadsbrist och boendesegregation.

2013-04-08

 

Ledig professorstjänst vid IBF

Uppsala universitet utlyser en tjänst som professor i statskunskap, särskilt bostads- och urbanpolitik vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF). Sista ansökningsdag är den 29 april 2013.


Etniska minoriteters flyttmönster i Europa

Flyttar invandrade personer oftare än dem som fötts i Sverige och i så fall varför? Dessa frågor är utgångspunkt för en studie av Roger Andersson, som publicerats i boken Minority Internal Migration in Europe (med Nissa Finney och Gemma Catney som redaktörer) utgiven av Ashgate. Boken erbjuder en översikt över etniska minoriteters flyttningsmönster i en rad europeiska länder, och flyttningarna relateras till pågående intensiva debatter om segregation, integration och diskriminering. Andersson finner för svensk del att invandrade personer, särskilt nyinvandrade, har en högre benägenhet att flytta, såväl mellan arbetsmarknadsregioner som mellan och inom bostadsområden. Studien fokuserar på personer födda i Bosnien, Somalia, Irak, Iran och Chile, vilka jämförs med personer födda i Sverige. Det finns stora etniska variationer men de blir mindre när man kontrollerar för individers demografiska och socioekonomiska egenskaper.

2013-03-28 

 

Bioobjekt på 2000-talet

Tora Holmberg, IBF, Malin Ideland och Shai Mulinari, Malmö Högskola, arbetar tillsammans i projektet ”Bioobjekt på 2000-talet”, som handlar om policyskapande kring bio-teknologiskt producerade "bio-objekt" som artblandningar mellan människa och djur, så kallade chimbrider, och inducerade pluripotenta stamceller (iPS). I artikeln "Determining discourse on bio-objects" i tidskriften International Innovation diskuterar forskarna det pågående projektet. Det som förvånar dem mest så här långt är att det är så tyst kring denna forskning i Sverige. Frågan debatteras mera andra europeiska länder, men har ännu inte nått Sverige. Vidare har det skett en förändring i synen på genteknologi och stamcellsforskning kring millennieskiftet. Då var kommersialisering något negativt, ja nästan farligt för biomedicinsk forskning. Idag är den önskvärd, vilket återspeglas i forskningen kring stamceller och hur forskarna beskrivs som lyckade entreprenörer. Det här märks även i universitetssystemet som helhet, där utvecklingen har gått från oberoende forskning till entreprenörskap.

2013-03-19
 


Jubileumsbok från Arkitekturmuseet

Sara Westin, IBF, har skrivit "Planen på divanen" i Arkitekturmuseets årsbok, Om femtio år med Arkitekturmuseet, (redaktör Malin Zimm). I boken berättas om Arkitekturmuseets historia från 1962 till 2012 med utgångspunkt från femtio utställningar, en för varje år. Utställningar är ofta tydliga samtidsdokument som speglar sin tid. Återblickarna på Arkitekturmuseets produktion görs av inbjudna redaktörer som på olika sätt bidrar till utvecklingen inom ämnena arkitektur, stadsplanering, form och design. De medverkande får genom sina bidrag belysa, tolka och återbesöka de begrepp som var aktuella då.

2013-03-12


IBF Nyhetsbrev

Ett nytt innehållsrikt nummer av IBF Nyhetsbrev har kommit ut. Här kan du ta del av senaste nytt från Institutet för bostads- och urbanforskning. IBF har flyttat från Gävle till Uppsala och vi finns numera i ett nyrustat hus på Trädgårdsgatan 18. I nyhetsbrevet frågar sig Bo Bengtsson och Nils Hertting, statsvetare vid IBF vad statsvetenskaplig bostads- och urbanforskning är och Eva Sandstedt, professor i sociologi, skriver om nya sätt att bo under andra halvan av livet. Tove Eliasson, som tog sin lic. i nationalekonomi i juni förra året, skriver om invandrare på den svenska arbetsmarknaden. Vidare presenterar vi årets första forskarprofil Terry Hartig, som är professor i miljöpsykologi, och vår nya forskarassistent i statskunskap, Gunnar Myrberg. Vi har också en ny doktorand i sociologi, Evin Ismail, som skriver om sina avhandlingsplaner. Sist men inte minst vill vi påminna om Sharon Zukins föreläsning – Beyond Authenticity: Local Shopping Streets in Global Cities - som kommer att hållas i sal X i Universitetshuset den 26 mars kl. 15. Alla är välkomna!

Vill du ha ett eget exemplar av IBF Nyhetsbrev? Skicka i så fall ditt namn och din adress här

2013-03-05


Uppsala Lecture in Housing and Urban Research

Den 26 mars kl. 15 håller professor Sharon Zukin Uppsala Lecture in Housing and Urban Research på temat "Beyond Authenticity: Local Shopping Streets in Global Cities". Lokal: Universitetshuset, sal X.

Zukin är en världsberömd urbansociolog, verksam som professor vid Brooklyn College, The City University of New York och har gjort sig känd som författare till en mängd vetenskapliga artiklar, bokkapitel och böcker. Hennes forskning sedan 30 år rör främst stadens omvandlig till följd av gentrifiering, immigration och nedlagda industrier, samt urban kultur och konsumtion. På senare år är det skapandet av autentiska urbana platser för konsumtion och boende som upptagit Zukins forskningsintresse. Hennes senaste bok finns översatt till svenska (Naken stad: Autentiska urbana platsers liv och förfall, 2011).

IBF är arrangör och föreläsningen är det tredje arrangemanget i den årligen återkommande Uppsala Lecture in Housing and Urban Research. Föreläsningen är öppen och alla är välkomna!

För mer information, se
http://www.brooklyn.cuny.edu/web/academics/faculty/faculty_profile.jsp?faculty=420

>>> Se Pressmeddelande
 

IBF flyttar till Uppsala

Den 4–6 februari 2013 flyttar Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) från det vackra 1700-tals rådhuset i Gävle till det nyrenoverade hus 4 i Munken i Uppsala (Trädgårdsgatan 18) med anor från medeltiden. Munken är en av Uppsala universitets äldsta miljöer och här har universitetsstudier bedrivits i 250 år. Hela kvarteret är byggnadsminnesförklarat och därför har det ställts speciella krav på ombyggnaden till fullt moderna lokaler. Vecka 6 ligger den akademiska verksamheten vid IBF i praktiken nere. Vår nya adress är:

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Box 514, 751 20 Uppsala.

>>> Se en kortfilm från första dagen i Munken-huset. Intervjuer med Eva Sandstedt, Christina Kjerrman Meyer och Bo Söderberg

2013-01-29 


Lediga doktorandplatser vid IBF

Uppsala universitet utlyser två doktorandplatser i statskunskap vid Statsvetenskapliga institutionen med placering vid Institutet för bostads- och urbanforskning. Tillträde den 1 september 2013. Sista ansökningsdag är tisdagen den 1 mars 2013.

2013-01-24 
 


Evert Vedung i utvärderingsträdet

Evert Vedung, professor emeritus i statskunskap vid IBF, har placerats in bland grenar och lövverk i ett träd med ca 30 forskare som bidragit till fältet utvärdering i västvärlden (Marvin C. Alkin 2012, Evaluation Roots. London: Sage, sid 388 samt 359–361).

2013-01-09

 

IBF:are har tagit fil.lic.-examen

Michihito Ando, doktorand i nationalekonomi vid IBF, tog sin licentiat-examen den 19 december 2012 vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, med följande två uppsatser: 1) "Estimating the Effects of Nuclear Power Facilities on Local Income Levels: a Quasi-Experimental Approach" och 2) "How Much Should We Trust Regression-Kink-Design Estimates?"

Opponent var Försteamanuens Jon Fiva, Norwegian Business School (BI), Oslo.

2013-01-02
 

Pengar till IBF-forskare

Riksbankens Jubileumsfond ger åtta projekt medel för forskning om Förmodernitet. Det handlar om en väsentlig förstärkning av fältet, inte minst eftersom flera av projekten planerar att finansiera doktorander. Bakgrunden var en oro för att den äldrehistoriska forskningen i Sverige var på nedgång. Göran Rydén, IBF, har tilldelats 3,6 miljoner kronor för projektet "Platser för tillverkning, platser för användning. Metaller i den globaliserade världen, 1630–1820" under perioden 2013–2015. Projektet belyser övergången från det tidigmoderna samhället till det moderna. Ansökningarna har varit många och goda, och de projekt som nu får medel vittnar om en livskraftig forskning som kan bana vägen för en ny framträdande internationell position för svensk forskning om förmodernitet, säger Britta Lövgren, ansvarig för satsningen på RJ.

2012-12-20


Ny bok om Äldres boende

Eva Sandstedt, IBF, har inom ramen för det Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet medverkat i två kapitel i antologin Äldres boende – forskningsperspektiv i Norden (red. Nord & Abramsson). Det ena kapitlet, "Ny bostadspolitik för att möta en åldrande befolkning", är skrivet med utgångspunkt i ett makrosociologiskt perspektiv på hur människor 65 år och äldre lever och bor i Sverige idag och vilka politiska idéer som finns för att möta den s.k. "demografiska bomben". De flesta äldre bor i dag i vanliga hus och lägenheter och endast 6 procent har tillgång till ett särskilt boende. Trots detta uppfattas den ökade andelen äldre som ett samhällshot och fantasin tryter vid tanken på att ta hand om framtidens växande skara. I det andra kapitlet, "Bostadsmarknad och bostadsformer för andra halvan av livet" presenteras mer frekventa boendeformer för äldre som det egna huset och seniorboendet. Metoden är sekundäranalys av statistik och relevant litteratur.

2012-12-14

 

Internationell encyklopedi om bostadsforskning

Tre IBF-forskare – Bo Bengtsson, Terry Hartig och Irene Molina – medverkar med artiklar i The International Encyclopedia of Housing and Home, vars huvudredaktör är Susan J. Smith från University of Cambridge. Encyklopedin innehåller sju band på totalt 3500 sidor och på sikt kommer den att säljas endast i nätversion. Bo Bengtsson har skrivit "Game Theory", "Path Dependency", "Politics of Housing" och översiktsartikeln "Rights, Citizenship, and Shelter", den senare  tillsammans med Suzanne Fitzpatrick vid Heriot-Watt University i Edinburgh och Beth Watts, University of York. Terry Hartig har skrivit "Restorative Housing Environments" och Irene Molina har tillsammans med Karin Grundström, Malmö Högskola, skrivit "Gender and Space". Artiklarna i encyklopedin är alfabetiskt ordnade efter sina rubriker och grupperade i sju tematiska delar: metoder och ansatser, ekonomi, miljö, hem och hemlöshet, institutioner, policy samt välfärd. Artiklarna täcker in allt från "hemmets betydelse" till "effekter på makroekonomin".

2012-12-07
 

Satsningar på föreningsliv

Gunnar Myrberg, IBF, har skrivit artikeln "Föreningsliv i förändring" i Tidskriften Framtider. Satsningar på föreningslivet har utgjort en central del av svensk invandrar- och integrationspolitik i närmare fyrtio år. Men vilken roll kan föreningslivet spela för framtidens integration? Enligt Myrberg kan föreningsliv leda till ökat politiskt deltagande för såväl infödda som invandrare. Det ger praktisk övning i mötesdeltagande och andra färdigheter som sänker tröskeln för att gå vidare till politiskt aktivitet, och kanske kan just föreningslivet i detta nya Sverige bli en mötesplats för både unga och gamla med olika sociala förutsättningar men med gemensamma intressen. Vad vi kan förvänta oss är en ökad representation av personer med utländsk bakgrund i ledningen för inflytelserika politiska organ – politiska partier, fackförbund och stora företag – men det går långsamt.

2012-11-30


Första bostaden och föräldraskapet

Cecilia Enström Öst, IBF, har skrivit artikeln "Parental Wealth and First-time Homeownership: A Cohort Study of Family Background and Young Adults' Housing Situation" i Urban Studies. Tidigare studier visar att det har blivit allt svårare för unga vuxna att etablera sig på bostadsmarknaden. Ett sätt att hantera detta är att de som kan tar hjälp av sina föräldrar för att ha råd att köpa sig en första bostad. Är det på detta sätt kan föräldrarnas socioekonomiska status ha en viss betydelse för unga vuxnas bostadssituation. Författaren studerar tre olika födelsekohorter som varit unga vid olika bostadspolitiska perioder och undersöker om familjebakgrund har blivit en viktigare förklaringsfaktor för bostadsvalet. Resultaten visar att ekonomiska såväl som demografiska variabler är viktiga för hur man bor men även att familjebakgrunden och föräldrarnas eget ägande har fått en allt större betydelse för bostadsvalet hos de unga vuxna som möter de växande etableringsproblemen på bostadsmarknaden.

2012-11-23


IBF Nyhetsbrev

Ett nytt nummer av IBF Nyhetsbrev har kommit ut. Här kan du ta del av senaste nytt från Institutet för bostads- och urbanforskning. Sara Westin, kulturgeograf vid IBF, skriver om miljonprogrammets renovering och vad den kan leda till. Tora Holmberg, forskarassistent i sociologi skriver i sin artikel ”Djuren i staden” om relationen mellan människor och djur i staden och vilka konflikter den kan leda till. Vidare rapporterar Jon Loit, doktorand i kulturgeografi, från den årliga ENHR-konferensen (European Network for Housing Research) i norska Lillehammer. Vi har under ett års tid haft Jardar Sørvoll från Oslo som gästdoktorand. Han skriver om sin tid vid IBF. Två forskare presenteras: sociologen Per Gustafson som är höstens forskarprofil och Per Strömblad, statsvetare och tidigare doktorand vid IBF, som nu är knuten till IBF som forskare. Två nya böcker har kommit ut, där forskare från IBF medverkar: International Encyclopedia of Housing and Home och Våldets topografier. Betraktelser över makt och motstånd.

Vill du ha ett eget exemplar av IBF Nyhetsbrev? Skicka i så fall ditt namn och din adress här

2012-11-16


Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?

Mats Wilhelmsson, IBF och KTH, och Vania Ceccato, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH, har skrivit kapitlet "Acts of Vandalism and Fear in Neighbourhoods: Do They Affect Housing Prices?" i Vania Ceccato (red.), The Urban Fabric of Crime and Fear. Forskarna studerar om vandalism och rädsla för kriminalitet i bostadsområdet påverkar priserna för bostäder. Resultaten pekar på att lägenhets- och huspriserna påverkas av både vandalism och rädsla för kriminalitet i området och dess närhet, med lägre priser än i områden utan vandalism. Kapitlet innehåller också en diskussion av resultaten och rekommendationer för framtiden.

2012-11-09

 

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering


Terry Hartig har, tillsammans med Ruth Kjærsti Raanaas och Grete Grindal Patil, båda vid Universitetet för miljö- och biovetenskap (UMB), Ås, Norge, skrivit artikeln "Health benefits of a view of nature through the window: a quasi-experimental study of patients in a residential rehabilitation center" i Clinical Rehabilitation. Syftet med artikeln var att undersöka hälsofördelar med att ha ett fönster med utsikt mot naturen, för patienter som genomgår ett reahabiliteringsprogram som pågick i fyra veckor. 278 hjärt- och lungpatienter deltog i undersökningen, som pågick i fyra veckor. Ett rum med utsikt mot naturen visar sig bidra till bättre återhämtning enligt den självrapportering om fysisk och mental hälsa som patienterna lämnat under rehabiliteringsprogrammen. Graden av förändring varierade med kön och typ av diagnos.

2012-10-29


Renovräkning

Sara Westin, IBF, har skrivit artikeln "Affärsmässigt boende" i Ordfront. Miljonprogrammets bostadsbestånd från 1960- och 70-talen behöver renoveras och enligt Westin kan detta innebära kraftiga hyreshöjningar. När bostadsbrist råder kan fastighetsägare utnyttja det faktum att om inte nuvarande hyresgäster kan betala en högre hyra så finns det andra som kan. Det betyder att vissa av hyresgästerna inte kan flytta tillbaka. Man kan se det som en form av indirekt vräkning ("renovräkning") och en effekt av att allmännyttiga bostadsföretag enligt lag ska drivas enligt "affärsmässiga principer". Trots att Sverige ofta ses som ett rättvist samhälle har landet successivt kommit att få en av de mest liberala bostadsmarknaderna i västvärlden; inblandning från staten sker i betydligt lägre grad i Sverige än i Storbritannien och i USA – marknadsliberalismens hemländer.

2012-10-23
 

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser

Bo Söderberg, IBF, har tillsammans med Peter Öhman och Ola Uhlin, Mittuniversitet, skrivit en artikel i Journal of Property Research om träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser ("Accuracy of Swedish property appraisers’ forecasts of net operating income"). Syftet med studien är att analysera hur fastighetsvärderare prognostiserar det framtida driftsnettot (dvs. hyresintäkter minus driftskostnader) när de gör marknadsvärdebedömningar. Prognoserna jämförs med det faktiska utfall som företagen senare redovisade i sina redovisningsrapporter, samt även med redovisat utfall för tidigare år och med tidigare prognoser. Uppgifter har hämtats från Svenskt Fastighetsindex, för perioden 1998–2005 och omfattar ca 7000 observationer. Resultaten från studien visar att svenska fastighetsvärderare lyckas relativt väl i sina prognoser, men att de systematiskt övervärderar framtida driftsnetton.

2012-10-16


Önskemål om kommunal service

Matz Dahlberg, IBF, har, tillsammans med Matias Eklöf, Svenska Handelsbanken, Stockholm, Peter Fredriksson, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet och Jordi Jofre-Monseny, Universitetet i Barcelona, skrivit artikeln "Estimating preferences for local public services using migration data" i Urban Studies. Forskarna undersöker vilken påverkan den kommunala servicen har på invånarna och deras val av kommun. Till sin hjälp använder forskarna databasen LINDA (Longitudinal INdividual DAta for Sweden). Forskarna fann att skattepengar spenderade på barnomsorgen drar till sig inflyttare. Mindre entydiga är resultaten beträffande skattepengar till utbildning och äldreomsorg. Höga kommunalskatter avskräcker från inflyttning.

2012-10-09 


Finansialisering

Brett Christophers, IBF, har skrivit artikeln "Anemic Geographis of Financialisation" i New Political Economy. Författaren argumenterar mot påståendet att det under senare delen av 90-talet har skett en ökning av finansialisering eller finansiell kapitalism i USA, Storbritannien och andra ledande ekonomier i västvärlden. Artikeln består av tre delar. Först diskuteras begreppet finansialisering. I den andra delen utvecklar han en kritik av de empiriska studier som försöker belägga kapitalismens finansialisering. I den tredje delen använder författaren empiriska data från Storbritannien för att utveckla en alternativ hypotes, nämligen att den historiskt höga finansiella tillväxten i Storbritannien inte bara beror på finansialisering, utan också på de brittiska finansiella institutionernas ökade möjligheter att profitera på utrikes icke-finansialiserade ekonomier.

2012-09-28 


En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn

Cecilia Enström Öst, IBF och Inspektionen för socialförsäkringen ISF, har skrivit rapporten Ekonomiska drivkrafter i bostadsbidragssystemet. En utvärdring av individuella inkomstgränser för makar med barn. Författaren undersöker effekten av det bostadsbidragssystem, som infördes den 1 januari 1997 och som innebär att inkomstprövningen inte längre baseras på hushållets sammanlagda inkomster utan på hur inkomsten i hushållet är fördelad mellan den sökande och den medsökande. Först analyseras huvudsyftet till att reformen genomfördes: effekten på förvärvsinkomsten. Sedan analyseras den eventuella förekomsten av bieffekter av individuella inkomstgränser: på behovet av försörjningsstöd och på separationsbenägenheten mellan makarna. Slutsatsen av denna rapport är att individuella inkomstgränser är ett effektivt sätt att stärka arbetslinjen och öka förvärvsinkomsten.

2012-09-24 


Utvärdering och nätverksstyrning

Nils Hertting och Evert Vedung, båda IBF, har skrivit artikeln "Purposes and criteria in network governance evaluation: How far does standard evaluation vocabulary takes us?" i tidskriften Evaluation. I litteraturen om politisk styrning genom nätverk, partnerskap och samverkan hävdas ofta att denna (nya) typ av styrning kräver nya perspektiv, begrepp och metoder för utvärdering. I uppsatsen tas inte detta för givet. Det görs till en forskningsfråga: Hur relevanta är traditionella utvärderingsbegrepp för att utvärdera nätverksstyrning? I ett första steg utvecklas en idealtypisk modell över nätverksstyrning. Därefter analyseras relevansen av ett antal traditionella syften och kriterier ur utvärderingslitteraturen. Även om viss elaborering krävs är författarnas slutsats att traditionella utvärderingsbegrepp är mer gångbara för att bedöma och värdera offentlig politik genom nätverksstyrning än vad som ofta görs gällande. Det finns fortfarande viktiga frågor om kontroll och ansvar och inte heller är det klassiska målrealiseringskriteriet obsolet.

2012-09-17 


Gröna städer och hälsa

Terry Hartig har, tillsammans med Elizabeth A. Richardson, Richard Mitchell, Sjerp de Vries, Thomas Astell-Burt och Howard Frumkin, skrivit artikeln "Green cities and health: a question of scale?" i Journal of Epidemiology & Community Health. Den här studien är först med att använda befolkningsdata för att undersöka om gröna städer i USA är mer hälsosamma än andra städer. Städer expanderar och hyser en ökande mängd av världens invånare, och det finns belägg för att gröna ytor och bevuxna miljöer befrämjar hälsa och välmående för stadens invånare. Forskarna har undersökt om det finns ett samband mellan grönområden och dödlighet i städer i USA. Man fann inga samband på befolkningsnivå med dödlighet i infarkter, diabetes, lungcancer eller bilolyckor. Dödligheten av alla orsaker var  tvärtemot förväntningar påtagligt högre i gröna städer. I amerikanska städer kan större andel grönytor innebära längre resor mellan olika mål och  mer bilanvändning, som i sin tur kan innebära mer av hälsovådliga exponeringar och riskbeteende.

2012-09-10


Bio-objekt och bio-objektifiering

Tora Holmberg, IBF, har tillsammans med Nete Schwennesen, Steno Diabetes Center, Gentofte, Danmark och Andrew Webster, University of York, skrivit artikeln "Bio-objects and the bio-objectification process" i Croatian Medical Journal. "Bio-objekt" betecknar bio-medicinskt producerade livsformer, som transgena djur, embryonala stamceller eller syntetisk biologi. Vi undersöker närmare bio-objektifieringsprocesser där dessa nya livsformer görs till objekt och därefter tilldelas speciella identiteter. Dessa begrepp hjälper forskarna att förstå den ibland omtvistade biomedicinska forskningen, som idag framställer produkter som på olika sätt luckrar upp förgivettagna kategorier och relationer. Som en konsekvens av dessa nya relationer har gränserna mellan människa och djur, organisk och icke organisk, levande och icke levande, blivit ifrågasatta och ostabila. Det typiska i det vi kallar bio-objekt är att de alla, på olika sätt, utmanar konventionella, kulturella, vetenskapliga och institutionella ordningar och klassifikationer.

2012-09-03 


Finansiering av vägar och järnvägar

Bo Söderberg, IBF, och Roland Andersson, KTH, har skrivit artikeln "Financing roads and railways with decentralized real estate taxes, the case of Sweden" i Annals of Regional Science. Vägar och järnvägar finansieras huvudsakligen med allmänna skattemedel. Men den regionala fördelningen av nyttan från sådana investeringar och fördelningen av skattebetalningarna skiljer sig åt väsentligt. Detta tenderar till att resultera i överinvesteringar. För att effektivitet ska kunna uppnås måste kollektivet av brukare betala för investeringarna. Därför föreslår forskarna en ny regional indelning för finansiering av sådana investeringar. Kostnaderna bör bäras av regioner, och dessa bör få möjlighet att ta ut fastighetsskatt för att finansiera investeringarna. Syftet med artikeln är att analysera effekterna av en sådan decentralisering. Forskarna presenterar beräkningar av hur kostnaderna förhåller sig till potentiella inkomster från en regional fastighetsskatt.

2012-08-27


Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU

Matz Dahlberg, IBF, har skrivit kapitlet "Påverkar den ökade etniska mångfalden välfärdspolitiken och sammanhållningen inom EU?" i Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Lars Oxelheim och Thomas Persson (red.), Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism. Hot mot EU:s sammanhållning? Författaren diskuterar det mer generella samspelet mellan migration, etnisk mångfald och välfärdspolitik, och dess betydelse för EU:s sammanhållning. Under det senaste halvseklet har migrationen till Europa ökat kraftigt och detta har lett till en ökad etnisk mångfald i flera europeiska länder. Har den ökade etniska mångfalden haft någon påverkan på den faktiskt förda välfärdspolitiken i de europeiska länderna? Enligt Dahlberg visar de mest trovärdiga studierna på att en ökad etnisk mångfald påverkar befolkningens attityder i riktning mot en önskan om mindre omfördelning och en mindre välfärdssektor. När det gäller relationen mellan den ökade etniska mångfalden och den faktiskt förda välfärdspolitiken menar författaren att det finns trovärdiga belägg för två effekter. För det första tycks mixen av verksamheter i den offentliga sektorn ändras, så att fler av dem inriktas mot specifika grupper. För det andra tycks fler i befolkningen välja privata alternativ.

2012-08-20 


Tjänsteresor, restid och arbetstid

Vad gör tjänsteresenärer när de reser? Är restiden arbetstid eller fritid? Och hur ser arbetsgivarna på sina resenärers restid? Det är några frågor som Per Gustafson, IBF, undersöker i en ny artikel i tidskriften Time and Society. Intervjuer med tjänsteresenärer och travel managers visar på en stor variation i hur resenärer använder sin arbetstid – vissa arbetar mycket, andra arbetar lite, några arbetar inte alls utan kopplar av. Från arbetsgivarnas sida ställer man sällan några krav på att restid ska användas som arbetstid, utan beskriver detta som resenärens eget val. Men de som reser mycket i tjänsten upplever ofta att resandet stjäl både arbetstid och fritid, och att de måste arbeta en del på resan för få en fungerande arbets- och livssituation.

2012-08-06 


Internationell handbok om bostadsforskning

Bo Bengtsson, IBF, har skrivit kapitlet "Housing Politics and Political Science" i David F. Clapham, William A. V. Clark & Kenneth Gibb (eds), The SAGE Handbook of Housing Studies. Bengtssons kapitel behandlar statsvetenskapens bidrag till bostadsforskningen och redovisar och diskuterar även forskning inom andra discipliner som intresserat sig för bostadsförsörjningens politiska institutioner och spelet kring bostadspolitik på nationell och lokal nivå. Handboken ger en översikt över tidigare och aktuell bostadsforskning. Den diskuterar även forskningens framtida inriktning och ger exempel på hur forskningen kan bidra till en bredare debatt. Ett utförligt introduktionskapitel följs av fyra delar med följande teman: 1) "housing markets"; 2) "approaches" (olika discipliners bidrag); 3) "context" (samspelet mellan bostadsforskning och andra aspekter av samhället); 4) "policy" (möjliga lösningar på frågor om t.ex. bostadsförnyelse och hemlöshet).

2012-07-30 

 

Det urbanas syntax

Sara Westin, IBF, har skrivit artikeln "Det urbanas syntax" i Nordisk arkitekturforskning. (23(1): 23–39). Inom den samhällsvetenskapliga forskningen talas det ofta om det urbana. Någon tydlig definition av begreppet ges däremot sällan. Detta väcker en rad frågor: Vad betyder det urbana? Vad är det urbanas motsats? Och framförallt: vilken är det urbanas relation till "staden"? Inom arkitekturdisciplinen pågår ett ihärdigt arbete med att besvara dessa frågor; den av Bill Hillier utvecklade space syntax-teorin tillför innovativa insikter om relationen mellan stadens liv, å den ena sidan, och stadens form, å den andra. Syftet med artikeln är därför att diskutera teorin utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv och härigenom argumentera för varför det urbana kan förstås som inget annat än ett "ting/icke-ting".

2012-07-23 

 

IBF Nyhetsbrev

Ett nytt nummer av IBF Nyhetsbrev har kommit ut. Här kan du ta del av senaste nytt från Institutet för bostads- och urbanforskning. Vi rapporterar från Bostadsmötet i april och några av presentationerna finns också utlagda på Bostadsmötets hemsida: http://www.ibf.uu.se/bov/bm12/index.html. I nyhetsbrevet skriver vidare Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, om mångfaldens dilemman och Cecilia Enström Öst, forskarassistent i nationalekonomi, om bostadsbidrag och arbetsutbud. Vi har bett Andreaz Strömgren, miljödirektör och tidigare doktorand vid IBF att berätta hur det var att ta steget från forskarvärlden till chef i en kommun och om han haft användning för sina studier i statsvetenskap. Evert Vedung, professor emeritus i statsvetenskap, har besökt Brasília och rapporterar från sin resa och Mats Wilhelmsson, professor vid IBF och KTH, har varit på konferens på Hawaii. Dessutom skriver Bo Bengtsson, professor i statsvetenskap, om en nyutkommen internationell handbok om bostadsforskning, där han själv bidragit med ett kapitel.

Vill du ha ett eget exemplar av IBF Nyhetsbrev? Skicka i så fall ditt namn och din adress här

2012-07-16