Om IBF

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet bildades 1994 efter ett riksdagsbeslut (Prop. 1993/94 s. 113). Uppgiften är att bedriva samhällsvetenskaplig forskning och delta i forskarutbildning inom bostads- och bebyggelseområdet.

Vår forskning handlar om boendet och staden i vid bemärkelse. Vi studerar bland annat bostadspolitik, boendepreferenser och prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering, gentrifiering, samhälls- och stadsplanering, demokratifrågor samt hälsoaspekter.

Forskningen har sedan starten varit inriktad på bostäder, boende och urbana företeelser - i ett nationellt och i ett internationellt perspektiv. På senare år har forskningen vidgats mot vidare urbana frågor, välfärdsfrågor samt miljö- och hållbarhetsfrågor vid sidan av de tidigare dominerande bostadsrelaterade frågeställningarna.

IBF har ca 40 medarbetare, varav de flesta är forskare och doktorander. Ämnesmässigt har IBF en tyngdpunkt i nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap och kulturgeografi, men vi har även företrädare för miljöpsykologi, ekonomisk historia och antropologi. Forskningsprogrammen utgör en mix av projekt som antingen följer disciplingränserna eller fokuserar på ett visst tema med deltagare från flera olika discipliner. Det är också detta som är IBFs styrka och som innebär att vi kan bedriva grundforskning av inomvetenskaplig karaktär, samtidigt som vi bedriver riktad grundforskning med sikte på samhällets behov av kunskap inom viktiga politikområden.

IBF är det enda forskningsinstitut i Sverige som har bostads- och urbana frågor som specifikt uppdrag, och den största forskarmiljö som sysslar med frågorna. IBF vårdar relationerna och samarbete med övriga forskarmiljöerna nationellt och internationellt. Institutets forskare förlägger 20 procent av arbetstiden till respektive ämnesinstitution i Uppsala där de undervisar och är handledare. Mellan IBF och ämnesinstitutionerna finns också ett viktigt forskningssamarbete som består i att många av institutets forskare samarbetar med forskare vid ämnesinstitutionerna i gemensamma, i regel externt finansierade, forskningsprojekt.

Institutet tar universitetets tredje uppgift på stort allvar. Orsaken är att institutet har en temainriktning: bostäder och byggande, vilken har ett brett samhällsintresse och bevakas av en stor sektor, bestående av ett antal intresseorganisationer, myndigheter och andra inrättningar utanför universitetet.

IBF:s forskare medverkar som experter i offentliga utredningar, forskningsråd och olika paneler inom temaområden. Varje år arrangeras Bostadsmötet med syfte att i samarbete med organisationerna på bostads- och byggmarknaden i populärvetenskaplig form föra ut forskningsresultat till en bred krets av verksamma inom sektorn.

IBF har utvecklat ett omfattande internationellt samarbete. Detta tar sig bl a uttryck i ett samarbetsavtal med två systerinstitutioner: Center for Housing Research and Urban Studies vid University of Glasgow (CHRUS) och Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies vid Delft University of Technology i Holland (OTB). Inom ramen för detta samarbete, och i samverkan med ytterligare institutioner i Europa, drivs en tidskrift: International Journal for Housing Policy.

IBF har ytterligare en tidskrift; Housing, Theory and Society (tidigare Scandinavian Housing & Planning Research).

IBF deltog i grundandet av European Network for Housing Research (ENHR). Det är ett nätverk med cirka 1000 europeiska bostadsforskare. ENHR ger ut ett nyhetsbrev och ordnar seminarier och konferenser. Basen i verksamheten är nätverkets drygt 20 arbetsgrupper inom olika delområden. 

Tvärvetenskap på disciplinär grund

I samband med att Samhällsveten-
skapliga fakulteten vid Uppsala universitet firade 50 år skrev professor Bo Bengtsson ett kapitel i jubileums-
boken som handlar om IBF:s utveckling och arbete.

Läs kapitlet
Tvärvetenskap på disciplinär grund – tjugo år med Institutet för bostads- och urbanforskning