Lika villkorsarbete

Likavillkorsgruppen på IBF arbetar med frågor som rör likabehandling och lika villkor på institutet. Vi ansvarar för handlingsplaner, tar fram dokument och anordnar utbildningar som främjar jämställdhet och jämlikhet samt förebygger diskriminering och trakasserier på vår arbetsplats. Sedan några år tillbaka genomför vi en årlig enkät bland institutets anställda som täcker lika villkor och arbetsmiljöfrågor. Denna enkät sammanställer och presenterar vi för personalen och den används även som underlag i vårt arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier. Sedan 2015 närvarar vi vid styrelsemötena på IBF för att säkerställa att likavillkorsarbetet efterföljs.

Länkar till relevanta dokument:

  • Handlingsplan
  • Handbok om diskriminering och trakasserier (på svenska och engelska) – en handbok med syfte att informera om samt förebygga diskriminering och trakasserier. På svenska På engelska
  • Resultatet av enkäten från 2017- en sammanfattning på svenska och på engelska av resultaten av den årliga enkäten.
  • Reflektioner kring en mer inkluderande seminariekultur- ett dokument vi tagit fram som ligger i vårt seminarierum och vars syfte är att få seminariedeltagarna och seminarieledaren att reflektera över vilka som tar plats under seminarierna och hur vi kan göra seminarierna mer inkluderande (på svenska och på engelska

Likavillkorsgruppen på IBF består av:

Dominika Polanska (samordnare) dominika.polanska@ibf.uu.se
Irene Molina irene.molina@ibf.uu.se
Kristoffer Jutvik kristoffer.jutvik@ibf.uu.se
Christoffer Berg christoffer.berg@ibf.uu.se
Kerstin Larsson kerstin.larsson@ibf.uu.se
Susanne Urban susanne.urban@ibf.uu.se