Färgrann illustration med hus och blå himmel

Bostadsmötet

Bostadsmötet är en tvådagarskonferens som IBF anordnar var 18:e månad. Bostadspolitiska frågor diskuteras och de senaste forskningsrönen presenteras under populärvetenskapliga former.

Bilder från Bostadsmötet 2022

IBF:s återkommande populärvetenskapliga konferens Bostadsmötet hölls 11-12 maj i Universitetshuset efter några års uppehåll på grund av pandemin. Temat för Bostadsmötet 2022 var Kunskap, makt och ansvar i samhällsplaneringen och på plats fanns representanter från bland annat intresseorganisationer, kommuner, Regeringskansliet och andra lärosäten.

Sofia Cele samt publik
På Bostadsmötet blandas plenarföreläsningar med valbara sessioner. Här föreläser kulturgeografen Sofia Cele om Kunskapens skiftningar: Om att se, lyssna och förstå i samhällsplanering.
Närbild föreläsare Shirin Alhlberg-Öberg
Shirin Ahlbäck Öberg, professor på statsvetenskapliga institutionen, föreläser om
Kunskap och politik – mellan teknokrati och kunskapsnonchalans.

Moderator Nils Hertting och föreläsare Roger Andersson
IBF.s prefekt Nils Hertting hälsade välkommen till Bostadsmötet och modererade plenarföreläsningarna.
Föreläsare Roger Andersson
IBF:s seniorprofessor Roger Andersson delar med sig av sina erfarenheter med föreläsningen Segregationsfrågan i forskning och politik.

Publikbild

Seminariesal med publik
Den mest välbesökta sessionen var Effekter av nybyggnation på flyttkedjor och boendemönster som nationalekonomerna Che-Yuan Liang och Gabriella Kindström anordnade tillsammans med Uppsala kommun. 
Utflykt Rosendal hus med deltagare
Dubbelsessionen Bostadsmix och nya boendeformer avslutades med en utflykt till det nybyggda bostadsområet Rosendal, där Uppsala kommuns represenanter guidade runt.

Deltagare utflykt Rosendal

Scenbild från panelsamtalet
Bostadsmötet avslutades med en paneldebatt som handlade om förutsättningar för bostadspolitiska reformer. På scenen från vänster: Jörgen Mark-Nielsen (Sveriges Allmännytta), Ragnar Bengtsson (Hyresgästföreningen), Anna Broman (Byggföretagen), Tomas Ernhagen (Fastighetsägarna), Anders Lindbom (moderator/IBF), Lennart Weiss (Veidekke).

Läs mer

Sammandrag av innehållet i sessionen Effekter av nybyggnation på flyttkedjor och boendemönster.

Program Bostadsmötet 2022

TEMA:  Kunskap, makt och ansvar i samhällsplaneringen

Dag 1 – onsdag 11 maj


09.00    Registrering och kaffe med smörgås
    
09.30    Välkommen till Bostadsmötet!
Nils Hertting, prefekt vid IBF
Tora Holmberg, vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap


09.45    Plenarföreläsningar

Inledning

Nils Hertting, prefekt vid IBF

Kunskap och politik – mellan teknokrati och kunskapsnonchalans
Shirin Ahlbäck Öberg, professor vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Segregationsfrågan i forskning och politik
Roger Andersson, seniorprofessor i kulturgeografi vid IBF

10.30    Paus med frukt, godis och vatten

10.45    Parallella sessioner / Block 1
             A Tillfälligt välkomna?
                 Kommunala strategier för bostäder till nyanlända flyktingar
             B Stadens gröna rum: Platser för återhämtning, möten och demokrati
             C Hyresrättens framtid
             D Hur mäter vi utveckling? Metoder för att följa bostadsområden över tid

12.15    Lunch på Borgen

13.30    Plenarföreläsningar

Kunskapens skiftningar: Om att se, lyssna och förstå i samhällsplanering

Sofia Cele, docent och universitetslektor vid kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Att vara samhällsplanerare med ansvar för en hållbar framtid
Åsa Dahlin, enhetschef översiktsplanering, Uppsala kommun

Spelar det någon roll var våra politiker bor? Bostadspolitik och kommunalt beslutsfattande
Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF

14.30    Paus med kaffe, frukt, godis och vatten

15.00-   Parallella sessioner / Block 2
16.30    A Effekter av nybyggnation på flyttkedjor och boendemönster
             B Framtidens energisystem: Lokala eller centrala lösningar
                 för gemenskap och miljövänlig energi?
             C Unga på bostadsmarknaden
             D Hur kan bostadssystemet bli mer inkluderande och jämlikt?
                 Alternativa former för byggande och finansiering

18.00    Konferensmiddag på Uppsala Fabriks- och Handtverkarförening

Dag 2 – torsdag 12 maj


09.00   Parallella sessioner / Block 3
            A Effekter av ”listan”: Att prata om bostadsområden utan att stigmatisera
            B Staden till fots: Möten och krockar mellan individ och samhällsplanering 
            Dubbelsession
                Bostadsmix och nya boendeformer: Genomförande och effekter 
            D Bostadsmarknadens mekanismer: Finansiering, utbud och markpolitik

10.30   Paus med kaffe, frukt, godis och vatten

11.00   Parallella sessioner / Block 4
            A Trygghet och otrygghet i stadens ytterområden
                – om orsaker och konsekvenser, kostnader och värden
            B Omställningsstaden: Renovering av flerfamiljshus för klimatet och rättvisan
            C Dubbelsession
                
Bostadsmix och nya boendeformer: Utflykt till bostadsområdet Rosendal 
            D Bostadsrörelser – utsatthet och organisering på bostadsmarknaden

12.30    Lunch på Hyllan/Saluhallen

13.45    Panelsamtal

Brist på kunskap eller brist på politik? Förutsättningar för bostadspolitiska reformer

Alla verkar vara eniga om att den svenska bostadssektorn har problem. Samtidigt finns en politisk oförmåga att hitta långsiktigt stabila förändringar. Vad förklarar bristen på åtgärder och gör bostadsfrågan tämligen osynlig på den politiska dagordningen? Går det att reformera bostadspolitiken? Vad är det egentligen som krävs och hur ser förutsättningarna för breda reformer ut?

I det här panelsamtalet fokuserar vi på förutsättningarna för bostadspolitiska reformer generellt och mer specifikt på ett antal förslag i debatten där förutsättningarna för reformer förefaller vara särskilt goda.

Medverkande:
Irene Wennemo, Generaldirektör Medlingsinstitutet
Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke
Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta
Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker, Hyresgästföreningen
Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna Sverige
Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen

Moderator: Anders Lindbom, professor i statskunskap, IBF
  
15.15    Avslutning

Föreläsare

Kunskap och politik – mellan teknokrati och kunskapsnonchalans

Porträttbild Shirin Ahlbäck Öberg

Shirin Ahlbäck Öberg, professor vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Shirin Ahlbäck Öbergs forskning rör granskningen och styrningen av den offentliga verksamheten (förvaltningspolitik). Hon är ofta anlitad som expert och är för närvarande ledamot i den svenska Coronakommissionen.

Segregationsfrågan i forskning och politik

Porträttfoto Roger Andersson

Roger Andersson, seniorprofessor i kulturgeografi vid IBF

Roger Andersson har 30 års erfarenhet av att forska boendesegregation, flyttmönster, stadspolitik samt ekonomisk och social integration av nyanlända och flyktingar. Han är flitigt efterfrågad som expert av andra myndigheter och politiker. Han är ledamot i insynsrådet för Delegationen mot segregation (Delmos).

Kunskapens skiftningar: Om att se, lyssna och förstå i samhällsplanering

Porträttfoto Sofia Cele

Sofia Cele, docent och universitetslektor vid kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Sofia Celes huvudsakliga forskningsfokus är förhållandet mellan subjektiva upplevelser och större politiska strukturer i urbana miljöer. Hon undersöker bland annat platsupplevelser, identitet, relationer, kommunikation, kreativa och konstnärliga uttryck samt vardagspolitik.

Att vara samhällsplanerare med ansvar för en hållbar framtid

Porträttfoto Åsa Dahlin

Åsa Dahlin, enhetschef översiktsplanering, Uppsala kommun

Åsa Dahlin är arkitekt och är disputerad inom arkitektur och stadsbyggnad vid KTH. Hon arbetar med strategisk planering vid Uppsala kommun och leder den expansiva avdelningen för översiktsplanering. Tidigare var hon verksam som stadsbyggnadsstrateg vid Stockholms stad.

Spelar det någon roll var våra politiker bor? Bostadspolitik och kommunalt beslutsfattande

Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF

Matz Dahlbergs forskning utgår från kvantitativa metoder och fokuserar på frågor som rör bostads- och grannskapsdynamik. Han är ställföreträdande prefekt vid IBF och föreståndare för forskningsprogrammet Urban Lab, som drivs i samverkan med Uppsala kommun.

Sessioner

Sessionerna är en viktig del av Bostadsmötet. En session har formen av ett seminarium där du får ta del av olika perspektiv på sessionstemat. Alla sessioner avslutas med en allmän diskussion och frågestund. Presentationerna hålls av våra forskare och inbjudna talare från bland annat myndigheter, näringsliv och andra lärosäten. Nedan kommer vi att presentera talarna i den ordningen de blir klara.

BLOCK 1


Tillfälligt välkomna? Kommunala strategier för bostäder till nyanlända flyktingar 
Rysslands invasion av Ukraina har återigen aktualiserat frågor kring boende för människor på flykt. Samtidigt vet vi att kommuner har olika strategier vad gäller boende för denna grupp. Under sessionen kommer vi att diskutera den nuvarande inströmningen av flyktingar från Ukraina, beskriva hur variationen i boendelösningar har sett ut mellan kommuner, samt diskutera vilka utmaningar som finns på lokal nivå. Vi kommer också diskutera vilka potentiella konsekvenser olika bostadsstrategier kan ha för utvecklingen av en hållbar migrations- och integrationspolitik i Sverige.

Medverkande:
Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande, Lessebo kommun

Kristoffer Jutivk, forskare statskunskap,IBF och Linköpings universitet
Oscar Erixson, forskare i nationalekonomi, IBF


Sessionledare: Kristoffer Jutvik & Emma Holmqvist

Stadens gröna rum: Platser för återhämtning, möten och demokrati
Samhällsplanerare har länge arbetat för att säkerställa tillgång till attraktiva grönområden i städer. Sambanden mellan natur och hälsa är välkända, men vi vet mindre om hur stadens gröna rum också kan ge positiva sociala och politiska effekter. I den här sessionen beskrivs och diskuteras detta ur både historiskt och nutida perspektiv.

Medverkande:
Terry Hartig, professor i miljöpsykologi, IBF
Erik Jönsson, docent och universitetslektor, kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet
Agata Bar-Nilsson, utredare, Boverket


Sessionledare: Zohreh Khoban & Freddie Lymeus

Hyresrättens framtid
Är hyressättningssystemet gjutet i sten eller är det ett korthus som faller vid minsta stöt? När januaripartiernas hyressättningsreform diskuterades som mest beskrevs det som dödsstöten för bruksvärdessystemet. Vid den här presenterar vi forskning om reformer och om förändringar inom och på marginalen av hyressättningssystemet.

Medverkande:
Bo Bengtsson, seniorprofessor i statskunskap, IBF
Hans Lind,
professor emeritus i fastighetsekonomi, KTH
Cecilia Enström Öst, forskare i nationalekonomi, IBF

Sessionledare: Nils Hertting & Ulrika Wahlberg

Hur mäter vi utveckling? Metoder för att följa bostadsområden över tid
Utvecklingen i så kallade utsatta områden står högt på den politiska dagordningen och under senare tid har polisens sätt att definiera och mäta fått stor spridning. Inte minst på kommunal nivå formuleras i dag politiska mål i relation till polisens ”svarta lista”. Samtidigt har kritiska röster höjts och polisens fokus och sätt att mäta ifrågasatts. Mot denna bakgrund diskuterar vi olika förslag på hur utvecklingen och förändringen av bostadsområden kan och bör beskrivas.

Medverkande:
Mattias Öhman, forskare i nationalekonomi, IBF
Ulrika Gustafsson, analytiker, Delegationen mot segregation (Delmos)
Örjan Trapp, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun

Sessionledare: Henrik Andersson & Mattias Öhman

BLOCK 2


Effekter av nybyggnation på flyttkedjor och boendemönster
Senare decenniers otillräckliga bostadsbyggande har orsakat en skenande prisutveckling på bostadsmarknaden. Detta har lett till en politisk diskussion om behovet av nya bostäder som är överkomliga även för grupper med låga inkomster. Denna session handlar om effekter av nybyggnation (och brist på nya bostäder) med fokus på de flyttkedjor som skapas. Hur påverkar olika typer av nya bostäder fördelningen av bostäder och boendemönster? Hur vi bör bygga för att motverka bostadsbrist och segregation?

Medverkande:
Elin Blume, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun
Martin Grander, biträdande lektor vid institutionen för urbana studier, Malmö universitet
Gabriella Kindström, doktorand i nationalekonomi, IBF
Che-Yuan Liang, lektor i nationalekonomi, IBF

Sessionledare: Che-Yuan Liang & Gabriella Kindström

Framtidens energisystem: Lokala eller centrala lösningar för gemenskap och miljövänlig energi?
Ett alternativ för att öka produktionen av koldioxidfri energi är att skapa lokala nätverk där flera hushåll eller byggnader delar på kostnader och fördelar av ett gemensamt ägt kraftverk som till exempel drivs av sol, vind eller vatten. I teorin skulle detta kunna leda till att fler hushåll får möjlighet att delta i omställningen till ett klimatneutralt samhälle. I praktiken kan det dock leda till att vissa grupper blir utestängda från dessa typer av gemenskaper. 

Medverkande:
Viveca Sjöstedt, doktorand vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
Linnea Nedar, processledare för energiomställning, Uppsala kommun.
Pia Hedenskog, energispecialist, Svenska bostäder
Joachim Lindborg, Sustainable Innovation, Ngenic


Sessionledare: Susanne Urban & Johan Wejryd

Bostadsmarknaden för unga vuxna
Bostadsmarknaden för unga vuxna är en fråga som diskuteras flitigt. Bostadsbrist, höga priser och svårigheter för unga att få bostadslån försvårar för dem att komma in på bostadsmarknaden. Många unga bor kvar i föräldrahemmet länge. Under sessionen diskuterar vi frågor som: Är detta självvalt eller påtvingat? Vilka effekter har det för unga vuxnas möjligheter att studera eller bilda familj)? Vad kan underlätta deras inträde på bostadsmarknaden? Vilken roll spelar föräldrarnas ekonomi för ungas möjlighet att köpa en bostad?

Medverkande:
Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, IBF
Robert Boije, chefsekonom, SBAB
Mats Wilhelmsson, professor i finansiell ekonomi, KTH
Ina Blind, universitetslektor i nationalekonomi, Högskolan i Kristianstad

Sessionledare: Matz Dahlberg

Hur kan bostadssystemet bli mer inkluderande och jämlikt? Alternativa former för byggande och finansiering
Från olika håll kommer krav på förändrad bostadspolitik, samtidigt som olika kriser präglar tillvaron – pandemin har på flera håll lett till ekonomisk kris, medan politisk och social instabilitet förstärker klimatkrisen. Men kriser kan även innebära förändrad riktning. Under den här sessionen diskuterar vi alternativa sätt att organisera bostadssektorn för att göra den mer inkluderande, jämlik och rättvis.

Medverkande:
Peter Eklund, Föreningen för byggemenskaper & Hela Sverige Ska Leva
Pernilla Parding, verksamhetsområdeschef, Stockholms stadsmission
Anton Ösgård, doktorand i sociologi, IBF

Sessionledare: Dominika Polanska & Maria Wallstam

BLOCK 3


Effekter av ”listan”: Att prata om bostadsområden utan att stigmatisera
Sedan 2015 publicerar polisen listor över så kallade utsatta bostadsområden och många kommuner arbetar aktivt med att komma bort från listan. För dem som arbetar med att förbättra och utveckla bostadsområden med socioekonomiska problem är det en viktig utmaning att undvika att områdets rykte försämras när problem uppmärksammas. Hur påverkar polislistan ett områdes rykte och status? Går det att kombinera positiv områdesutveckling med minskad stigmatisering?

Medverkande:
Ida Wiking, Utvecklingsledare Enheten för folkhälsa och miljö, Uppsala kommun
Jenny Viström, Utvecklingsledare Trygghet, brottsförebyggande och säkerhet, Uppsala kommun
Karin Backvall, postdoktor i kulturgeografi, IBF
Henrik Andersson, forskare i nationalekonomi, IBF

Sessionledare: Karin Backvall & Matz Dahlberg

Staden till fots: Möten och krockar mellan individ och samhällsplanering
Att gå är att uppleva staden på nära håll. De upplevelser vi får i denna nära skala styrs till viss del av hur staden är planerad och utformad på en mer övergripande nivå. I denna session rör vi oss från det psykologiska perspektivet, vidare till fotgängarens interaktion med staden för att avslutningsvis zooma ut till ett planeringsperspektiv.

Medverkande:
David Lindelöw, utredare på Sweco och doktor i trafikplanering
Freddie Lymeus, psykolog och postdoktor i miljöpskyologi, IBF
Thomas Höjemo, postdoktor inom stadsplanering och hållbarhet, IBF

Sessionledare: Freddie Lymeus & Thomas Höjemo

DUBBELSESSSION
Bostadsmix och nya boendeformer: Genomförande och effekter
Kommuner runt om i Sverige har olika strategier för att uppnå ett blandat bostadsbestånd i olika stadsdelar, med förhoppningen att detta också leder till social blandning i staden. Denna session handlar om möjligheter och utmaningar i den kommunala planeringen, på strategier med fokus på nya boendeformer och lägenhetsstorlekar, samt på utfall i form av social blandning. Vi diskuterar även insikter kring planeringen av – och vardagslivet i – den bostadsblandade stadsdelen.

Medverkande:
Örjan Trapp, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun
Helena Holgersson, lektor i kulturvetenskaper, Göteborgs universitet

Andreas Alm Fjellborg, postdoktor i kulturgeografi, IBF

Sessionledare: Emma Holmqvist & Andreas Alm Fjellborg

Bostadsmarknadens mekanismer: Finansiering, utbud och markpolitik
Den bostadspolitiska debatten fokuserar ofta på enskildheter i bostadsförsörjningen. Här försöker vi istället ta ett brett grepp om bostadsförsörjningens mekanismer. Hur sätts hyrorna i praktiken? Vad händer på de olika marknaderna för bostadsfinansiering? Hur påverkar nyckelfaktorer – som byggkostnader och tillgången på utvecklingsbar mark – utbudet av nya bostadsbestånd? Vi utforskar de mekanismer som ligger till grund för bostadsmarknaden, samt hur dessa över tid har påverkats av förändrade politiska, ekonomiska och sociala förhållanden.

Medverkande:
Bo Söderberg, forskare vid Fastighetsekonomi & finans, KTH
Peter Englund, professor emeritus, institutionen för finansiell ekonomi, Handelshögskolan
Maria Wallstam, doktorand i kulturgeografi, IBF

Sessionledare: Timothy Blackwell & Brett Christophers

BLOCK 4


Trygghet och otrygghet i stadens ytterområden – om orsaker och konsekvenser, kostnader och värden
Få frågor är idag så omdiskuterade som kriminalitet och otrygghet i samhället. Våra städers marginaliserade ytterområden pekas ut som våldsamma platser och anges ofta vara källan till oro, otrygghet och våldsamheter även på andra platser i staden. Sessionen samlar forskare och praktiker för ett samtal om trygghet och otrygghet i staden och dess bostadsområden. Vi diskuterar även de insatser och åtgärder som i dag prövas runt om i landet, samt de kostnader och värden som står på spel.

Medverkande:
Carina Gunnarson, docent i statskunskap
, Institutet för framtidsstudier
Nicklas Guldåker, universitetslektor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet
Anders Fridborg, säkerhetschef, Uppsala kommun
Oscar Erixson, forskare i nationalekonomi, IBF

Sessionledare: Oscar Erixson & Nils Hertting

Omställningsstaden: Renovering av flerfamiljshus för klimatet och rättvisan
Miljonprogrammets husbestånd och många andra flerfamiljshus är i stort behov av renovering. Samtidigt blir klimatkrisen alltmer påtaglig. Renoveringar av hus i låginkomstområden har ofta lett till kraftigt höjda hyror och bortträngning av hyresgäster. Miljöanpassning har använts som argument för att legitimera den nya hyran, trots att renoveringen kanske inte är klimatvänlig. Den här sessionen handlar om hur renovering av bostadsområden skulle kunna motverka global uppvärmning och samtidigt bidra till social rättvisa.

Medverkande:
Tove Malmqvist Stigell, docent och seniorforskare på avdelningen för hållbarhet, utvärdering och styrning, KTH
Jan Bagge, hyresgäst
Erik Stenberg, arkitekt och lektor i arkitektur, KTH

Sessionledare: Kristina Boréus, Irene Molina & Karin Backvall

DUBBELSESSSION
Bostadsmix och nya boendeformer: Exkursion till bostadsområdet Rosendal
Rosendal är ett nytt bostadsområde i Uppsala med en medveten blandning av olika boendeformer. Under exkursionen får deltagarna se blandningen i praktiken och höra forskare och representanter från Uppsala kommun berätta om dess möjligheter och utmaningar.

Guider:
Sofie Rosell, projektledare Mark och exploatering, Uppsala kommun
Jonatan Molund, projektledare Mark och exploatering, Uppsala kommun

Sessionledare: Emma Holmqvist & Andreas Alm Fjellborg

Bostadsrörelser – utsatthet och organisering på bostadsmarknaden
Utsatthet på bostadsmarknaden har länge varit ett problem som samhället har försökt åtgärda på olika sätt. En avgörande faktor för att åstadkomma förändring har ofta varit de boendes organisering för att göra sina röster hörda och ställa krav. På den här sessionen diskuterar vi boendeorganisering och hur den kan påverka politikens och planeringens inriktning, samt hur forskare och bostadsrörelser kan förhålla sig till varandra.

Medverkande:
Olof Wallengren,
Förbundet Allt åt alla, Malmö
Mahasti Hashemieh, Alla ska kunna bo kvar, Göteborg
Martin Westin, Förbundet Allt åt alla, Uppsala
Magnus Jönsson, Ort till ort, Stockholm 

Sessionledare: Hannes Rolf, Anton Ösgård & Miguel Martinez

Senast uppdaterad: 2022-12-09