Färgrann illustration med hus och blå himmel

Bostadsmötet

Bostadsmötet är en tvådagarskonferens som IBF anordnar var 18:e månad. Bostadspolitiska frågor diskuteras och de senaste forskningsrönen presenteras under populärvetenskapliga former.

Program 2023

Nedan hittar du programmet för Bostadsmötet 2023, som ägde rum 18-19 oktober. Nästa Bostadsmöte blir våren 2025.  

TEMA: BOENDET I TIDER AV KRIS

DAG 1: 18 oktober

09.00 Registrering med kaffe och smörgås

09.30 Konferensens öppnande

Nils Hertting, prefekt vid IBF

09.45 Plenarföreläsningar

Klimatutmaningen: Hur skapar vi hållbara och inkluderande livsmiljöer?

Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande för Rådet för hållbara städer

Bostadsmarknaden och makroekonomin i kristider

Roine Vestman, docent och lektor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

10.45 Paus med frukt, vatten och godis

11.00 Sessioner / workshops

A. Bostadsfrågan som politik och intressekamp
B. Framtidens städer – med människor och klimat i fokus
C. Workshop: Förutsättningar för utvärdering av platssamverkan: Om att skapa säkra, trygga och attraktiva stadsdelar med evidens
D. Dubbelsession: Studiebesök i Gottsunda – Vägen bort från stigmatisering (Inkluderar lunch i Gottsunda)

12.30 Lunch på restaurang Borgen

14.00 Sessioner / workshops

A. Paneldebatt: Förnyelse av hyressättning inom nyproduktion – problem och lösningar
B. Rörlighet på bostadsmarknaden: Hur får vi äldre generationer att flytta till mindre bostäder?
C. Bostäder nära vatten – risker och konsekvenser vid skyfall och översvämningar
D. Dubbelsession: Studiebesök i Gottsunda – Vägen bort från stigmatisering

15.30 Rektorsmottagning med mingel och guidad tur i Universitetshuset

Coco Norén, prorektor vid Uppsala universitet

Mikael Norrby, universitetsguide vid Uppsala universitet

17.00 Konferens-After Work på Bishops Arms

  

DAG 2: 19 oktober

09.00 Kaffe

09.30 Plenarföreläsningar

Vänligen observera att dessa två föreläsningar hålls på engelska. Det går dock bra att ställa frågor på svenska.

Sweden in the context of global housing crisis

Brett Christophers, professor i kulturgeografi vid IBF

The role of social movements in contemporary urban crises

Margit Mayer, professor i statsvetenskap och forskare på Center for Metropolitan Studies vid Technical University Berlin

10.30 Paus med kaffe och fika

11.00 Sessioner / workshops

A. Råder det verkligen bostadsbrist? Bostadsojämlikhet och omfördelning
B. Statens roll i kristider: Bostadspolitikens vägval
C. Att dela bostad – fördelar och utmaningar
D. Dubbelsession med workshop: Trygghet och tillit i staden

12.30 Mingellunch i Universitetshusets entréhall

13.30-15.00 Sessioner / workshops

A. När byggandet avstannar: Konsekvenser och policyåtgärder
B. Att förstå stadens rasifiering i en kritisk tid
C. Workshop: Urban omställning: Kommuner, gräsrotsinitiativ och stadsbor i samverkan mot klimatkrisen
D. Dubbelsession med workshop: Trygghet och tillit i staden

Plenarföreläsare

Helena Bjarnegård

Porträtt på Helena Bjarnegård

Riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer

Roine Vestman

Porträtt på Roine Vestman

Docent och lektor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Brett Christophers

Professor i kulturgeografi vid IBF

Margit Mayer

Porträtt på Margit Mayer

Professor i statsvetenskap och forskare på Center for Metropolitan Studies vid Technical University Berlin

Parallella sessioner

Utöver de gemensamma plenarföreläsningarna består Bostadsmötet av fyra block med parallella sessioner. När du anmälar dig väljer du samtidigt vilka sessioner du vill delta på. En session kan ha formen av ett seminarium, men det kan också vara en workshop, ett studiebesök eller en paneldebatt. Presentationerna hålls av våra forskare och inbjudna talare från bland annat myndigheter, näringsliv och andra lärosäten. Gemensamt för alla sessioner är att det finns tid för diskussion och frågestund.

Nedan hittar du beskrivningar av alla sessioner. Några talare återstår att bekräfta - vi uppdaterar informationen i takt med att de blir klara.

BLOCK 1


Bostadsfrågan som politik och intressekamp
Hur kan vi förstå de förändringar som har skett i den svenska bostadspolitiska regimen? I Bo Bengtssons och Martin Granders nya bok Bostadsfrågan som politik och intressekamp är utgångspunkten att bostadsfrågan inte bara handlar om offentlig politik, utan också formas av intressekamp mellan olika aktörer. Sessionen är utformad som ett boksamtal där boken presenteras av författarna och därefter kommenteras av Lisa Pelling (Arena Idé) och Fredrik Kopsch (Timbro).

Medverkande:
Bo Bengtsson, seniorprofessor i statskunskap vid IBF

Martin Grander, biträdande lektor på institutionen för urbana studier vid Malmö universitet
Lisa Pelling, doktor i statsvetenskap och chef för Arena Idé
Fredrik Kopsch, docent i fastighetsekonomi och chefsekonom på Timbro


Sessionsledare: Emma Holmqvist

Framtidens städer – med människor och klimat i fokus
Hur planeras och byggs våra städer just nu och hur vill vi att framtidens stadsrum ska utformas? Hur prioriterar vi klimat och människor – går det ens? Den här sessionen kan väcka nya tankar kring hur framtidens urbana miljöer både kan uppfylla de boendes behov och bli klimatmässigt hållbara, från utblickspunkter i anknytning till forskning, praktik och politik.

Medverkande:
Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande för Rådet för hållbara städer
Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef, RISE
Sofia Lewén, kontorschef, Tengbom

Sessionsledare: Thomas Höjemo & Camilla Scheinert

Workshop
Förutsättningar för utvärdering av platssamverkan: Om att skapa säkra, trygga och attraktiva stadsdelar med evidens

Som en ”nygammal” lösning på hur det offentliga rummet ska regleras betonas ofta samverkan mellan fastighetsägare, kommun och andra aktörer. Genom att samarbeta över gränserna för det offentliga, privata och civila, antas möjligheterna att skapa en trygg, levande och attraktiv stadsmiljö öka. Men hur vet vi om det blir bra och hur bygger vi evidens kring platssamverkan för framtiden? I denna session diskuterar vi metodologiska, legala, organisatoriska, kulturella och politiska förutsättningar för hur nyttan av platssamverkan kan utvärderas. Praktiska erfarenheter blandas med metodologiska och teoretiska resonemang.

Medverkande:
Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige
Ulf Silbersky, Platspilot AB
Daniel Almén, postdoktor i nationalekonomi vid IBF
Nils Hertting, docent och universitetslektor i statskunskap samt prefekt vid IBF

Sessionsledare: Daniel Almén & Nils Hertting

Dubbelsession
Studiebesök i Gottsunda – Vägen bort från stigmatisering

(När du anmäler dig till den här sessionen blir du automatiskt anmäld till samma session under nästa sessionsblock)
Denna dubbelsession (som inkluderar lunch) äger rum i stadsdelen Gottsunda. Kommuner och diverse lokala organisationer och engagerade boende såväl i Sverige, som i andra delar av Europa, har under lång tid arbetat för att med olika medel motarbeta effekterna av stigmatisering av vissa bostadsområden. Problembilden som adresseras är mångfacetterad och kräver många olika typer av insatser. Gottsunda utgör inget undantag. Under sessionen kommer vi att träffa ledare för ungdoms- och föräldraaktiviteter som berättar om deras sätt att arbeta för en positiv lokal utveckling. Dessutom möter vi kommunrepresentanter och forskare som diskuterar Gottsunda idag och i framtiden från ett regionalt och lokalt perspektiv. Sessionen inbegriper också en kortare exkursion för att på plats se hur olika interventioner har påverkat områdesmiljön.

Medverkande:
Örjan Trapp, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun
Rabih Jaber, verksamhetsledare,
Gottsunda allaktivitetshus, Uppsala kommun
Ida Wiking, utvecklingsledare, Uppsala kommun
Cecilia Safaee, VD, Hemmaplan
Karen Monie, pedagog, Gottsunda Dans och Teater
Nike Lundgren, projektledare, Uppsala kommun
Nadja Boucheloukh, förskolelärare, Öppna förskolan, Uppsala kommun
Mattias Rosendahl, verksamhetsledare, Gottsunda kulturhus
Andreas Alm Fjellborg, forskare i kulturgeografi, IBF
Irene Molina, professor i kulturgeografi, IBF

Bussen avgår kl. 11.00 från Universitetshuset och är åter senast kl. 15.30.
Max antal deltagare: 30

Sessionsledare: Andreas Alm Fjellborg & Irene Molina

BLOCK 2


Paneldebatt
Förnyelse av hyressättning inom nyproduktion – problem och lösningar
Efter ett uppmärksammat domslut i Svea hovrätt sommaren 2022, där det slogs fast att en skälig höjning av presumtionshyror inte får vara högre än hälften av den årliga procentuella höjningen i övriga beståndet, har regeringen meddelat att den ska se över systemet med presumtionshyrorna. Regeringens besked välkomnas av flera parter på bostadsmarknaden, men den framtida hyressättningen i nyproduktionen är ingalunda okontroversiell. I denna paneldebatt hör vi olika parters syn på problem och lösningar kopplat till hyressättning inom nyproduktion.

Medverkande:
Karolina Skog, sakkunnig Bostad, Stadsmissionen samt tidigare miljöminister och särskild utredare för social bostadspolitik
Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna Sverige
Martin Hofverberg, chefekonom, Hyresgästföreningen
Cecilia Hamenius, förhandlingschef, Uppsalahem AB
Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta


Sessionsledare: Cecilia Enström Öst & Nils Hertting

Rörlighet på bostadsmarknaden: Hur får vi äldre generationer att flytta till mindre bostäder?
Många äldre som bor i villa eller större lägenhet är ovilliga att ta steget och flytta till en mindre bostad, eftersom det ofta innebär att man inte bara lämnar sitt hem utan kanske även sitt bostadsområde. Samtidigt behöver bostäder frigöras för att barnfamiljer ska ha någonstans att bo – en utmaning som både storstäderna och de mindre orterna arbetar med. Hur ser situationen ut i nuläget? Hur frigör vi bostäder för den yngre generationen?

Medverkande:
Kerstin Carlvik, projektledare vid Storfors kommun
Johanna Lindroth, verksamhetsutvecklare på Svenska Bostäder
Mattias Öhman, forskare i nationalekonomi vid IBF

Sessionsledare: Henrik Andersson & Mattias Öhman

Bostäder nära vatten – risker och konsekvenser vid skyfall och översvämningar
Skyfall och översvämningar är ett problem som ökar i takt med klimatförändringarna och som inte bara drabbar enskilda hushåll. Det är också en stor utmaning för aktörer som kommuner och försäkringsbolag. Hur påverkas bostadsmarknaden av detta? Vad är det som karakteriserar hushåll som bor i vattennära områden? Hur kan vi förbereda samhället för konsekvenserna av ett ändrat klimat? Detta är exempel på frågor som kommer att diskuteras i denna session. 

Medverkande:
Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF
Anette Björlin, strateg klimatanpassning på
Statens geotekniska institut
Marcus Johansson, chef för besiktning och skadeförebygg, Länsförsäkringar
Anders Lindhjem, naturskadesamordnare, Länsförsäkringar

Sessionsledare: Matz Dahlberg & Greta Fredriksson

Dubbelsession
Studiebesök i Gottsunda – Vägen bort från stigmatisering

Denna dubbelsession (som inkluderar lunch) äger rum i stadsdelen Gottsunda. Kommuner och diverse lokala organisationer och engagerade boende såväl i Sverige, som i andra delar av Europa, har under lång tid arbetat för att med olika medel motarbeta effekterna av stigmatisering av vissa bostadsområden. Problembilden som adresseras är mångfacetterad och kräver många olika typer av insatser. Gottsunda utgör inget undantag. Under sessionen kommer vi att träffa ledare för ungdoms- och föräldraaktiviteter som berättar om deras sätt att arbeta för en positiv lokal utveckling. Dessutom möter vi kommunrepresentanter och forskare som diskuterar Gottsunda idag och i framtiden från ett regionalt och lokalt perspektiv. Sessionen inbegriper också en kortare exkursion för att på plats se hur olika interventioner har påverkat områdesmiljön.

Bussen avgår kl. 11.00 från Universitetshuset och är åter senast kl. 15.30.
Max antal deltagare: 30

Sessionsledare: Andreas Alm Fjellborg & Irene Molina

BLOCK 3


Råder det verkligen bostadsbrist? Bostadsojämlikhet och omfördelning
Under de senaste åren har det argumenterats för att Sverige inte har byggt tillräckligt med bostäder, vilket lett till en växande bostadsbrist. Ett motargument har varit att det inte handlar om antalet bostäder, utan snarare om dess fördelning. Denna session adresserar denna debatt. I vilken utsträckning råder det egentligen brist? Var och för vem – är sådana brister allmänna eller koncentrerade till särskilda områden och sociala grupper? Och hur bör bristen lösas? Kan vi förlita oss på marknader, eller behöver staten och kommuner aktivt ingripa?

Medverkande:
Carina Listerborn, lektor och professor i stadsbyggnad på institutionen för urbana studier vid Malmö universitet
Bo Söderberg, docent i fastighetsekonomi på institutionen för fastigheter och byggande
vid KTH
Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi vid IBF


Sessionsledare: Brett Christophers & Gabriella Kindström

Statens roll i kristider: Bostadspolitikens vägval
Staten har varit mer eller mindre aktiv i rollen att finansiera och reglera bostadsmarknaden. Beroende på hur detta görs, så gynnas olika aktörer. I denna session ska vi diskutera vilken finanspolitik krävs för att nå de bostadspolitiska målen. Är det genom startlån till förstagångsköpare eller genom investeringsstöd? Vem gynnas och vem förlorar, beroende på vilken väg som väljs? 

Medverkande:
Stefan Björk, nationell förhandlare/utredare, Hyresgästföreningen
Maria Wallstam, doktorand i kulturgeografi vid IBF
Timothy Blackwell, postdoktor i statskunskap vid IBF

Sessionsledare: Maria Wallstam & Callum Ward

Att dela bostad – fördelar och utmaningar
Flera nya former av gemenskapsboende har byggts i Sverige, men vilka delar vinkällare och vem delar toalett? Kan bostadsdelning vara ett alternativ för dem som har svårt att ha råd i en tid av stigande boendekostnader? Är att dela bostad ett alternativ för högt betalda unga vuxna med behov att flytta ofta i tider av bostadsbrist? I ett forskningsprojekt har initiativ i riktning att göra det möjligt för människor att dela bostad följts upp. Forskarna har träffat både bostadsföretagen och de boende – resultaten var något överraskande. I den här sessionen presenterar vi bostadsformen bostadsdelning, tar del av konkreta planer för att etablera bostadsformen och diskuterar också vilka utmaningar som finns för dess praktiska tillämpning.

Medverkande:
Karin Grundström, professor i arkitektur på institutionen för urbana studier vid Malmö universitet
Martin Grander, biträdande lektor på institutionen för urbana studier vid Malmö universitet
Malin Gunnarsson Stugbäck, verksamhetsutvecklare uthyrning, Uppsalahem
Hellin Brink, hållbarhetsspecialist,
Uppsalahem
Monica Axelsson, Uppssalahem

Sessionsledare: Irene Molina & Susanne Urban

Dubbelsession med workshop
Trygghet och tillit i staden

(När du anmäler dig till den här sessionen blir du automatiskt anmäld till samma session under nästa sessionsblock)
Tillit beskrivs inte sällan som en av våra främsta tillgångar. I samhällen kännetecknade av hög tillit behövs mindre kontroll till gagn för kreativitet och samarbete och i ett internationellt perspektiv står sig Sverige fortfarande väl. Men tilliten som kollektiv resurs är ojämnt fördelad. Skillnaden i tillit mellan olika kommuner, stadsdelar och bostadsområden är betydande och där den kanske behövs som mest är den som minst. I denna workshop diskuteras tillitens orsaker, mekanismer och effekter, liksom vilka offentliga, privata och frivilliga åtgärder som finns att tillgå för att förvalta olika former av tillit som resurs i olika typer av lokalsamhällen. Ett särskilt fokus sätts på relationen mellan tillit och trygghet och hur mönstren ser ut i olika typer av lokalsamhällen.

Medverkande:
Lisa Pelling, doktor i statsvetenskap och chef för Arena Idé
Johan Grip, chefsekonom på Företagarna
Sori Reif Abdali, utvecklingsledare Hammarkullen/Rannebergen, Bostadsbolaget
Natalie Lind, utvecklingsledare social hållbarhet, Bostadsbolaget
Lars Trägårdh, gästprofessor i historia vid IBF


Sessionsledare: Daniel Almén, Oscar Erixson & Lars Trägårdh

Max antal deltagare: 30

BLOCK 4


När byggandet avstannar: Konsekvenser och policyåtgärder
Trots relativt hög nationell byggtakt under 2010-talet skenade bostadspriserna och bostadsköerna i större svenska städer. Många har hävdat att Sverige har plågats av en bostadskris som bidragit till vidgade klyftor mellan olika invånare och bostadsområden, en kris som politiken inte har hanterat. Med postpandemiårens växande byggkostnader, räntor och inflation börjar bostadsbyggandet nu att rasa. Denna session kommer att utforska avmattningen på bostadsmarknaden, dess konsekvenser och potentiella policyåtgärder. Hur påverkas bostadsmarknaden på kort och lång sikt? Vilka samhällskonsekvenser får detta? Vad bör staten göra för att hantera utmaningarna?

Medverkande:
Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggforetagen
Fabian Brunåker, doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet
Bo Söderberg, docent i fastighetsekonomi på institutionen för fastigheter och byggande
vid KTH

Sessionsledare: Che-Yuan Liang & Timothy Blackwell

Att förstå stadens rasifiering i en kritisk tid
(Observera att sessionen hålls på engelska)

Det är nu 25 år sedan IBF:s professor i kulturgeografi Irene Molina kom ut med sin banbrytande avhandling Stadens Rasifiering: Etnisk boendesegregation i folkhemmet (1997). Även om en hel del har förändrats sedan dess, är städer i Sverige och i resten av världen fortfarande präglade av en seglivad segregation. Trots insatser för ökad rumslig jämlikhet har segregationen bestått och fördjupats. Hur kan forskning kring rasism hjälpa oss att förstå denna utveckling? Vad kan göras för att bryta den?

Medverkande:
Desiree Fields, forskare i kulturgeografi vid University of California, Berkeley
Irene Molina, professor i kulturgeografi vid IBF

Sessionsledare: Åse Richard & Maria Wallstam

Workshop
Urban omställning: Kommuner, gräsrotsinitiativ och stadsbor i samverkan mot klimatkrisen
Runt om i världen agerar städer, ideella organisationer och stadsbor för att motverka uppvärmningen. De startar verksamheter för att dela och återbruka och för att konsumera mer planetvänligt. De verkar för hållbara sätt att bo och transportera sig. Vissa kommuner har utsläppsbudgetar. Kommunala bostadsbolag kan spela en viktig roll för omställningen. Men inte alltid kan eller vill olika krafter samverka. Vad krävs för att kommuner, organisationer och stadsbor tillsammans ska kunna snabba på omställningen?

Medverkande:
Sofie Tornhill, docent och forskare i klimatomställning vid Linnéuniversitetet
Jonathan Mattebo Persson, verksamhetsutvecklare för smartakartan.se
Katarina Gustafsson, enhetschef med ansvar för klimatfrågor vid Hållbarhetsavdelningen, Uppsala kommun

Sessionsledare: Kristina Boréus & Johan Weiryd

Dubbelsession med workshop
Trygghet och tillit i staden

Tillit beskrivs inte sällan som en av våra främsta tillgångar. I samhällen kännetecknade av hög tillit behövs mindre kontroll till gagn för kreativitet och samarbete och i ett internationellt perspektiv står sig Sverige fortfarande väl. Men tilliten som kollektiv resurs är ojämnt fördelad. Skillnaden i tillit mellan olika kommuner, stadsdelar och bostadsområden är betydande och där den kanske behövs som mest är den som minst. I denna workshop diskuteras tillitens orsaker, mekanismer och effekter, liksom vilka offentliga, privata och frivilliga åtgärder som finns att tillgå för att förvalta olika former av tillit som resurs i olika typer av lokalsamhällen. Ett särskilt fokus sätts på relationen mellan tillit och trygghet och hur mönstren ser ut i olika typer av lokalsamhällen.

Medverkande:
Lisa Pelling, doktor i statsvetenskap och chef för Arena Idé
Johan Grip, chefsekonom på Företagarna
Sori Reif Abdali, utvecklingsledare Hammarkullen/Rannebergen, Bostadsbolaget
Natalie Lind, utvecklingsledare social hållbarhet, Bostadsbolaget
Lars Trägårdh, gästprofessor i historia vid IBF


Sessionsledare: Daniel Almén, Oscar Erixson & Lars Trägårdh

Max antal deltagare: 30

Senast uppdaterad: 2024-02-20