bostadsmötet program 2019

Bostadsfrågan har blivit allt viktigare i samhällsdebatten, inte minst utifrån ekonomiska och sociala aspekter. Hotet om en drastisk klimatförändring har aktualiserat nya perspektiv på frågan. Vårt sätt att bo, bygga, planera städer, förflytta oss och leva i urbana miljöer måste ställas om.

2019 års Bostadsmöte tillhandahöll som vanligt sessioner på en mängd teman rörande bostadsmarknaden, bostadspolitiken och boendet. I ett särskilt spår satte vi fokus på omställningen till ett klimatmässigt rimligt sätt att bo och leva i staden.

Plats: Universitetshuset           Tid: 15-16 maj 2019

Klicka på länken nedan för att ladda ner programmet som PDF.

Ladda ner programmet

DAG 1: Onsdag 15 maj

09.00 REGISTRERING

09.30 KONFERENSENS ÖPPNANDE

09.45 PLENARFÖRELÄSNINGAR

Hållsiktigt bostadsbyggande: 150-årsperspektivet
Erik Stenberg, universitetslektor i arkitektur
Centrum för hållbart samhällsbyggande, KTH

Stadsutveckling bortom konsumtionssamhället
Karin Bradley, universitetslektor i urbana och regionala studier
Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH

Tätt eller grönt?
Terry Hartig, professor i miljöpsykologi
Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

Sopornas ekonomi – värdeomvandlingar av spillvatten och matavfall
Tora Holmberg, professor i sociologi
Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Kunskap bygger en hållbar värld
Emma Gretzer, ställföreträdande generaldirektör
Formas

11.30 LUNCHSAMTAL KRING TEMABORD

13.00 SESSIONER

Spår 1
Vägen mot fossilfria städer
– effekter och förutsättningar
för innovativ, lokal
klimatpolitik

14.30 FIKAPAUS

15.00 SESSIONER

Spår 2
Hyressättning idag
och i framtiden I: forskarperspektiv

Spår 3
Mot en ny EBO-reform: Utmaningar och åtgärdsförslag

Spår 4
Bostadsbyggande för rika och fattiga

Spår 1
Bygg smart, bygg tätt.
Eller?

Spår 2
Hyressättning idag
och i framtiden II:
intressentperspektiv och debatt

Spår 3
Lokal områdes-
utveckling
– intressekonflikter
och lösningar?

Spår 4
Trygghet och det offentliga rummet

17.00 KONFERENSMIDDAG PÅ NORRLANDS NATION
 

DAG 2: Torsdag 16 maj

09.00 SESSIONER

Spår 1
Styrmedel och
smart teknik för
den energieffektiva
bostaden

10.30 FIKAPAUS

11.00 SESSIONER

Spår 2
”Social housing” på
svenska?
Det nationella perspektivet: idéer
och praktik

Spår 3
Bostadsdistribution
på lika villkor?

Spår 4
Byggemenskaper – alternativ till de
stora byggbolagen?

Spår 1
Trafik och transporter –
Uppsala, Södra staden och
klimatmålen

 

12.30 LUNCH

Spår 2
”Social housing på
svenska?”
Det lokala perspektivet:
modeller och
erfarenheter

Spår 3
Dialog, samverkan
och makt i
samhällsplaneringen

Spår 4
Renovering av hyreshus – en fråga för internationella riskkapitalister?

13.30 PANELDEBATT

Bygga och bo i omställningsstaden: Vägen mot ett klimatsmart samhälle
Alla pratar idag om klimatförändringarna, dess konsekvenser och vad som krävs för att nå klimatmålen. Bygg- och bostadssektorn står för en betydande del av de svenska koldioxidutsläppen. Den avslutande paneldebatten handlar därför om hur bygg- och bostadssektorns centrala aktörer ser på sina utmaningar och sitt ansvar i ljuset av klimatförändringarna. Hur påverkas deras intressen och strategier – direkt och indirekt,
socialt och ekonomiskt – av ambitionen att ställa om och göra samhället klimatneutralt till 2050?

Inledningstalare - förinspelat föredrag

Kevin Anderson
Professor i energi och klimatförändringar
vid University of Manchester och Uppsala universitet

Medverkande

Anna Broman
Bostadspolitisk expert, Sveriges Byggindustrier

Marie Linder
Förbundsordförande, Hyresgästföreningen


Jörgen Mark-Nielsen
Samhällspolitisk chef,  SABO


Sophia Mattsson-Linnala
VD, Rikshem AB

Anders Sjelvgren
Generaldirektör, Boverket

Lennart Weiss   
Kommersiell direktör, Veidekke

Moderator: Maria Ripenberg, debattredaktör UNT

15.00 AVSLUTNING

LUNCHSAMTAL KRING TEMABORD

Hur kommer framtidens städer att utformas och vad innebär det egentligen att bo klimatsmart? Under lunchen har du chansen att vara med och hitta lösningar och nya infallsvinklar på frågor knutna till konferenstemat. Vid fem olika temabord står samtal kring klimat och omställning i fokus. Varje temabord har en grundpanel som utgörs av representanter från företag och organisationer, forskare från IBF och studenter från Uppsala universitet och SLU, men alla mötesdeltagare är varmt välkomna att delta aktivt i samtalen. Vill du bara lyssna går det förstås också bra.

Temabord 1

Vad är hållbart bostadsbyggande?
Bordsvärd: SWECO

Temabord 2

Uppsalapaketet – energiförsörjning till en hel stad?
Bordsvärd: SWECO

Temabord 3

Kan bomässor stimulera innovativ stadsutveckling?
Bordsvärd: Regeringens utredning Samordning för bostadsbyggande

Temabord 4

Hur mår våra byggregler?
Bordsvärd: Boverket

Temabord 5

Hur kan klimatsmart byggande kombineras med social hållbarhet?
Bordsvärd: Formas

Sessioner

Ange vid anmälan vilka sessioner du önskar delta i. För att underlätta har vi delat in sessionerna i olika spår, där spår 1 följer konferensens huvudtema Bygga och bo i omställningsstaden. Det finns även två dubbelsessioner, här rekommenderar vi att du anmäler dig till båda sessionerna.

Spår 1

Vägen mot fossilfria städer  effekter och förutsättningar för innovativ lokal klimatpolitik
I debatten pekas staden ofta ut som en nyckel för att nå klimatmålen. Den fossilfria staden skall förverkliga både nationella och globala klimatmål, och i många kommuner laborareas idag med lokala klimatpolitiska strategier, såsom klimatbudgetar, klimatprotokoll. Utifrån lokala exempel och aktuell forskning undersöks realismen i denna idé genom att diskutera effekter av och förutsättningar för olika typer av innovativ lokal klimatpolitik.

Medverkande:
Ingemar Elander, Örebro universitet
Sara Bjurström, Uppsala kommun

Jonathan Metzger, KTH
Henrik Ottosson, Institutionen för kemi

Sessionsledare: Nils Hertting

Bygg smart, bygg tätt. Eller?
Förtätning ses av många som positivt och som en ”klimatsmart” samhällsplanering. Andra menar däremot att stadens förtätning går ut över andra centrala världen i staden, såsom kulturhistoriska miljöer, gröna ytor, öppna och allmänna platser. Vilka fördelar och nackdelar finns det med att bygga tätt?

Medverkande:
Per Berg, SLU
Fredrik Rosenhall, Inobi Arkitektur
Magnus Bäckström, Stockholms stad
Sessionsledare: Zara Bergsten

Styrmedel och smart teknik för den energieffektiva bostaden
Sessionen fokuserar på nya tekniker för att skapa incitamentsstrukturer för ett hållbart boende (och byggande). Syftet med diskussionen är att bättre förstå och förklara drivkrafterna till energieffektivisering i boendet och byggandet mer allmänt. Hur kommer det sig att energiförbrukningen och därmed CO2-utsläppen från hushållens bostadskonsumtion har sjunkit dramatiskt sedan 1990-talet?

Medverkande:
Anna Freiholtz, Uppsalahem
Mikael Elinder, nationalekonomiska institutionen
Joakim Widén, institutionen för teknikvetenskaper

Sessionsledare: Torsten Santavirta

Trafik och transporter: Uppsala, Södra staden och klimatmålen
Hur ska stadens trafik och transporter fungera för att klimatmålen ska nås? Hur planerar man för klimatmålen i byggandet av till exempel Södra staden i Uppsala? Forskare, planerare och andra talar om vad som krävs för att trafik och transporter i en stad inte ska bidra till den globala uppvärmningen.

Medverkande:
Åsa Aretun, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Mario Rivera, Uppsala kommun
David Sennerstrand, cykelbloggare
Sessionsledare: Kristina Boréus

Spår 2

Hyressättning idag och i framtiden (Dubbelsession)
Reglerna och systemen för den svenska hyressättningen har länge varit omdebatterade, för att inte säga omtvistade. I denna dubbelsession presenteras forskares och intressenters perspektiv på en av vår tids hetaste bostadspolitiska fråga.

1. Hyressättning idag och i framtiden I: forskarperspektiv

Medverkande:
Hans Lind, KTH
Bo Bengtsson, IBF
Carina Listerborn, Malmö universitet

2. Hyressättning idag och i framtiden II: intressentperspektiv och debatt

Medverkande:
Martin Hofverberg, Hyresgästföreningen
Susanna Höglund, SABO
Benny Axelsson, Fastighetsägarna MittNord
Moderator: Anders Lindbom

Sessionsledare: Timothy Blackwell

”Social housing” på svenska? (Dubbelsession)
Användningen av så kallade sociala kontrakt för att tillgodose vissa gruppers bostadsbehov har under senare tid ökat och den ”sekundära bostadsmarknaden” i kommunerna har under det senaste decenniet vuxit betydligt. I traditionell svensk bostadspolitik har sådana ”dualistiska” lösningar hittills avvisats politiskt med hänvisning till risken för stigmatisering och segregation. I dessa sessioner diskuteras frågan utifrån nationellt och lokalt perspektiv.

1. ”Social housing” på svenska?
Det nationella perspektivet: idéer och praktik


Medverkande:
Micael Nilsson, Boverket
Ingrid Sahlin, Lunds universitet

Kommentarer:
Lisa Pelling, Arena 
Andreas Bergström, Fores

Sessionsledare:
Anders Lindbom

2. ”Social housing” på svenska?
Det lokala perspektivet: modeller och erfarenheter


Medverkande:
Aleksander Opgenoorth, Uppsala kommun
Gun Johansson-Öhrnell, Uppsala kommun
Erik Gedeck, Göteborgs stad
Martin Grander, Malmö universitet

Sessionsledare: Emma Holmqvist

Spår 3

Mot en ny EBO-reform: Utmaningar och åtgärdsförslag
Sedan 1994 har den så kallade EBO-lagen som ger nyanlända möjlighet att välja bostadsort själv funnits. Lagens effekter har emellertid varit omdiskuterade och flera storstadskommuner har varit kritiska då de menar att lagen skapar segregation och stora kostnader. Under 2018 lade regeringens utredare fram ett förslag om en reformering av EBO. Två förslag är särskilt framträdande: en ”områdesbegränsning” och en ”social prövning”. I sessionen diskuteras det nya förslaget och dess möjliga konsekvenser.

Medverkande:
Elof Hansjons, Södertälje kommun
Lars Altgård, Lessebo kommun

Mathias Wahlsten, Arbetsförmedlingen
Lena Liljendahl, SABO

Sessionsledare: Kristoffer Jutvik

Lokal områdesutveckling  intressekonflikter och lösningar?
När befintliga bostadsområden omvandlas genom renovering, ombildning eller på grund av nybyggnation ställs intressen mot varandra. Tjänstemän, politiker, gamla och nya invånare har olika intressen och perspektiv. På kort sikt riskerar konflikter i planering och genomförande uppstå, och på lång sikt kan den lokala områdesutvecklingen bidra till gentrifiering och segregation. Vilka utmaningar och möjligheter finns för att utveckla bostadsområden i samförstånd - utan att bidra till ökad segregation i staden?

Medverkande:
Marina Ziakouli, Uppsala kommun
Susanne Urban, IBF
Christoffer Berg, IBF
Pinar Akarcay, IBF

Sessionsledare: Susanne Urban

Bostadsdistribution på lika villkor?
Distribution av tillgängliga bostäder är en nyckel för en väl fungerande bostadsmarknad. Tidigare forskning tyder emellertid på att diskriminering, bristande transparens och oklara riktlinjer för uthyrning inte bara skapar osäkerhet utan också orättvisor på bostadsmarknaden. I denna session diskuteras hur Bostadsförmedlingen och andra aktörer kan motverka men också bidra till dessa problem.

Medverkande:
Anna Ericsson​, Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Irene Molina, IBF
Karin Backvall, IBF
Sessionsledare: Irene Molina och Karin Backvall

Dialog, samverkan och makt i samhällsplaneringen
Boverket, kommuner och enskilda fastighetsägare pratar mycket om vikten av dialog i samband med planeringsprojekt och ombyggnation. Men vad ligger egentligen i denna önskan om dialog? Vilka är egentligen motiven bakom talet om dialog? Vad är en bra eller lyckad dialog och vad vet vi om förutsättningarna att nå dit? I sessionen blandas insikter från praktiskt verksamma på lokal och nationell nivå med aktuell forskning om medborgardialoger och boendeinflytande.

Medverkande:
Simon Birnbaum, IBF
Alexander Hellquist, Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling
Elise Grosse, Sweco
Martin Westin, SLU

Sessionsledare: Nils Hertting och Simon Birnbaum

Spår 4

Bostadsbyggande för rika och fattiga
Tenderar nybyggen att leda till gentrifiering? Hur påverkas boendemönster efter nybyggnation och renoveringar? Vilka effekter får inkomstojämlikhet och inkomstsegregation? Hur är huspriser relaterat till segregation och grannskapsuppdelning? I denna session kommer ekonomiska perspektiv läggas på vem som blir vinnare på bostadsmarknaden.

Medverkande:
Bengt J Eriksson, Boverket
Gabriella Kindström, Stockholms universitet
Joakim Kernen, nationalekonomiska institutionen

Karl Nygren, Uppsala kommun
Sessionsledare: Che-Yuan Liang

Trygghet och det offentliga rummet
Ersätter sessionen Flyttkedjor i teori, politik och praktik.
Under senare år har det talats mycket om otrygghet och oro i offentliga rum runt om i landet, i städernas stadskärnor såväl som i ytterstäderna. I takt med en växande social segregering tycks riskerna för social oro och minskad tillit öka. Samtidigt varierar trygghetssiffrorna mellan olika delar av staden betydligt. I denna session kommer sambanden mellan offentliga rum, tillit och trygghet i staden diskuteras. Hur ser sambanden ut och vad bör man, och vad bör man inte göra, i och med det offentliga rummet för att skapa en tryggare stad? I sessionen presenteras forskningsresultat och praktiska exempel från och modeller för arbete med trygghetsfrågor på offentliga platser.

Medverkande:
Rebecca Rubin, White Arkitekter
Monika Berg, Örebro universitet
Marika Johansson, Stiftelsen Tryggare Sverige

Hilde Wiberg, Uppsala Ungdomsjour

Mats Franzén, Uppsala universitet
Sessionsledare:
Nils Hertting

Byggemenskaper – alternativ till de stora byggbolagen?
Ett nytt verktyg för att råda bot på glappet mellan behov och tillgång på bostäder är bildandet av byggemenskaper, som innebär att en grupp medborgare tillsammans får möjligheten att planera, bygga och använda sin byggnad. Byggemenskaper kan ses som ett exempel på den nya typ av mindre byggherrar som bland annat Uppsala kommun idag har som mål att få in på den lokala bostadsmarknaden. Nyligen presenterade Boverket en vägledning för kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen. Vilka organisatoriska förändringar, finansiellt stöd och nya roller förutsätter detta i en kommun? I sessionen blandas röster från ideella organisationer, forskare och tjänstemän.  

Medverkande:
Staffan Schartner, Föreningen Byggemenskaper
Katja Jahn
, Byggemenskapen Gården
Svante Guterstam, Uppsala kommun
Ulrika Hägred, Boverket

Sessionsledare: Eva Sandstedt och Christoffer Berg

Renovering av hyreshus – en fråga för internationella riskkapitalister?
Flera kommuner säljer ut sina allmännyttiga bostäder, och internationella aktörer tar allt större marknadsandelar. Som orsak anges ett omfattande behov av renovering, främst i så kallade miljonprogramsområden. Varför är denna del av bostadsmarknaden intressant för internationella investerare? Vad innebär etableringen av så kallade riskkapitalbolag på den svenska bostadsmarknaden? Vilka erfarenheter har boende av att ha dessa aktörer som hyresvärd? I denna session lyfter vi olika perspektiv och reder ut begreppen. Länsstyrelsen i Uppsala inleder med snabba fakta om bostadsmarknaden i länet.

Medverkande:
Jennie Gustafsson, Stockholms universitet
Mona Hagou Strindberg, Uppsala FN-förening 
Arne Johansson, Norra Järva Stadsdelsråd

Sessionsledare: Åse Richard och Irene Molina