Bostadsmötet 2016

Bostadsmötet 2016 hölls på Uppsala Konsert & Kongress 17-18 maj. Temat var Kris i bostadsfrågan - orsaker och lösningar. Konferensen hade cirka 180 deltagare. 

De inlednade plenarföreläsningarna hade en nationalekonomisk inriktning och handlade om bostadspriser ur olika perspektiv. Konferensen avslutades med en paneldebatt modererad av journalisten Per Wirtén, där riksdagspolitiker, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO diskuterade bostadskrisen. För middagsunderhållningen stod Uppsalakändisen Jacke Sjödin.

Programmets framsida Bostadsmötet 2016

Bilder från konferensen

IBF:s prefekt Irene Molina hälsar alla välkomna till det 15:e Bostadsmötet.

180 deltagare samlades under konferensens två dagar på Uppsala Konsert
& Kongress. Vy från scenen i sal B.

 
Uppsala universitets rektor Eva Åkessons hälsningsanförande.

 
Först ut bland föreläsarna var vice riksbankschef Henry Ohlsson.

Henry Ohlsson.

Uppsalaprofilen Jacke Sjödin underhöll på kvällen och rimsammanfattade
morgonens ekonomiföreläsningar.

Konferensmiddagen på UKK.

Bostadsmötet avslutades med en paneldebatt.
Paneldeltagarna: (fr.v.)
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Johan Löfstrand (S), vice ordförande Civilutskottet
Caroline Szyber (KD), ordförande Civilutskottet
Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna
Chris Österlund, chef för Ekonomi och Finans på SABO

 
Paneldebatten  modererades av journalisten Per Wirtén.

Program

Dag 1 – tisdag 17 maj
  

09.00 Registrering och förmiddagsfika

10.00 Välkommen till Bostadsmötet!

Rektor Eva Åkesson, Uppsala universitet 
Kommunalråd Erik Pelling (S), Uppsala kommun 
Prefekt Irene Molina, IBF

10.30 Bostadspriser – risker och variationer på den svenska bostadsmarknaden
Vice riksbankschef Henry Ohlsson, Riksbanken
Professor Harry Flam, Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet
Professor Matz Dahlberg, IBF
Moderator: Prefekt Irene Molina, IBF


12.00 Lunch

13.00 Parallella sessioner / Block 1
A
 Bostadsbyggandet i Sverige – bostadspolitikens ekonomiska och sociala effekter
B Kommunalt bostadsförsörjningsansvar på regionala marknader
C Paneldebatt: Husockupationer som motstånd mot gentrifiering
D Renoveringar av bostadsbeståndet – bostadsmarknads- och sociala aspekter

14.30 Fikapaus

15.00-16.30  Parallella sessioner / Block 2
A
 Boende för nyanlända – erfarenheter, insatser och framtidsperspektiv
B Gräsrotsmobilisering – förorterna reser sig i bostadsfrågan
C Omställningsstaden – vägen mot rimliga klimatfotavtryck
D Tretton myter kring bostadsfrågan

18.00 Middag


Dag 2 – onsdag 18 maj

09.00 Parallella sessioner / Block 3
A
 Bygg- och boendegemenskaper – kommunerna, bostadsföretagen och de äldre
B Hur jämställt är det i stadsutvecklingen och i fastighetsbranschen?
C Mångfaldens dilemman – boendesegregation och områdespolitik
D Nyttan med allmännyttan

10.30 Fikapaus

11.00 Parallella sessioner / Block 4
A
 Bostadsbrist och integration – perspektiv utifrån lokal politik, retorik och tid
B Från den stora småstaden till den lilla storstaden – hur växer Uppsala och vilka är utmaningarna?
C Kvalitet, inte bara kvantitet – kopplingen mellan bostad, hälsa och välbefinnande
D Vad händer med den svenska modellen för bostadspolitik?

12.30 Lunch

13.30 Paneldebatt: Bostadskrisen och politiken – vad göra?

Medverkande:
Caroline Szyber (KD), ordförande Civilutskottet
Johan Löfstrand (S), vice ordförande Civilutskottet
Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Kurt Eliasson, vd SABO
Moderator: Per Wirtén, författare och frilansskribent


15.00 Avslutning
Prefekt Irene Molina, IBF

15.10 Fika med möjlighet till take away

Valbara sessioner

BLOCK 1 (17 MAJ 13.00-14.30)

A: Bostadsbyggandet i Sverige – bostadspolitikens ekonomiska och sociala effekter 
Hur har modern svensk bostadspolitik påverkat bostadsbyggandet och lett fram till dagens bostadsbrist? Vilka följdeffekter har bostadsbristen lett till? Sessionen ämnar redogöra för och diskutera effekterna av den moderna svenska bostadspolitiken med avseende på bostadsbyggande och dess ekonomiska och sociala utfall.

Medverkande: 
Robert Emanuelsson, Riksbanken
Jacob Lundberg, Nationalekonomiska institutionen
Helen Ekstam, IBF

Kontakt: Che-Yuan Liang, Che-Yuan.Liang@ibf.uu.se

B: Kommunalt bostadsförsörjningsansvar på regionala marknader
Idag har kommunerna bostadsförsörjningsansvaret, medan bostadsbyggandet konkurrerar om kapital på samma villkor som andra branscher i ekonomin. Samtidigt rör sig människor i sitt dagliga liv allt mer över kommungränserna. I denna session diskuteras hur en fungerande regional bostadsmarknad kan uppnås.

Medverkande:
Folke Snickars, Kungliga Tekniska Högskolan
Inger Sellers, Region Skåne
Ulrika Hägred, Boverket
Maria Sigroth, Göteborgsregionens kommunalförbund

Kontakt: Ina Blind, ina.blind@ibf.uu.se

C: Paneldebatt: Husockupationer som motstånd mot gentrifiering
Debatt kring ockupation som motstånd för att förhindra bortträngning av grupper med mindre resurser. Vi blickar tillbaka till 80- och 90-talet. Hur har ockupationer använts i kampen om rätten till staden i Sverige? Vilka strategier har varit framgångsrika och vad skiljer Sverige åt från andra länder där ockupationer äger rum? Vilka likheter finns det och hur kan vi förstå denna form av motstånd?

Medverkande:
Jelena Rundqvist, 80-talets ockupationer i Stockholm
Mariana Vigil, Rinkebyhusets Vänner
Mathias Wåg, Walla scen-ockupationen
Björn Krogvig, Högdalens Vänner

Kontakt: Dominika V. Polanska, dominika.polanska@ibf.uu.se

D: Renoveringar av bostadsbeståndet – bostadsmarknads- och sociala aspekter
Renoveringar av bostadsbeståndet från rekordåren har fångat intresset av forskare, tjänstemän och aktivister med en växande fart under de senaste fem åren. Frågor om finansiering, konkreta behov, orimliga nivåer på hyreshöjningar och vart de som inte har råd att betala för de renoverade lägenheterna ska ta vägen dominerar debatterna. Politikernas intresse för frågan har dock varit svagt. Samtidigt pågår renoveringarna för fullt. Sessionen samlar röster från de boende, från forskningen och från intresseorganisationen Hyresgästföreningen.

Medverkande:
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen (ej bekräftat)
Emil Pull, Malmö högskola
Åse Richard, Hyresgästföreningen Uppsala

Kontakt: Irene Molina, irene.molina@ibf.uu.se


BLOCK 2 (17 MAJ 15.00-16.30)

A: Boende för nyanlända – erfarenheter, insatser och framtidsperspektiv
Under hösten 2015 ställdes Europa inför den svåraste och mest omfattande flyktingsituationen sedan andra världskriget. Sverige är ett av de länder i Europa som har tagit emot flest asylsökande, vilket har inneburit en utmaning för hela det svenska samhället. En av de frågor som särskilt har aktualiserats är var, och under vilka förhållanden, de som nu anländer till Sverige ska bo – inledningsvis men också på sikt. Vad har vi lärt oss under det senaste året? Vad har gjorts som kanske inte uppfattats som möjligt tidigare? Och vad ska vi förvänta oss av framtiden?

Medverkande:
Micael Nilsson, Boverket 
Dan Gaversjö, SABO
Johan Nylander, Arbetsförmedlingen
Ida Holmgren, Röda korset

Kontakt: Gunnar Myrberg, gunnar.myrberg@ibf.uu.se

B: Gräsrotsmobilisering – förorterna reser sig i bostadsfrågan
Miljonprogramsområdena står inför en omfattande upprustning. Kommer denna upprustning innebära att mindre bemedlade grupper kommer att trängas bort ännu längre bort i stadens periferi? Denna och andra frågor kommer att avhandlas under debatten om den växande organiseringen i förorterna kring höjda hyror, utförsäljning av allmännyttan, renovräkningar, korttidskontrakt och en stundande upprustning. Vi fokuserar främst på Stockholm, men drar även paralleller till andra svenska städer i vår presentation. Vi diskuterar även hur denna utveckling kan omdirigeras för att inkludera förortsbornas intressen och förhindra gentrifiering och i vissa fall hemlöshet.

Medverkande:
Marianella Monzon, Ort till ort
Steven Cuzner, Linje 19 och Högdalens Vänner
Aleksandar Sikuljak, Bredängs Boendenätverk och Stoppahyreshöjningarna.se
Arne Johansson, Norra Järva Stadsdelsråd

Kontakt: Dominika V. Polanska, dominika.polanska@ibf.uu.se

C: Omställningsstaden – vägen mot rimliga klimatfotavtryck
Hur kan vi åstadkomma ett sätt att leva där människor i världens städer inte producerar eller konsumerar mer än klimatet kan bära? Att mäta i klimatfotavtryck betyder att se till en persons totala klimatpåverkan, också genom konsumtion. Svenska städer har för rika länder låga utsläpp men vi som bor i dem lämnar globalt sett mycket stora klimatfotavtryck. Sessionen handlar om hur städer och deras invånare kan ställa om mot klimatmässigt rimliga sätt att producera och konsumera.

Medverkande:
Per Berg, Stad och land, SLU
Maria Gardfjell (MP), Uppsala kommun
Pella Thiel, Omställningsrörelsen
Kristina Boréus, IBF

Kontakt: Kristina Boréus, kristina.boreus@ibf.uu.se

D: Tretton myter kring bostadsfrågan
Det finns en rad dominerande och vitt spridda myter som låter som neutrala sanningar fastän de framställer särintressen hos diverse aktörer på bostadsmarknaden. Myterna uppfyller en dubbelsidig roll. En del myter upprätthåller inaktivitet: inget behöver göras för att det är bra som det är; andra myter betonar vikten av handling: vi behöver förändra lagrum och strukturer för att förbättra rådande situation. Vi denna session presenterar CRUSH-kollektivet sin nyutkomna bok med samma titel.

Medverkande:
Guy Baeten, Malmö Högskola
Bo Bengtsson, IBF
Carina Listerborn, Malmö Högskola
Emil Pull, Malmö Högskola
Ståle Holgersen, IBF
Stig Westerdahl, Malmö Högskola
Karin Grundström, Malmö Högskola
Sara Westin, IBF

Kontakt: Sara Westin, sara.westin@ibf.uu.se


BLOCK 3 (18 MAJ 9.00-10.30)

A: Bygg- och boendegemenskaper – kommunerna, bostadsföretagen och de äldre
För att tillgodose framtidens bostadsförsörjning krävs nya sätt att tänka och organisera samhällsbyggandet. Här ska vi diskutera ett sätt att möta efterfrågan  på bostäder för morgondagens äldre. Det ska ske med utgångspunkt från en aktuell statlig utredning ”Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgängliga  boendemiljöer (SOU 2015:85). Vad menas med bygg- och boendegemenskaper? Vilka krav ställer det på kommunerna? Hur löser man finansieringen? Vilken roll spelar de boende och hur ska samarbetet mellan aktörerna ske?

Medverkande:
Ulrika Hägred,
 Boverket
Anna Olsson, Göteborgs stad
Kerstin Kärnekull, SAR/MSA

Kontakt: Eva Sandstedt, eva.sandstedt@ibf.uu.se

B: Hur jämställt är det i stadsutvecklingen och i fastighetsbranschen?
I ett av världens mest jämställda land verkar fastighetsbranschen och planeringsverksamheten vara undantag. I denna session anlägger vi ett genusperspektiv på stadsutveckling och reflekterar över hur jämställt det är i bostadsförsörjningskedjan i Sverige. Vem bygger bostäderna och vilka planerar städerna och för vem? Ytterligare en fråga som ämnas att diskuteras är vad ett intersektionellt perspektiv kan tillföra förståelsen av genusrelationer på bostadsmarknaden.

Medverkande: 
Karin Staffansson Pauli, Malmö Högskola
Carina Listerborn, Malmö Högskola
Irene Molina, IBF

Kontakt: Irene Molina, irene.molina@ibf.uu.se

C: Mångfaldens dilemman – boendesegregation och områdespolitik
IBF har nyligen publicerat två böcker som sammanfattar resultat från forskningsprogrammet ”Mångfaldens dilemman – etnisk integration och segregation i staden”. Den här sessionen presenterar segregationsutvecklingen i Sveriges större städer, men också en del av de dilemman som samhället ställs inför och som inte begränsas till storstadssverige.

Medverkande:
Roger Andersson, IBF 

Lina Hedman, IBF
Susanne Urban, IBF
Susanne Stenbacka, Kulturgeografiska institutionen

Kontakt: Roger Andersson, roger.andersson@ibf.uu.se

D: Nyttan med allmännyttan
Efter att den nya Allbolagen infördes för fem år sedan har frågan om allmännyttans affärsmässighet dominerat diskussionen. Det har skapat en osäkerhet om allmännyttans roll och många frågar sig: Kan allmännyttan kombinera samhällsansvar med affärsmässighet? Hur kan kommunerna nu använda sina egna bostadsföretag? Med anledning av detta tog SABO initiativ till projektet Nyttan med allmännyttan. Här har en flervetenskaplig forskargrupp analyserat frågorna ur olika perspektiv och utvecklat en diskussion om allmännyttans handlingsutrymme.

Medverkande: 
Bo Bengtsson, IBF
Lena Liljendahl, SABO
Tapio Salonen, Malmö högskola
Stig Westerdahl, Malmö högskola

Kontakt: Bo Bengtsson, bo.bengtsson@ibf.uu.se


BLOCK 4 (18 MAJ 11.00-12.30)

A: Bostadsbrist och integration – perspektiv utifrån lokal politik, retorik och tid
Många av Sveriges kommuner har sedan en längre tid haft en utveckling mot ökad etnisk och socioekonomisk boendesegregation. Särskilt koncentrationen av fattigdom till vissa områden uppfattas som ett problem. Sessionen syftar till att undersöka hur denna problematik kan förklaras, samt hur insatser relaterade till boendesegregation och integration påverkas av situationen.

Medverkande:
Kristoffer Jutvik, IBF
Karin Backvall, IBF

Kontakt: Kristoffer Jutvik, kristoffer.jutvik@ibf.uu.se

B: Från den stora småstaden till den lilla storstaden – hur växer Uppsala och vilka är utmaningarna?
I Uppsalas strukturplanering med utblick mot 2050 talas om en befolkning som växt från dagens 200 000 till närmare 350 000. Hur ska detta gå till? I denna session ger kommunalrådet Erik Pelling bakgrunden till arbetet med Uppsalas översiktsplan 2016. Stadsbyggnadsförvaltningen presenterar förutsättningarna för ÖP16 samt hur planens grundidéer omsätts i detaljplaner och vilka utmaningar planerarna har att hantera.

Medverkande: 
Erik Pelling, Uppsala kommun
Katarina Fehler, Uppsala kommun

Örjan Trapp, Uppsala kommun
Roger Andersson, IBF

Kontakt: Roger Andersson, roger.andersson@ibf.uu.se

C: Kvalitet, inte bara kvantitet – kopplingen mellan bostad, hälsa och välbefinnande
Samhället står nu inför ett ökat bostadsbyggande. Vi ska bygga mycket och snabbt, men det som byggs måste också vara av högsta kvalitet med avseende på bostadens arkitektur. Under den här sessionen kommer vi att diskutera kvalitet i form av välbefinnande, hälsa och kopplingen hög kvalitet – rimliga boendekostnader. Forskarna kommer lyfta fram olika skeenden i den svenska bostadshistorien och lösningar av tidigare bostadskriser och ställa dem i relation till vad vi idag kan göra för att växla upp bostadsproduktionen.

Medverkande: 
Ola Nylander,  Chalmers Tekniska Högskola
Anna Braide Eriksson, Chalmers Tekniska Högskola
Hanna Morichetto, Chalmers Tekniska Högskola
Pernilla Hagbert, Chalmers Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan

Kontakt: Ola Nylander, ola.nylander@chalmers.se

D: Vad händer med den svenska modellen för bostadspolitik?
Till "den svenska modellen" i bostadspolitiken brukar räknas sådant som (1) en generell politik utan behovsprövning, (2) neutralitet mellan upplåtelseformerna, (3) konkurrens mellan privata och offentliga hyresvärdar, (4) kollektiva hyresförhandlingar och (5) bruksvärdesprövning. Under senare år har förutsättningarna förändrats i alla dessa avseenden. Den fråga som diskuteras i denna session är hur det går med den svenska modellen, om den håller på att avvecklas och vad som i så fall kan komma att bli en ny svensk modell. 

Medverkande
Bo Bengtsson, IBF
Jörgen Mark-Nielsen, SABO
Irene Molina, IBF
Ulrika Sax, SABO
Bo Söderberg, Boverket

Kontakt: Bo Bengtsson, bo.bengtsson@ibf.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-09-23