Bostadsmötet 2017

Drygt 200 deltagare från olika organisationer och myndigheter fanns på plats 17-18 oktober 2017 när det 16:e Bostadsmötet hölls i Universitetshuset i Uppsala.

Temat för var Rätten till bostad – utmaningar och strategier, vilket delvis lockade en ny publik till Bostadsmötet då ett antal tjänstemän från kommunernas socialförvalningar fanns representerade bland deltagarna.

Bilder från konferensen

För första gången höll Bostadsmötet till i Universitetshuset, som precis slagit upp portarna efter en lång tids renovering. De gemensamma talen och föreläsningarna hölls i den ståtliga universitetsaulan och sessionerna i de nyinredda undervisningssalarna.

Bland deltagarna märktes en stor variation av representanter från såväl privat som offentlig sektor. Fler kommuner fanns representerade i år, vilket kan ha varit ett resultat av mer riktade marknadsföringsinsatser. Flera ideella organisationer fanns också på plats, liksom ett stort antal representanter från Hyresgästföreningens olika regionförbund. Genom ett sponsrat samarbete med Uppsala kommun kunde ett 20-tal studenter i år erbjudas gratisplatser på konferensen – ett välkommet tillskott i diskussionerna på sessionerna.

IBF:s avgående prefekt Irene Molina inledde Bostadsmötet tillsammans med Uppsalas kommunalråd Erik Pelling (S). Därefter följde fyra plenarföreläsningar från olika vetenskapsdiscipliner. Förutom IBF:s egna forskare Bo Bengtsson och Stina Fernqvist var Anna-Sara Lind från juridiska institutionen och Marcus Knutagård från Socialhögskolan i Lund inbjudna för att ge sitt perspektiv på temat Rätten till bostad.

Under de fyra sessionsblocken som sedan följde fick deltagarna välja mellan 16 olika sessioner, där IBF:s forskare tillsammans med praktiker och forskare från andra institutioner delade med sig av sina erfarenheter och forskningsresultat. Bland sessionsämnena fanns till exempel ”Socialbostäder – hinder, problem och möjligheter”, ”Vräkningar av barnfamiljer” och ”Effekter av reformer på bostadsmarknaden”. Flest besökare lockade sessionen ”Flyktinginvandring och segregation: ny bosättningsstrategi för nyanlända nationellt och lokalt?” med presentationer från den pågående Mottagandeutredningen på Regeringskansliet och Uppsala kommun.

Dag två inleddes med att Formas höll ett frukostmöte med anledning av den nya utlysningen ”Forskning för en social bostadspolitik”. Efter förmiddagens sessioner samlades alla åter i aulan för att ta del av en paneldebatt, där organisationsföreträdare och politiker försökte besvara frågan Bostad åt alla – men hur? Medverkade gjorde Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala, Therez Olsson (M), kommunalråd i Uppsala, Åsa Johansson, ordförande i SABO:s styrelse, Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige, Nooshi Dadgostar (V), bostadspolitisk talesperson, Martin Hofverberg, boendeekonom Hyresgästföreningen och Daniel Carlenfors, ordförande i Alla ska kunna bo kvar. Moderator var IBF:s forskare i sociologi Dominika Polanska.

Konferensen sista anförande hölls av Alf Karlsson (MP), statssekreterare till bostadsminister Peter Eriksson. Alf Karlsson redogjorde för regeringens bostadspolitik och efter att ha belyst några konkreta budgetsatsningar, följde en frågestund ledd av IBF:s professor i kulturgeografi Roger Andersson.

Program

Tisdag 17 oktober

09.00 Registrering och kaffe

09.30 Konferensens öppnande
Irene Molina, prefekt på IBF
Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala

10.00 Plenarföreläsningar: Rätten till bostad

Bostaden som social rättighet – politiska perspektiv
Bo Bengtsson, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

Rätten till bostad – rättsvetenskapliga perspektiv
Anna-Sara Lind, Juridiska institutionen, Uppsala universitet

I väntan på bostad: om hemlöshetens varaktiga ovisshet
Markus Knutagård, Socialhögskolan, Lunds universitet

Barns position vid vräkning och vräkningsrisk
Stina Fernqvist, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

11.30 Lunch

13.00 Sessioner / Block 1

A Bostadsbyggande och stadsplanering i krisernas tid
B Socialbostäder – hinder, problem och möjligheter
C Miljonprogrammet – myter och konsekvenser
D Effekter av reformer på bostadsmarknaden

14.30 Fikapaus

15.00 Sessioner / Block 2

Konst i bostadsområdet – För vem? Av vem?
Hemmets reglering och avreglering
Flyktinginvandring och segregation: ny bosättningsstrategi för nyanlända nationellt och lokalt?
Omställningsstaden – rätten till en beboelig planet

17.00 Middag


Onsdag 18 oktober


08.00 Formas bjuder på frukost i Café Alma

09.00 Sessioner / Block 3

Socialt hållbar stadsplanering
Vräkningar av barnfamiljer
Bostadspolitik som mål eller medel
Rätten till staden och det offentliga rummet

10.30 Fikapaus

11.00 Sessioner / Block 4

Framtidens kollektivhus och bo-gemenskaper
Etnisk diskriminering och rasism på bostadsmarknaden
Upprustning – renovering eller renovräkning?
Bostadsmarknad i förändring

12.30 Lunch

14.00 Paneldebatt: Allas rätt till bostad – men hur?

Ett panelsamtal med organisationsföreträdare och politiker
om rätten till bostad och möjliga lösningar för en mer inkluderande bostadsmarknad.

Medverkande:
Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala
Therez Olsson (M), kommunalråd i Uppsala
Åsa Johansson, ordförande i SABO:s styrelse
Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige
Nooshi Dadgostar (V), bostadspolitisk talesperson
Martin Hofverberg, boendeekonom Hyresgästföreningen (ersätter Jonas Nygren)
Daniel Carlenfors, ordförande i Alla ska kunna bo kvar

Moderator: Dominika Polanska

15.15 Regeringens bostadspolitik
Tal av Alf Karlsson (MP), statssekreterare hos bostadsminister Peter Eriksson.
Efter talet öppnar vi upp för en frågestund.
Moderator: Roger Andersson

15.45 Avslutning

16.00 Fika med möjlighet till take away

  

Valbara sessioner


BLOCK 1: 17 OKTOBER 13.00

A. Bostadsbyggande och stadsplanering i krisernas tid
Bostadsmarknaden beskrivs vara i kris och det finns många olika synpunkter på vad problemen utgörs av och hur de bör lösas. Samtidigt hör vi ofta att vår samtid präglas av både en ekonomisk och en ekologisk kris. Så vilka kriser har vi – och vem drabbas (inte)? I den här sessionen vill vi ur några olika vinklar diskutera kriserna ur ett stadsbyggnads- och bostadsperspektiv.

Medverkande:
Carina Listerborn, Malmö Högskola
Lisa Kings, Södertörns högskola

Ståle Holgersen, IBF

Sessionsledare:
Ståle Holgersen 

B. Socialbostäder – hinder, problem och möjligheter
Med växande problem på bostadsmarknaden har frågan om socialbostäder avsedda för resurssvaga hushåll kommit upp i debatten. Vi ska försöka reda ut begreppen och förutsättningarna för detta. Vad menas med socialbostäder? Vilka är erfarenheterna från andra länder i Europa? Vilka är förutsättningarna för socialbostäder i Sverige – och vill vi ha det?

Medverkande:
Anna Granath Hansson, KTH
Assar Lindén, Boverket
Bo Bengtsson, IBF
Gunnar Myrberg (moderator), IBF

Sessionsledare:
Bo Bengtsson

C. Miljonprogrammet – myter och konsekvenser
Under perioden 1965-1974 byggdes över en miljon bostäder i Sverige. Flera av dessa bostadsområden har kritiserats för att vara mer anpassade till storskalig bostadsproduktion, än till människor. I den här sessionen diskuterar vi vilka planeringsideal som dominerade, hur miljonprogrammet presenteras i media, samt hur befolkningssammansättningen har förändrats över tid i några av miljonprogrammets bostadsområden.

Medverkande:
Ulrika Sax, tidigare SABO
Karin Backvall, IBF
Åsa Bråmå, IBF

Sessionsledare:
Irene Molina

D. Effekter av reformer på bostadsmarknaden
I denna session kommer vi att presentera och diskutera de effekter som olika reformer på bostadsmarknaden har haft. Bland annat kommer vi att diskutera effekter av reavinstskatten (den så kallade "flyttskatten") på hushållens mobilitet/migrationsbeteende och effekter av fastighetsskatten, bolånetaket och amorteringskravet på huspriserna.

Medverkande:
Fabian Brunåker, Valueguard
Mikael Elinder, Nationalekonomiska inst.
Helena Svaleryd, Nationalekonomiska inst.
Matz Dahlberg, IBF

Sessionsledare:
Matz Dahlberg


BLOCK 2: 17 OKTOBER 15.00

A. Konst i bostadsområdet – För vem? Av vem?
I regeringssatsningen "Konst händer" har Statens konstråd fått i uppdrag att producera exempel på offentlig konst i bostadsområden med särskilda utmaningar. I uppdraget ingår också att utveckla metoder för ett brett invånarinflytande. Satsningen väcker flera intressanta frågor om den konstnärliga gestaltningen av – och i – våra bostadsområden. Varför finns den? Vad kan den göra? Av vem skapas den? Och för vem?

Medverkande:
Lena From, Statens konstråd
Monica Sand, Arkitektur- och designcentrum
Emilie Karlsmo, Konstvetenskapliga inst.

Sessionsledare:
Gunnar Myrberg

B. Hemmets reglering och avreglering
Statlig forskning låg till grund för de svenska byggnormer som utvecklades under 1900-talet och användes som krav i bostadsbyggandet. Den här sessionen utforskar de radikala förändringar som har följt av dagens avregleringar och diskuterar vilka nya möjligheter och nya klyftor det skapar. Vi tar upp allt från den juridiska definitionen av hemmet till nya trender inom detaljplaner, planlösningar i flerfamiljshus och vitvaror.

Medverkande:
Haymanot Baheru, Stockholms universitet
Helen Runting, KTH
Ola Broms Wessel, Spridd arkitekter
Jennifer Mack, IBF

Sessionsledare:
Jennifer Mack

C. Flyktinginvandring och segregation: ny bosättningsstrategi för nyanlända nationellt och lokalt?
Flyktingars fördelning över landets kommuner har diskuterats sedan tidigt 1980-tal. Frågan har, och särskilt med EBO-lagen 1994, kopplats till den etniska segregationen på bostadsmarknaden. Sessionen belyser såväl flyktingars framtida fördelning mellan landets kommuner (statlig fråga), som bosättningen inom kommunerna, där den senare är minst lika avgörande för segregationen men där staten har mindre inflytande. Vi lyssnar till inlägg från den pågående Mottagandeutredningen och Uppsala kommun, med forskare som kommentatorer.

Medverkande:
Maria Nordin Skult, Mottagandeutredningen
Monika Lagerqvist, Uppsala kommun
Jennie K Larsson, Arbetsförmedlingen

Sessionsledare:
Roger Andersson

D. Omställningsstaden – rätten till en beboelig planet
Världens städer måste ställa om så att dess invånare inte lämnar större klimatfotavtryck än planeten tål. Och det är bråttom. Omställningen kräver förändrad politisk styrning. Trafik och transporter är ett centralt område: hur bygger man städer för kraftigt minskad bilism? Ett annat område är konsumtion: hur kan städer bli platser där vi gör meningsfulla saker tillsammans istället för att konsumera oss till en ännu varmare värld?

Medverkande:
Karin Bradley, KTH
Martin Emanuel, Ekonomisk-historiska institutionen

Kristina Boréus, IBF

Sessionsledare:
Kristina Boréus


BLOCK 3: 18 OKTOBER 09.00

A. Socialt hållbar stadsplanering
Hållbarhetsfrågor har diskuterats globalt och lokalt under snart 30 år, men det är först under senare år som hållbarhetens sociala dimension har tagit en större plats i planering och politik. I spåren av fördjupad segregation och växande sociala utmaningar har särskilda hållbarhetskommissioner etablerats i storstäderna. Vad kan en social hållbarhetsstrategi inrymma? Vilken nytta gör den? Vilka kunskapsunderlag saknas? Vi diskuterar erfarenheter från Göteborg och Stockholm.

Medverkande:
Ulrika Lundquist, Göteborgs stad
Åsa Dahlin, Stockholms stad
Emma Holmqvist, IBF

Sessionsledare:
Roger Andersson

B. Vräkningar av barnfamiljer
Undersökningar pekar på att antalet barn i hemlöshet ökar i Sverige, men systematiska uppföljningar av de barn som drabbas av vräkning saknas till stor del. Sessionen behandlar vräkningar bland barnfamiljer med fokus på barns och ungdomars egna perspektiv, delvis med utgångspunkt från Barnombudsmannens rapport "Inget rum för trygghet"(2016).

Medverkande:
Jonas Karlsson, Barnombudsmannen
Stina Fernqvist, IBF

Sessionsledare:
Stina Fernqvist

C. Bostadspolitik som mål eller medel
Bostadspolitik har som regel bostadsrelaterade avsikter, men har ofta verkan även på andra relevanta politiska, sociala och ekonomiska fenomen. I denna session diskuteras effekter av bostadspolitik och bostadsägande på exempelvis drivkrafter för arbete, ekonomisk fördelning och politiska preferenser.

Medverkande:
Nils Lundh, Riksrevisionen
Bo Söderberg, Boverket
Anders Lindbom, IBF

Sessionsledare:
Henrik Andersson

D. Rätten till staden och det offentliga rummet
Inom stadsplaneringen är betoningen av det offentliga rummet närmast obligatorisk. Det handlar om demokrati, social integration, kultur och ekonomisk attraktivitet. I sessionen diskuteras olika föreställningar om det offentliga rummet. Hur ser samhällsplaneraren, cityutvecklaren, barnfamiljen, säkerhetsvakten eller den ensamkommande pojken på nyttan av offentliga rum? Hur förenliga är de olika idéerna? Kan vi skapa och upprätthålla öppna och samtidigt trygga offentliga rum?

Medverkande:
Tigran Haas, KTH
Karin Åkerblom, Uppsala kommun
Lisa Thörn, Uppsala City AB
Margaretha S Paras, Uppsala Stadsmission

Sessionsledare:
Nils Hertting


BLOCK 4: 18 OKTOBER 11.00

A. Framtidens kollektivhus och bo-gemenskaper
Med idén om social hållbarhet i bostadsplaneringen har intresset för kollektivhus tilltagit under senare tid. Men vad är ett kollektivhus och hur bor man i ett sådant? Är det ett alternativ till vårt vanliga sätt att bo som par eller ensam? Kan det bli en del i bostadsförsörjningen eller stannar det vid en tillfällig trend? Vad sker i omvärlden där andra bostadspolitiska system råder? Under sessionen diskuteras frågor om tillkomst, utformning och samhälleliga förutsättningar.

Medverkande:
Håkan Thörn, Göteborgs universitet
Eva Rydberg Fåhraeus, Kollektivhusföreningen Kombo
Eva Sandstedt, IBF

Sessionsledare:
Eva Sandstedt

B. Etnisk diskriminering och rasism på bostadsmarknaden
Att en person blir nekad en bostad på grund av uthyrarens, mäklarens eller bostadsrättsföreningens föreställningar om etnicitet kallas för direkt diskriminering. Indirekt diskriminering kan uppstå genom maktrelationer som kommer till uttryck när bostadsområden planeras och byggs. Här presenteras forskning om rasism och etnisk diskriminering och på bostadsmarknaden och dess konsekvenser. Vi tar del av konkreta erfarenheter från personer som är engagerade i frågan och diskuterar vilka möjligheter det finns det att ändra på dessa strukturer.

Medverkande:
Irene Molina, IBF
Aidin Zandian, jagvillhabostad.nu

Sessionsledare:
Susanne Urban

C. Upprustning – renovering eller renovräkning?
I denna session diskuterar boende i områden under renovering, forskare, samt representanter från fastighetsägare och Hyresgästföreningen olika sätt att hantera upprustning och renovering. Hur tillgodogör vi boendeperspektivet i renoveringsdebatten? Vad kan vi lära oss av de positiva exemplen? Finns det något att lära från mindre lyckade fall av renovering?

Medverkande:
Åse Richard, Alla ska kunna bo kvar
Simon Granit, Knivstabostäder
Michael Sköldeholt, Hyresgästföreningen
Björn Krogvig, Ort till Ort

Sessionsledare:
Dominika Polanska

D. Bostadsmarknad i förändring
Historiskt har prisutvecklingen varierat kraftigt mellan olika geografiska områden och mellan olika typer av bostäder. I denna session presenterar vi unik statistik baserad på långa tidsserier och tusentals lokala prisindex för att ge en bild av hur den lokala prisutvecklingen sett ut. Från historiska mönster kommer även prediktioner att ges av hur olika bostäder i olika områden skulle påverkas av en prisnedgång.

Medverkande:
Fabian Brunåker, Valueguard
Lars-Erik Ericsson, Valueguard
Matz Dahlberg, IBF
Ina Blind, IBF

Sessionsledare:
Matz Dahlberg

Senast uppdaterad: 2021-09-23