Bostadsmötet 2019

Bostadsmötet 2019, som var det 17:e i ordningen, samlade drygt 200 deltagare från många delar av landet. På plats fanns representanter från bland annat branschorganisationer och aktörer, intresseföreningar, kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter och akademin. 

Temat var Bygga och bo i omställningstaden. Konferensen inleddes med ett förinspelat tal som hölls av klimatprofessor Kevin Anderson, som poängterade att tiden är knapp för att nå målen i Parisavtalet och att det är brådskande att ställa om bostadssektorn till att bli koldioxidneutral. 


Filmen finns också på IBF:s filmkanal på MedFarm Play.


Här kan du läsa mer om innehållet på konferensen: 

Program

DAG 1: Onsdag 15 maj
 

09.00 Registrering

09.30 Konferensens öppnande
Nils Hertting, prefekt vid IBF

09.45 Plenarföreläsningar

Hållsiktigt bostadsbyggande: 150-årsperspektivet
Erik Stenberg, KTH

Stadsutveckling bortom konsumtionssamhället
Karin Bradley, KTH

Tätt eller grönt?
Terry Hartig, IBF

Sopornas ekonomi – värdeomvandlingar av spillvatten och matavfall
Tora Holmberg, sociologiska institutionen

Kunskap bygger en hållbar värld
Emma Gretzer, Formas

11.30 Lunchsamtal kring temabord

13.00 Sessioner

14.30 Fikapaus

15.00 Sessioner

17.00 Konferensmiddag på Norrlands nation


DAG 2:  Torsdag 16 maj


09.00 Sessioner

10.30 Fikapaus

11.00 Sessioner

12.30 Lunch

13.30 Paneldebatt: "Bygga och bo i omställningsstaden: Vägen mot ett klimatsmart samhälle"

Förinspelat inledningstal
Kevin Anderson, professor i energi och klimatförändringar, University of Manchester

Medverkande:
Maria Ripenberg, moderator
Anna Broman, Sveriges Byggindustrier
Marie Linder, Hyresgästföreningen
Jörgen Mark-Nielsen, SABO
Sophia Mattsson-Linnala, Rikshem AB
Anders Sjelvgren, Boverket


15.00 Avslutning
Nils Hertting, prefekt vid IBF

  

valbara Sessioner

Spår 1 följer konferensens huvudtema "Bygga och bo i omställningsstaden".

Spår 1

Vägen mot fossilfria städer  effekter och förutsättningar för innovativ lokal klimatpolitik
I debatten pekas staden ofta ut som en nyckel för att nå klimatmålen. Den fossilfria staden skall förverkliga både nationella och globala klimatmål, och i många kommuner laborareas idag med lokala klimatpolitiska strategier, såsom klimatbudgetar, klimatprotokoll. Utifrån lokala exempel och aktuell forskning undersöks realismen i denna idé genom att diskutera effekter av och förutsättningar för olika typer av innovativ lokal klimatpolitik.

Medverkande:
Ingemar Elander, Örebro universitet
Sara Bjurström, Uppsala kommun

Jonathan Metzger, KTH
Henrik Ottosson, Institutionen för kemi

Sessionsledare: Nils Hertting

Bygg smart, bygg tätt. Eller?
Förtätning ses av många som positivt och som en ”klimatsmart” samhällsplanering. Andra menar däremot att stadens förtätning går ut över andra centrala världen i staden, såsom kulturhistoriska miljöer, gröna ytor, öppna och allmänna platser. Vilka fördelar och nackdelar finns det med att bygga tätt?

Medverkande:
Per Berg, SLU
Fredrik Rosenhall, Inobi Arkitektur
Magnus Bäckström, Stockholms stad
Sessionsledare: Zara Bergsten

Styrmedel och smart teknik för den energieffektiva bostaden
Sessionen fokuserar på nya tekniker för att skapa incitamentsstrukturer för ett hållbart boende (och byggande). Syftet med diskussionen är att bättre förstå och förklara drivkrafterna till energieffektivisering i boendet och byggandet mer allmänt. Hur kommer det sig att energiförbrukningen och därmed CO2-utsläppen från hushållens bostadskonsumtion har sjunkit dramatiskt sedan 1990-talet?

Medverkande:
Anna Freiholtz, Uppsalahem
Mikael Elinder, nationalekonomiska institutionen
Joakim Widén, institutionen för teknikvetenskaper

Sessionsledare: Torsten Santavirta

Trafik och transporter: Uppsala, Södra staden och klimatmålen
Hur ska stadens trafik och transporter fungera för att klimatmålen ska nås? Hur planerar man för klimatmålen i byggandet av till exempel Södra staden i Uppsala? Forskare, planerare och andra talar om vad som krävs för att trafik och transporter i en stad inte ska bidra till den globala uppvärmningen.

Medverkande:
Åsa Aretun, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Mario Rivera, Uppsala kommun
David Sennerstrand, cykelbloggare
Sessionsledare: Kristina Boréus

 


Spår 2

Hyressättning idag och i framtiden (Dubbelsession)
Reglerna och systemen för den svenska hyressättningen har länge varit omdebatterade, för att inte säga omtvistade. I denna dubbelsession presenteras forskares och intressenters perspektiv på en av vår tids hetaste bostadspolitiska fråga.

1. Hyressättning idag och i framtiden I: forskarperspektiv

Medverkande:
Hans Lind, KTH
Bo Bengtsson, IBF
Carina Listerborn, Malmö universitet

2. Hyressättning idag och i framtiden II: intressentperspektiv och debatt

Medverkande:
Martin Hofverberg, Hyresgästföreningen
Susanna Höglund, SABO
Benny Axelsson, Fastighetsägarna MittNord
Moderator: Anders Lindbom

Sessionsledare: Timothy Blackwell

”Social housing” på svenska? (Dubbelsession)
Användningen av så kallade sociala kontrakt för att tillgodose vissa gruppers bostadsbehov har under senare tid ökat och den ”sekundära bostadsmarknaden” i kommunerna har under det senaste decenniet vuxit betydligt. I traditionell svensk bostadspolitik har sådana ”dualistiska” lösningar hittills avvisats politiskt med hänvisning till risken för stigmatisering och segregation. I dessa sessioner diskuteras frågan utifrån nationellt och lokalt perspektiv.

1. ”Social housing” på svenska?
Det nationella perspektivet: idéer och praktik


Medverkande:
Micael Nilsson, Boverket
Ingrid Sahlin, Lunds universitet

Kommentarer:
Lisa Pelling, Arena 
Andreas Bergström, Fores

Sessionsledare:
Anders Lindbom

2. ”Social housing” på svenska?
Det lokala perspektivet: modeller och erfarenheter


Medverkande:
Aleksander Opgenoorth, Uppsala kommun
Gun Johansson-Öhrnell, Uppsala kommun
Erik Gedeck, Göteborgs stad
Martin Grander, Malmö universitet

Sessionsledare: Emma Holmqvist
 


Spår 3

Mot en ny EBO-reform: Utmaningar och åtgärdsförslag
Sedan 1994 har den så kallade EBO-lagen som ger nyanlända möjlighet att välja bostadsort själv funnits. Lagens effekter har emellertid varit omdiskuterade och flera storstadskommuner har varit kritiska då de menar att lagen skapar segregation och stora kostnader. Under 2018 lade regeringens utredare fram ett förslag om en reformering av EBO. Två förslag är särskilt framträdande: en ”områdesbegränsning” och en ”social prövning”. I sessionen diskuteras det nya förslaget och dess möjliga konsekvenser.

Medverkande:
Elof Hansjons, Södertälje kommun
Lars Altgård, Lessebo kommun

Mathias Wahlsten, Arbetsförmedlingen
Lena Liljendahl, SABO

Sessionsledare: Kristoffer Jutvik

Lokal områdesutveckling  intressekonflikter och lösningar?
När befintliga bostadsområden omvandlas genom renovering, ombildning eller på grund av nybyggnation ställs intressen mot varandra. Tjänstemän, politiker, gamla och nya invånare har olika intressen och perspektiv. På kort sikt riskerar konflikter i planering och genomförande uppstå, och på lång sikt kan den lokala områdesutvecklingen bidra till gentrifiering och segregation. Vilka utmaningar och möjligheter finns för att utveckla bostadsområden i samförstånd - utan att bidra till ökad segregation i staden?

Medverkande:
Marina Ziakouli, Uppsala kommun
Susanne Urban, IBF
Christoffer Berg, IBF
Pinar Akarcay, IBF

Sessionsledare: Susanne Urban

Bostadsdistribution på lika villkor?
Distribution av tillgängliga bostäder är en nyckel för en väl fungerande bostadsmarknad. Tidigare forskning tyder emellertid på att diskriminering, bristande transparens och oklara riktlinjer för uthyrning inte bara skapar osäkerhet utan också orättvisor på bostadsmarknaden. I denna session diskuteras hur Bostadsförmedlingen och andra aktörer kan motverka men också bidra till dessa problem.

Medverkande:
Anna Ericsson​, Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Irene Molina, IBF
Karin Backvall, IBF
Sessionsledare: Irene Molina och Karin Backvall

Dialog, samverkan och makt i samhällsplaneringen
Boverket, kommuner och enskilda fastighetsägare pratar mycket om vikten av dialog i samband med planeringsprojekt och ombyggnation. Men vad ligger egentligen i denna önskan om dialog? Vilka är egentligen motiven bakom talet om dialog? Vad är en bra eller lyckad dialog och vad vet vi om förutsättningarna att nå dit? I sessionen blandas insikter från praktiskt verksamma på lokal och nationell nivå med aktuell forskning om medborgardialoger och boendeinflytande.

Medverkande:
Simon Birnbaum, IBF
Alexander Hellquist, Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling
Elise Grosse, Sweco
Martin Westin, SLU

Sessionsledare: Nils Hertting och Simon Birnbaum
 


Spår 4

Bostadsbyggande för rika och fattiga
Tenderar nybyggen att leda till gentrifiering? Hur påverkas boendemönster efter nybyggnation och renoveringar? Vilka effekter får inkomstojämlikhet och inkomstsegregation? Hur är huspriser relaterat till segregation och grannskapsuppdelning? I denna session kommer ekonomiska perspektiv läggas på vem som blir vinnare på bostadsmarknaden.

Medverkande:
Bengt J Eriksson, Boverket
Gabriella Kindström, Stockholms universitet
Joakim Kernen, nationalekonomiska institutionen

Karl Nygren, Uppsala kommun
Sessionsledare: Che-Yuan Liang

Trygghet och det offentliga rummet
Ersätter sessionen Flyttkedjor i teori, politik och praktik.
Under senare år har det talats mycket om otrygghet och oro i offentliga rum runt om i landet, i städernas stadskärnor såväl som i ytterstäderna. I takt med en växande social segregering tycks riskerna för social oro och minskad tillit öka. Samtidigt varierar trygghetssiffrorna mellan olika delar av staden betydligt. I denna session kommer sambanden mellan offentliga rum, tillit och trygghet i staden diskuteras. Hur ser sambanden ut och vad bör man, och vad bör man inte göra, i och med det offentliga rummet för att skapa en tryggare stad? I sessionen presenteras forskningsresultat och praktiska exempel från och modeller för arbete med trygghetsfrågor på offentliga platser.

Medverkande:
Rebecca Rubin, White Arkitekter
Monika Berg, Örebro universitet
Marika Johansson, Stiftelsen Tryggare Sverige

Hilde Wiberg, Uppsala Ungdomsjour

Mats Franzén, Uppsala universitet
Sessionsledare:
Nils Hertting

Byggemenskaper – alternativ till de stora byggbolagen?
Ett nytt verktyg för att råda bot på glappet mellan behov och tillgång på bostäder är bildandet av byggemenskaper, som innebär att en grupp medborgare tillsammans får möjligheten att planera, bygga och använda sin byggnad. Byggemenskaper kan ses som ett exempel på den nya typ av mindre byggherrar som bland annat Uppsala kommun idag har som mål att få in på den lokala bostadsmarknaden. Nyligen presenterade Boverket en vägledning för kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen. Vilka organisatoriska förändringar, finansiellt stöd och nya roller förutsätter detta i en kommun? I sessionen blandas röster från ideella organisationer, forskare och tjänstemän.  

Medverkande:
Staffan Schartner, Föreningen Byggemenskaper
Katja Jahn
, Byggemenskapen Gården
Svante Guterstam, Uppsala kommun
Ulrika Hägred, Boverket

Sessionsledare: Eva Sandstedt och Christoffer Berg

Renovering av hyreshus – en fråga för internationella riskkapitalister?
Flera kommuner säljer ut sina allmännyttiga bostäder, och internationella aktörer tar allt större marknadsandelar. Som orsak anges ett omfattande behov av renovering, främst i så kallade miljonprogramsområden. Varför är denna del av bostadsmarknaden intressant för internationella investerare? Vad innebär etableringen av så kallade riskkapitalbolag på den svenska bostadsmarknaden? Vilka erfarenheter har boende av att ha dessa aktörer som hyresvärd? I denna session lyfter vi olika perspektiv och reder ut begreppen. Länsstyrelsen i Uppsala inleder med snabba fakta om bostadsmarknaden i länet.

Medverkande:
Jennie Gustafsson, Stockholms universitet
Mona Hagou Strindberg, Uppsala FN-förening 
Arne Johansson, Norra Järva Stadsdelsråd

Sessionsledare: Åse Richard och Irene Molina

Senast uppdaterad: 2022-05-30