Vy över Stockholm - Södermalm

Mångvetenskaplig forskning

IBF är ett mångvetenskapligt och temainriktat forskningsinstitut som forskar om boendet, bostäder och staden i vid bemärkelse. Våra forskare representerar en rad olika akademiska discipliner.

IBF:s uppdrag är att vara en nationell resurs och bedriva forskning av högsta internationella kvalitet med stor samhällsvetenskaplig relevans. Vi studerar boende och urbana frågor utifrån flera olika vetenskapliga perspektiv.

IBF:s forskning relaterar till olika dimensioner av hållbarhet och bygger både på kvalitatativa och kvantitativa metoder. Vår forskning finansieras av anslagsmedel från universitetet samt externfinansiering från olika forskningsfinansiärer. Även samverkan med externa aktörer bidrar till forskningen både innehållsmässigt och finansiellt.  

Stadsutveckling, klimatomställning och den byggda miljön

Vid IBF finns samhällsvetenskaplig forskning om samhällsplanering samt stadens och den byggda miljöns utveckling och förändring. Här ryms bland annat forskning om offentliga rum, grönområden och omställningen av våra städer och livsmiljöer för att de ska bli mer hållbara. Exempel på forskningsprojekt är Gräsrotsinitiativ för omställningUrban nature and public health
och Markanvändning i Sverige.

Förstoringsglas visar bostadsområde på illustrerad karta

Segregation, integration och migration

Tunnelbanan i förgrunden av ett förortsområde i Stockholm

Forskning om internationell migration och etniska relationer, har under lång tid varit ett starkt tema som samlat många olika discipliner vid IBF. Förutom forskning om orsakerna till olika former av segregation, till exempel bostads- och skolsegregation, studerar vi åtgärder mot segregation och deras effekter. Exempel på forskningsprojekt är Växande städer och segregerade grannskap, Orolig stad och Vem får asyl?

Forskningsprogrammet Urban Lab

Temabild för Urban Lab: Kartpin och stadssiluett mot grön backgrund

Urban Lab är ett empiriskt och kvantitativt inriktat forskningsprogram i samverkan mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun. Deltar gör bland annat forskare från IBF och nationalekonomiska institutionen.

Till Urban Lab

Senast uppdaterad: 2022-12-21