Den demografiska segregationens bestämningsfaktorer och dynamik

Finansiär: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
Projektperiod: 2017-19

Boendesegregationen har under senare år väckt ett allt större intresse såväl i Sverige som internationellt. Fokus i nästan all nyare segregationsforskning ligger dock på social klass och etniskt ursprung. Däremot råder det brist på kunskap om den demografiska segregationen, det vill säga hushållens fördelning över ålder, hushållstyp och kön.

Projektet ska därför bidra till att öka kunskapen om den demografiska segregationen och därmed ge en bättre kunskapsgrund också för fortsatta studier av den etniska och klassmässiga segregationen. Studierna omfattar segregation i storstädernas inner- och ytterområden, men även alla tätorter med minst 5 000 invånare kommer att studeras. Jämförelser görs för perioden 1990-2014.

Forskare

Roger Andersson (projektledare), professor i kulturgeografi vid IBF
Lina Hedman, forskarassistent i kulturgeografi vid IBF
Jan Amcoff, lektor vid kulturgeografiska institutionen
Emma Holmqvist
Åsa Bråmå