Delprojekt: Forskning om barnfamiljers situation på bostadsmarknaden

Under de senaste åren har det skett stora förändringar på den svenska bostadsmarknaden såsom; förändrade bolånevillkor, en hög bostadsproduktion och en tilltagande bostadsbrist. Det är som allra tydligast i storstäderna, såsom i Stockholm och Malmö. Samtidigt saknas kunskap om hur dagens situation på bostadsmarknaden påverkar just barnfamiljer.

Barnfamiljer kan se ut på många olika sätt, det kan vara stora familjer, små familjer, kärnfamiljer, bonusfamiljer, ensamstående med barn o.s.v. Barnfamiljer kan därför också ha olika behov och upplevelser av hur bostadsmarknaden fungerar.

Frågan är hur stora möjligheter barnfamiljer har att flytta och anpassa bostaden efter sina specifika behov? Möter dagens bostadsmarknad de behov som finns?

Har du fått vår enkät?

Hittat rätt bostad? – Hur bor barnfamiljer? är en enkät- och intervjustudie som riktar sig till föräldrar och barnfamiljer som bor i Stockholm- eller Malmöregionen. Om du fått vår enkät är du en av 6 000 föräldrar som har blivit slumpmässigt utvalda av SCB. Vi behöver just DIN hjälp! Vi vill veta mer om hur dina upplevelser är av den svenska bostadsmarknaden.

Bostadsmarknaden i våra storstäder; med höga priser, långa kötider till hyreslägenheter och en tilltagande bostadsbrist kan göra sökandet efter en bostad som fungerar och som familjen trivs med till en utmaning. Vi vill veta mer om vilka utmaningar och möjligheter som just du har haft när du sökt en bostad till dig och din familj? Vad har försvårat respektive underlättat för dig när du sökt ny bostad eller haft behov av att flytta? Hur tycker du att bostadsmarknaden fungerar utifrån dina behov? Har du hittat det du söker?

Det är frivilligt att delta i undersökningen, men vi hoppas att du vill ta dig tid att besvara våra frågor. Dina svar är viktiga och kan inte ersättas! Undersökningen kommer att bidra till att öka kunskaperna och förståelsen för olika barnfamiljers situation och specifika behov. En kunskap som kan vara mycket viktigt för utformningen av framtidens bostadspolitik och för de som bygger och planerar dagens och framtidens städer.

Zara Bergsten

forskare i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
zara.bergsten[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6529

Att sätta genusperspektiv på boendet?

Ett intersektionellt perspektiv på bostadsförsörjningen och stadsplaneringen med fokus på genusrelationer

Sverige är känt över hela världen för sin välutvecklade jämställdhetspolitik. Jämställdhetsperspektivet finns integrerat i många politikområden, även i den svenska bostadspolitiken, vilken haft en uttalad ambition att verka för jämställdhet. Det saknas dock kunskap om vilka effekter denna politik har haft för olika typer av hushåll. Idag är kärnfamiljen inte den allenarådande hushållstypen; vi är singlar, separerade, sambo och särbo i både heterosexuella och samkönade relationer.

I detta forskningsprojekt önskar vi bidra till att fylla igen den kunskapslucka som finns om skillnader på bostadsmarknaden utifrån kön, men också att undersöka hur kön samspelar med andra aspekter så som ålder, etnicitet, sexuell läggning och klass (så kallat intersektionellt perspektiv). Ytterligare ett mål med forskningsprojektet är att undersöka om olika grupper av människor har olika syn på sitt boende och om de använder sig av bostaden på olika sätt. Finns det olikheter i vad som anses vara det ideala boendet och hur uppfattas möjligheten att uppnå sitt drömboende? Vad finns det för hinder och möjligheter?