Forskningsprojekt

Här presenterar vi ett axplock av IBFs forskningsprojekt med de nyaste överst. Listan uppdateras vartefter nya projekt påbörjas. Vissa av projekten nedan drivs av forskare vid andra lärosäten. 

2023

Förnyelse av den förhandlade hyressättningen - En väg till en socialt hållbar bostadsmarknad?
Projektledare: Cecilia Enström-Öst
Projektstart: 2023
Finansiär: Formas

Kunskapsutbyte och innovation i den kommunala planeringens strategier för socialt hållbar markanvändning och segregationsbekämpning: bostadsforskningen i samverkan med kommunerna Uppsala och Botkyrka
Projektledare: Irene Molina
Projektstart: 2023
Finansiär: Formas

Äldres boende och flyttningar i mindre orter och på landsbygden i Sverige – socialt hållbara boendeformer, flyttkedjor och bostadsförsörjning i små kommuner.
Projektledare: Andreas Alm Fjellborg
Projektstart: 2023
Finansiär: Formas

Just Times? Temporalitiesand Uncertainties for Marginalised Groups in Cities
Projektledare: Miguel Martínez 
Projektstart: 2023
Finansiär: Marie Sklodowska-Curie (H Eur)

Urban Sociology's State of the Art and Research on Social Activism for the Right of Housing
Projektledare: Miguel Martínez 
Projektstart: 2023
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

RESONATE
Projektledare: Freddie Lymeus
Projektstart: 2023
Finansiär: Horizon Europe

2022

Kraft att gå vidare: En intervention för att stärka kvinnor utsatta för våld i nära relationer
Projektledare: Freddie Lymeus
Projektstart: 2023
Finansiär: Forte

Skill formation with parenting styles and peer inputs in neighborhoods
Projektledare: Matz Dahlberg
Projektstart: 2022
Finansiär: Vetenskapsrådet

Socialt hållbar mobilitet i Gottsunda och Bäcklösa
Projektledare: Thomas Höjemo
Projektstart: 2023
Finansiär: Formas

Transformering i planeringens gränssnitt (TRANSPLACE)
Projektledare: Kristina Boreus 
Projektstart: 2023
Finansiär: Formas

Preferenser och betalningsvilja för bostäder
Projektledare: Cecilia Enström Öst
Projektstart: 2022
Finansiär: Formas 

Språkkrav som vardaglig gränskontroll i flerspråkiga städer
Projektledare: Nina Carlsson
Projektstart: 2022
Finansiär: Vetenskapsrådet

LANDSVÄGAR Framtidens multifunktionella landskap- hinder och  drivkrafter längs omställningens vägar
Projektledare: Terry Hartig
Projektstart: 2022
Finansiär: Naturvårdsverket

2021

Är uppfostringsstil en drivkraft bakom ekonomisk ojämlikhet mellan individer och bostadsområden?
Projektledare: Matz Dahlberg
Projektstart: 2021
Finansiär: Vetenskapsrådet

Från ägande till tillgångsekonomi
Projektledare: Lorenzo Vidal
Projektstart: 2021
Finansiär: MSC H2020 

Orolig stad
Projektledare: Emma Holmqvist
Projektstart: 2021
Finansiär: Formas

Tillfälligt välkomna 
Projektledare: Kristoffer Jutvik
Projektstart: 2021
Finansiär: Formas

Vem får asyl?
Projektledare: Henrik Andersson
Projektstart: 2021
Finansiär: Formas

Hållbar eller segregerad? Energigemenskaper för en bred hållbar energiomställning
Projektledare: Nils Hertting
Projektstart: ?
Finansiär: Formas


2020

Bostadssituationen för socioekonomiskt svaga samhällsgrupper: effekter av förändringar i bostadsbestånd och ojämlikhet 
Projektledare: Che-Yuan Liang
Projektstart: 2020
Finansiär: Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse

Gräsrotsinitiativ för energiomställning – effekter, hinder och framgångsfaktorer
Projektledare: Rikard Hjort Warlenius, Göteborgs universitet
Projektstart: 2020
Finansiär: Energimyndigheten

How do individuals and local stakeholder value housing? (endast engelsk text)
Projektledare: Cecilia Enström Öst
Projektstart: 2020
Finansiär: Anslag

Innovativa, billiga och hållbara bostadsalternativ: en tvärvetenskaplig utvärdering av ETC Bygg
Projektledare: Miguel A. Martínez
Projektstart: 2020
Finansiär: Formas

Prisbildning på bostadsmarknaden
Projektledare: Anders Österling
Projektstart: 2020
Finansiär: Wallanderstipendier

Sociala bostadsrörelsers intersektionella och hållbara påverkan – det spanska fallet
Projektledare: Miguel A. Martínez
Projektstart: 2020
Finansiär: Formas


2019

Bevara de berördas röst
Projektledare: Irene Molina
Projektstart: 2019
Finansiär: Formas

Bostadsmarknadens funktionssätt
Projektledare: Matz Dahlberg
Projektstart: 2019
Finansiär: Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse

Socialt hållbara lösningar på bostadsfrågan i kristider
Projektledare: Ståle Holgersen
Projektstart: 2019
Finansiär: Formas

Stadsdelssamverkan, etniska föreningar och politisk integration
Projektledare: Nils Hertting 
Projektstart: 2019
Finansiär: Formas

Tillitens mekanismer: medborgare och samhällsinstitutioner i tre utsatta bostadsområden
Projektledare: Markus Holdo
Projektstart: 2019
Finansiär: Forte

Kampen för rätten till staden och urbana allmänningar i Brasilien och Europa 
Projektledare: Miguel A. Martínez, Dominika Polanska
Projektstart: 2019
Finansiär: STINT


2018

Bland vänner och ovänner: Färdigheter, social interaktion och mobbning i lågstadiet
Projektledare: Torsten Santavirta
Projektstart: 2018
Finansiär: Vetenskapsrådet

Bortträngning och renovräkning i upprustningsprocesser i Sverige
Projektledare: Irene Molina 
Projektstart: 2018
Finansiär: Formas

Renovation and participation: towards an ecologically, socially and economically sustainable Million Program (endast engelsk text)
Projektledare: Håkan Thörn, Göteborgs universitet
Projektstart: 2018
Finansiär: Formas

Squatting and urban commons (endast engelsk text)
Projektledare: Miguel A. MartínezDominika Polanska
Projektstart: 2018
Finansiär: Anslag

Tillsammans för hållbara alternativ i en tid av kris
Projektledare: Dominika Polanska
Projektstart: 2018
Finansiär: Formas


2017

Den demografiska segregationens bestämningsfaktorer och dynamik
Projektledare: Roger Andersson
Projektstart: 2017
Finansiär: Forte

Mångkulturalism i samhällsplanering: en spatial inställning till levnadssättet ”tillsammans i olikhet” 
Projektledare: Mohammad Sarraf
Projektstart: 2017
Finansiär: Vetenskapsrådet

Wolves, wild boars and other wildlife: Cultural ecosystem services and disservices for people’s recreation and well-being (endast engelsk text)
Projektledare: Terry Hartig
Projektstart: 2017
Finansiär: Formas


2016

Den svenska välfärdsstatens legitimitet
Projektledare: Anders Lindbom
Projektstart: 2016
Finansiär: Forte

Parker kring hus
Projektledare: Jennifer Mack, KTH
Projektstart: 2016
Finansiär: Formas


2015

Att sätta genusperspektiv på boendet
Projektledare: Irene Molina
Projektstart: 2015
Finansiär: Vetenskapsrådet

Inkomsteffekter av bruksvärdessystemet
Projektledare: Cecilia Enström Öst
Projektstart: 2015
Finansiär: Forte

Koppar i den tidigmoderna världen. En komparativ studie av arbete och vardagsliv i Falun och Røros
Projektledare: Göran Rydén
Projektstart: 2015
Finansiär: Norges forskningsråd


2014

Cities that sustain us: Using virtual reality to test the restorative potential of future urban environments (endast engelsk text)
Projektledare: Terry Hartig
Projektstart: 2014
Finansiär: Icelandic Research Fund

Skolvalsreformernas genomförande och dess långsiktiga konsekvenser för individers sociala rörlighet
Projektledare: Susanne Urban
Projektstart: 2014
Finansiär: Vetenskapsrådet

Utvärdering av samhällsförändringar och offentlig politik
Projektledare: Matz Dahlberg
Projektstart: 2014
Finansiär: Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse


2011

Jämlika arbetsplatser i en ojämlik värld
Projektledare: Kristina Boréus
Projektstart: 2011
Finansiär: Vetenskapsrådet


2010

Nordic welfare states and the dynamics and effects of ethnic residential segregation (endast engelsk text)
Projektledare: Roger Andersson
Projektstart: 2010
Finansiär: NORFACE


2009

Att skapa socialt blandade bostadsområden – problem och möjligheter
Projektledare: Roger Andersson
Projektstart: 2009
Finansiär: Vetenskapsrådet


1998

The residential context of health (endast engelsk text)
Projektledare: Terry Hartig
Projektstart: 1998
Finansiär: Anslag


1996

Environmental attitudes and ecological behaviour (endast engelsk text)
Projektledare: Terry Hartig
Projektstart: 1996
Finansiär: Anslag

Environmental influences on psychological restoration processes (endast engelsk text)
Projektledare: Terry Hartig
Projektstart: 1996
Finansiär: Anslag

Urban nature and public health (endast engelsk text)
Projektledare: Terry Hartig
Projektstart: 1996
Finansiär: Anslag


Senast uppdaterad: 2023-09-27