Är uppfostringsstil en drivkraft bakom ekonomisk ojämlikhet mellan individer och bostadsområden?

Ökad ekonomisk ojämlikhet, segregation och ett ökat fokus på föräldraskapet och barnuppfostran, särskilt bland välutbildade föräldrar, är trender som följt varandra under de senaste decennierna i stora delar av Västvärlden.

Som svar på denna utveckling har forskare inom nationalekonomi i allt större utsträckning intresserat sig för konsekvenser av och samband mellan dessa trender. Ekonomisk teori som utforskar de olika stadierna av utvecklingen av kognitiva och icke-kognitiva färdigheter har infogat intryck från utvecklingspsykologins teorier om föräldrars uppfostringsmetoder och mera generellt synsätt på föräldraskap. Detta forskningsprojekt bidrar till denna inriktning genom att både teoretiskt och empiriskt utforska färdighetsutveckling under barndomen i ett sammanhang där föräldrars uppfostringsmetoder och kamratrelationer spelar roll och i sig kan bidra till att förstärka trenden av ökad ojämlikhet.

Tillgång till två unika enkätstudier med information om uppfostringsmetoder och föräldraskapet för stora slumpmässiga urval av populationen av intresse möjliggör att kvantitativt studera hur föräldrars insatser och uppfostringsstil påverkar färdighetsutvecklingen. På ett mera övergripande plan används populationsbaserade registerdata över hela befolkningen för att studera hur familjetyper och den regionala sammansättningen av dem i stadsdelen påverkar barns och ungdomars kognitiva utfall. Projektet tillför kunskap om hur föräldrars uppfostringsstilar och barnets direkta omgivning utanför hemmet i ett samspel påverkar barns och ungdomars utveckling. Projektet utvärderar även åtgärder som kan fungera förebyggande eller i ett utjämnande syfte med avseende på idealet om lika möjligheter för alla.

Projektstart

2021

Finansiär

Vetenskapsrådet

Forskare

Matz Dahlberg (projektledare)
Torsten Santavirta
​Miguel Sarzosa

Senast uppdaterad: 2022-12-06