Att sätta genusperspektiv på boendet

Ett intersektionellt perspektiv på bostadsförsörjningen och stadsplaneringen med fokus på genusrelationer

Sverige är känt över hela världen för sin välutvecklade jämställdhetspolitik. Jämställdhetsperspektivet finns integrerat i många politikområden, även den svenska bostadspolitiken har utmärkts av ett ambitiöst jämställdhetsperspektiv. Det saknas dock kunskap om vilka effekter denna politik har haft för olika typer av hushåll.

I dag är kärnfamiljen inte den enda hushållstypen; vi är singlar, separerade, sambo och särbo i både heterosexuella och samkönade relationer. I detta forskningsprojekt önskar vi bidra till att fylla igen den kunskapslucka som finns om skillnader på bostadsmarknaden utifrån kön, men också att undersöka hur kön samspelar med andra aspekter så som ålder, etnicitet, sexuell läggning och klass (så kallat intersektionellt perspektiv).

Ytterligare ett mål med forskningsprojektet är att undersöka om olika grupper av människor har olika syn på sitt boende och om de använder sig av bostaden på olika sätt. Finns det olikheter i vad som anses vara det ideala boendet och hur uppfattas möjligheten att uppnå sitt drömboende? Vad finns det för hinder och möjligheter?

Delprojekt 1: Om barnfamiljers situation på bostadsmarknaden

Hittat rätt bostad? – Hur bor barnfamiljer? är en enkät- och intervjustudie som riktar sig till föräldrar och barnfamiljer som bor i Stockholm- eller Malmöregionen. Syftet med undersökningen är att öka kunskaperna och förståelsen för de utmaningar och möjligheter som barnfamiljer idag möter på bostadsmarknaden.

Delprojekt 2: Hemlöshet/bostadslöshet

I denna delstudie studeras de verktyg som introducerats för att avhjälpa denna nya sorts hemlöshet (hyresgarantier och bostadssociala kontrakt). På vilket sätt används dessa verktyg idag, har det förändrats över tid och hur förhåller de sig till hur det var tänkt från början. För vilka är de en lösning? Är de överhuvudtaget en långsiktig lösning  på hemlöshet?

Delprojekt 3: Bostadssituationen vid separation

Delprojektet använder sig av enkätmaterial och intervjuer med flera aktörer bl.a. kvinnojourer, för att förstå problematiken och identifiera aspekter som går att hantera av politiken och av välfärdsinstitutionerna.

Projektstart

2015

Finansiär

Vetenskapsrådet

Forskare

Irene Molina, professor i kulturgeografi, IBF (projektledare)
Zara Bergsten, forskare i kulturgeografi 
Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi, IBF 
Karina Raña Villacura, doktorand, Malmö universitet

Nyckelord

Intersektionalitet

Publikationer

Holmberg, Tora (2017) Herrgårdens värde. Förvaltning som livsstil, Bebyggelsehistorisk tidskrift, 35(74).

Holmberg, Tora (2018) Herrgårdsliv. Om jordägares boendeval, i Bengtsson, B-E, Holmqvist, M, & Sohl, L. (eds.) Eliter i Sverige. Studentlitteratur: Lund. 

Holmberg, Tora (2019) Mortmain. Manor lifestyles and material immortality, in Holmberg, Tora, Jonsson, Annika & Palm, Fredrik (eds.) Death Matters. Cultural Sociology of Mortal Life, London: Palgrave McMillan

Molina, Irene (2016) "Prologue: When Space Intersects Feminism", in Schalk, Meike, Kristiansson, Thérèse & Mazé, Ramia(eds.), Feminist Futures of Spatial Practice: Materialisms, Activisms, Dialogues, Pedagogies, Projections, Baunach: AADR Spurbuchverlag, 2016.

Molina, Irene (2016) Intersektionalitet. En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, 2016. En skriftserie om genusvetenskap. Genussekretariatet. s. 33-38.

Molina, Irene & Raña Villacura, Karina (2017) Una perspectiva interseccional para abordar la globalidad del racismo. In: Maria Emilia Tijoux (Ed.) ¡Racismos! Revista Actuel Marx Intervenciones / Chile/ISSN: 0718-0179.

Molina, Irene (2017) Dags för ett nytt miljonprogram? In Titti Olsson (Ed.) Från hemmet till Hemnet – om det bostadspolitiska dilemmat. Stockholm: ArkDes.

Molina, Irene (2018) Planning for Patriarchy? Gender Equality in the Swedish Modern Built Environment, Alexandra Staub (ed.), in The Routledge Companion to Modernity, Space and Gender. New York: Routledge, p. 26-40.

Senast uppdaterad: 2022-12-06