Att skapa socialt blandade bostadsområden – problem och möjligheter

I Sverige har politiker, liksom i många andra länder, ansett att det bör skapas fler "blandade bostadsområden". Med detta avses bostadsområden med en blandning av olika typer av bostäder, såsom en variation av upplåtelseformer och hustyper. Blandning har bland annat setts som ett medel att minska segregationen både i nya och befintliga bostadsområden. Syftet med forskningsprojektet är att undersöka de bakomliggande antagandena till denna målsättning, dess implementering och effekter. Forskningsprojektet består av två delprojekt vilka sammantaget ska bidra till att förbättra kunskapsläget för framtida stads- och bostadsplanering.

Delprojekt 1

I detta delprojekt analyseras sambandet mellan bostadsområdens mikrostruktur (sammansättning av hustyper och upplåtelseformer) och den sociala och etniska sammansättningen, samt vilken betydelse skilda ortstyper har för relationen mellan bostadsområdets bostads- och befolkningssammansättning.

Delprojekt 2

Fokus i detta delprojekt är att analysera kommunernas försökt till att förändra befintliga bostadsområdens bebyggelse- och sociala struktur. Det är främst två olika strategier som studeras:

Projektstart

2009

Finansiär

Anslagsfinansiering

Forskare

Roger Andersson, professor i kulturgeografi, IBF (projektledare)
Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi, IBF
Zara Bergsten, forskare i kulturgeografi  

Senast uppdaterad: 2022-12-06