Bevara de berördas röst

– uppehållstillståndets inflytande på flyktingars upplevelser och val i en tid av oenighet kring migrationspolitiken

Inom vetenskaplig litteratur är det välbelagt att nationalstater har utvecklat olika regelverk och förhållningssätt gentemot flyktingar. Å ena sidan har vissa nationalstater infört restriktiva regelverk präglade av ett begränsat uppehälle genom till exempel tillfälliga uppehållstillstånd och visum. Andra stater har tvärtemot infört ett mer inkluderande förhållningsätt där individen beviljas permanent uppehälle. Men vad betyder egentligen typen av uppehållstillstånd för individers uppfattningar och val i det nya samhället och hur påverkar det en hållbar inkluderingsprocess?

Från ett teoretiskt perspektiv finns förespråkare för båda ovanstående förhållningssätt. Det finns även studier som använder statistik för att undersöka länken mellan olika typer av uppehållstillstånd och exempelvis arbete och studier. Däremot saknas än så länge flyktingarnas egna röster angående deras val, motiv och upplevelser kring bland annat boende, arbete och familjeliv. Detta material blev plötsligt mer angeläget att samla in efter det nationella valet och publicering av vetenskapliga rapporter under hösten 2018.

Vårt projekt syftar till att öka kunskapen kring dessa frågor genom att samla in data om flyktingars val och upplevelser i Sverige. Individerna i vårt urval har till följd av införandet av den tillfälliga migrationslagstiftningen tilldelats olika typer av uppehållstillstånd. Det är mycket brådskande att samla in materialet då de omständigheter som finns under 2019 inte kommer uppstå igen.

Projektstart

2019-04-01

Finansiär

Formas

Forskare

Irene Molina, professor i kulturgeografi, IBF (projektledare)
Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi, IBF 

Nyckelord

Samhällsvetenskap, residence status , inclusion process, temporary migration law, kulturgeografi

Senast uppdaterad: 2022-12-05