Bland vänner och ovänner

Färdigheter, social interaktion och mobbning i lågstadiet

Utåtagerande beteende och skolmobbning kan ha förödande konsekvenser för offrets kognitiva och nonkognitiva utveckling. Trots fenomenets utbreddhet och dess allvar existerar i dagsläget inga analytiska modeller som skulle omfatta de underliggande faktorerna och möjliggöra kontrafaktuell analys av interventioner ägnade åt att bekämpa mobbning. Mer forskning kring vilka metoder som bäst lämpar sig för att förebygga mobbning och våld i klassen efterfrågas. Detta forskningsprogram analyserar mobbning i klassen och dess konsekvenser för den kognitiva och non-kognitiva utvecklingen med hjälp av en för området ny ansats där individens sociala relationer och det faktum att mobbning förutsätter ett socialt sammanhang ligger i fokus. Inom programmet besvaras frågor om hur sociala band i klassen utformas och hur dessa band kan medla sambandet mellan förutbestämda faktorer, t.ex. personlighetsdrag och familjebakgrund, och utsatthet för mobbning i klassen.

Primärdata som lämpar sig specifikt för forskningsfrågorna har insamlats av medlemmarna i forskningsgruppen, banbrytande metoder i strukturell ekonometri tillämpas och en randomisering av två preventiva behandlingar, vars syfte är att förebygga mobbning och utåtagerande i klassen har genomförts. Forskningen bidrar till att förstå de bakomliggande orsakerna till utåtagerande beteende i klassen och mobbning ur ett socialt perspektiv och för således vidare forskningen om barns sociala relationer, kamratgruppens påverkan, mobbning och individens kognitiva och non-kognitiva utveckling.

Projektstart

2018-01-01

Finansiär

Vetenskapsrådet

Forskare

Torsten Santavirta, forskare i nationalekonomi vid IBF (projektledare)
Denis Ribeaud, Universität Zürich
Miguel Sarzosa, Purdue University

Senast uppdaterad: 2022-12-06