Bortträngning och renovräkning i upprustningsprocesser i Sverige

– ett feministiskt intersektionellt perspektiv

Ur ett intersektionellt genusperspektiv kommer föreliggande projekt att studera processerna av bortträngning och renovräkning i Sverige, fenomen som orsakas av brist på kontroll kring bostadsrenoveringar. Ett centralt teoretiskt perspektiv är det feministiska intersektionella perspektivet. Tidigare forskning har inte nog uppmärksammat hyresgästernas och kvinnornas perspektiv i renoveringsprocesserna; kvinnorna verkar vara de hårdast drabbade samtidigt som de traditionellt intagit den främsta rollen i lokal aktivism mot renovräkning.

Projektet kommer vidare att bidra till att integrera genusmedveten kunskap om boende och bostadsrenoveringar till framtidens bostadspolitik och till en eventuell reglering av dessa processer. Metodologiskt arbetar projektet med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Först kommer en statistisk kartläggning av migrationsmönster bland de boende i renoveringsområden i hela landet att genomföras. Dessa mönster analyseras intersektionellt med hänsyn till variabler av kön, ålder, etnicitet och klass. Bland de kvalitativa studierna kommer djup- och semistrukturerade individuella intervjuer, fokusgrupper, intervjuer med informanter, observationer och dokumentanalyser att genomföras. Slutligen föreslås policyrelevanta åtgärder och en genusmedveten politik för bostadsrenovering. Även hyresgästernas perspektiv kommer att uppmärksammas i strävan efter en bostadspolitik som undviker bortträngning och en reproduktion av genusasymmetrier inom bostadssektorn.

Projektstart

2018-01-01

Finansiär

Formas

Forskare

Irene Molina, professor i kulturgeografi, IBF (projektledare) 
Dominika Polanska, docent i sociologi, IBF

Senast uppdaterad: 2022-12-06