Bostadssituationen för socioekonomiskt svaga samhällsgrupper: effekter av förändringar i bostadsbestånd och ojämlikhet

Vi vill undersöka hur bostadsbestånd och inkomstojämlikhet påverkar socioekonomiskt svaga gruppers bostadssituation. Efter att ha kartlagt bostadssituationen för dessa grupper i Sverige och hur denna utvecklats över tid vill vi besvara följande huvudfrågor:

  1. Är nybyggnation en framkomlig väg för att tillhandahålla bra bostäder för svagare grupper?
  2. Hur påverkar renoveringar, ombildningar och vräkningar svagare gruppers bostadssituation?
  3. Leder inkomstojämlikhet till boendesegregation?

För att besvara dessa frågor kommer vi att använda paneldata över den svenska befolkningen och bostadsbeståndet 1990 och framåt tillsammans med olika statistiska metoder för att utröna orsakssamband.

Projektstart

2020-07-01

Finansiär

Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse
Tore Browaldhs Stiftelse

Forskare

Che-Yuan Liang, universitetslektor i nationalekonomi (projektledare)
Ina Blind, Högskolan i Kristianstad
Oscar Erixson, forskare i nationalekonomi

Senast uppdaterad: 2022-12-05