Innovativa, billiga och hållbara bostadsalternativ: en tvärvetenskaplig utvärdering av ETC Bygg

Målet med detta projekt är att utveckla en plan för en större tvärvetenskaplig utvärdering av det icke-kommersiella bostadsprojektet ETC Bygg.

Syftet är att skapa förståelse för om ETC bygg och den modell de har utvecklat kan producera billiga och hållbara bostadsalternativ på en stor skala. Det mer omfattande tvärvetenskapliga forskningsprojektet kommer att utvärdera potentialen i ETC Bygg och deras icke-kommersiella 'crowdfunding-modell' för att producera bostäder. Med tvärvetenskapliga tillvägagångssätt kan projektet skapa kunskap om hur modellen uppstod och utvecklades över tid. Vidare kan projektet skapa förståelse för de specifika ekonomiska, miljömässiga, sociala och rumsliga kontexter i vilka ETC Bygg har uppstått.

Projektet kommer att fokusera på att utvärdera pågående byggprojekt i Västerås, Växjö och Malmö, i samarbete med berörda kommuner, ”aktivistgrupper” och organisationen ETC Bygg.

Ett sådant samarbete kan bidra till förståelse för de politiska och sociala förutsättningar som krävs för att ETC Byggs modell ska kunna spridas till andra platser och således dess potentiella roll i att lindra bostadskrisen i Sverige. Resultatet av denna utvärdering kan även bidra till att generera kunskap som kan hjälpa till i arbetet med att utveckla nya, hållbara bostadslösningar utanför ETC Bygg. Detta gör att studien har relevans för byggindustrin i stort, stadsplanerare, kommuner och civilsamhället.

Projektstart

2020

Finansiär

Formas

Forskare

Miguel A. Martínez, professor i sociologi, IBF (projektledare)
Anton Ösgård, doktorand i sociologi, IBF

Senast uppdaterad: 2022-12-05