Jämlika arbetsplatser i en ojämlik värld

En studie av vad som befrämjar jämlikhet mellan kvinnliga och manliga anställa och mellan anställda från olika delar av världen

Både svensk och internationell forskning visar att kvinnor (jämfört med män) respektive personer med utländsk bakgrund (jämfört med majoritetsbefolkningen) riskerar få lägre lön för samma eller likvärdiga jobb och har sämre möjligheter till avancemang, givet samma formella meriter. Denna ojämlikhet förklaras på olika sätt i litteraturen. En faktor som intresserat oss speciellt i detta projekt är de resurser som individer har i sina sociala nätverk (socialt kapital) på arbetsplatserna – vem som är vän med vem och hur relationerna mellan medarbetare och med chefer ser ut. Arbetsplatsspecifikt socialt kapital har stor betydelse för en anställds möjligheter på en arbetsplats.

Syftet med studien har varit att öka kunskapen om olika typer av ojämlikhet på svenska arbetsplatser och vad som gynnar jämlikhet mellan kvinnliga och manliga anställda och mellan anställda från olika delar av världen. Projektet utgår från att ojämlikhet i arbetslivet är ett problem och att jämlikhet är att föredra. Vi har genomfört en studie på ett antal äldreboenden i en större svensk kommun. Metoderna har varit en telefonenkät, enskilda intervjuer med undersköterskor, vårdbiträden och deras chefer samt deltagande observation.

Projektstart

2011-01-01

Finansiär

Vetenskapsrådet

Forskare

Kristina Boréus  professor i statskunskap, IBF (projektledare)
Alireza Behtoui, professor i sociologi, Södertörns högskola.
Anders Neergaard, professor i sociologi, Linköpings universitet.
Soheyla Yazdanpanah, lektor i genusvetenskap, Södertörns högskola.

Nyckelord

Ojämlikhet, diskriminering, rasism, arbetsplats, ojämlikhetsregim, socialt kapital, Sverige

Publikationer

Debattartikel i Sydsvenskan 2021-09-12

Boréus, K., Neergaard, A. & Sohl, L. (red.) (2021) Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Nordic Academic Press (Open Access)

Behtoui, Alireza, Boréus, Kristina, Neergaard, Anders & Yazdanpanah, Soheyla (2020) "Why are careworkers from the global south disadvantaged? Inequality and discrimination in Swedish elderly care work", Ethnic and Racial Studies

Behtoui, A., Boréus, K., Neergaard, A., Yazdanpanah, S. (2017b). Att verka för jämlika arbetsplatser. En studie av jämlikhet och ojämlikhet mellan anställda i äldrevården. [Populärvetenskaplig projektrapport. Kan laddas ner här]

Behtoui, A., Boréus, K., Neergaard, A., Yazdanpanah, S. (2017a). ”Speaking up, leaving or keeping silent: Racialized employees in the Swedish elderly care sector”, Work, Employment and Society, 31(6): 954-971.

Behtoui, A., Boréus, K., Neergaard, A., Yazdanpanah, S. (2016). “Motstånd – valet mellan protest, sorti och tystnad för invandrade och infödda anställda i äldrevården”. I Holmqvist, Margaretha (red.) Makt och inflytande i arbetslivet. Stockholm: Premiss förlag. [Populärvetenskapligt antologikapitel]

Debattartikel i Sydsvenskan 13 oktober 2018

Senast uppdaterad: 2022-12-06