Skolvalsreformernas genomförande och dess långsiktiga konsekvenser för individers sociala rörlighet

Studien är ett samarbetsprojekt mellan forskare vid IBF och Linköpings universitet. Forskarna studerar tre mellansvenska städer för att se vilka konsekvenser skolvalsreformen har fått 20 år efter att den infördes.

Det svenska skolsystemet har på kort tid gått från att ha varit ett av de mest offentligt dominerande och enhetliga skolsystemen i världen till ett av de mest avreglerade (Dovemark 2004, Blomqvist & Rothstein 2000, Ahlin & Mörk 2005). Ett av leden i denna avreglering var valfrihetsreformen som genomfördes i början av 1990-talet och som innebar att elever (i stort sett) fritt kunde välja vilken skola man ville gå i. Skolvalet framställs om en viktig investering inför den framtida karriären, samtidigt som det inte är möjligt att ställa sig utanför valsituationen och de konsekvenser som den medför (Dahlstedt 2007).

Det har nu gått 20 år sedan denna reform genomfördes och fortfarande vet vi förhållandevis lite om varför och hur många elever som utnyttjar möjligheten att fritt välja skola samt hur möjligheten att välja skola påverkar elevers framtida utbildnings- och arbetsmarknadskarriärer. Det är först nu som det statistiskt går att börja undersöka hur elevers val av skola har påverkat framtida karriärer då individer som gick i skolan under 1990-talet och i början på 2000-talet har börjat etablera sig på arbetsmarknaden. Detta projekt blir en viktig del i att till fullo försöka förstå hur valfriheten i skolsystemet påverkar elevers framtida karriärer.

Projektstart

2014-01-01

Finansiär

Vetenskapsrådet

Forskare

Susanne Urban, docent i sociologi, IBF (projektledare)
Anders Trumberg, fil dr i kulturgeografi, Uppsala universitet
Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, Linköpings universitet
Martin Harling, doktorand i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet
Viktor Vesterberg, fil dr i etnicitet, socialt arbete, Linköpings universitet

Publikationer

Trumberg, Anders  (2015) Att möjliggöra för blandning – Exempel på kontrollerat skolval och åtgärder mot skolsegregation inom OECD. Förkortad version. Rapport till Skolkommissionen.

Harling, Martin & Magnus Dahlstedt (2016) The Future in a Goodie-Bag: An actual school-market investigation. AERA Annual Meeting - "Public Scholarship to Educate Diverse Democracies", Washington, D.C., USA, April 8-12, 2016

Harling, Martin & Magnus Dahlstedt (2016) Sälja, välja, svälja. En analys av skolval, marknadisering och gymnasiemässans logiker, Utbildning och demokrati.

Senast uppdaterad: 2022-12-06