Socialt hållbara lösningar på bostadsfrågan i kristider

Sverige genomgår för närvarande en av sina djupaste bostadskriser i modern tid och stora bostadspolitiska förändringar har alltid följt perioder av bostadskris. Trots detta saknas studier av bostadskriser och deras roll för bostadsutvecklingen. Detta projekt undersöker därför tre perioder med bostadskriser: mellankrigstiden, början av 1990-talet och den nuvarande krisen. Att förstå vilka intressen som både skapar kriser och använder dessa till sina fördelar, är av avgörande vikt eftersom detta avgör bostadspolitikens utformning.

Studien tillämpar en trianguleringsmetod som integrerar longitudinell analys, diskursanalys och intressegruppsforskning för att analysera de tre krisperioderna. Vi kommer att göra en kvantitativ analys av både bostadssektorn och makroekonomin, och lokalisera bostadskriserna i olika politiska diskurser, samt göra kvalitativa dokumentanalyser och intervjuer. Genom att analysera mekanismerna bakom historiska kriser i bostadsfrågan och hur kriserna har hanterats med ett intersektionellt perspektiv, strävar projektet efter att förstå begränsningarna och möjligheterna för socialt hållbara lösningar på den nuvarande bostadskrisen.

Projektstart

2019-01-01

Finansiär

Formas

Forskare

Ståle Holgersen (projektledare)
Timothy Blackwell

Nyckelord

Bostadskris, Bostadssystem, Intersektionalitet, Bostadshistoria, krishantering, Kulturgeografi, Ekonomisk historia

Senast uppdaterad: 2022-12-05