Stadsdelssamverkan, etniska föreningar och politisk integration

Projektet handlar om politisk integration, etniska föreningar och om nya former av samverkan i den lokala politiken. En återkommande idé i både praktisk politik och samhällsvetenskaplig teoribildning är att etniska föreningar gynnar politisk integration, både som instrument för etniska gruppintressen och som ett sammanhang där personer med utländsk bakgrund kan utveckla sina politiska färdigheter. En nyare idé gör gällande att den traditionella representativa demokratins institutioner i dagens globaliserade och mångkulturella samhälle måste vitaliseras och kompletteras med procedurer för mer direkt dialog och samverkan.

I detta projekt vill vi undersöka relationen mellan dessa båda idéer genom att återvända till etniska föreningar verksamma i en lokalpolitisk kontext som kännetecknas av institutionaliserade försök med nya former av lokal dialog och samverkan. Ett sådant ”återvändande till fältet” skulle möjliggöra en unik longitudinell studie av utvecklingen av de etniska föreningarnas förmåga att främja gruppintressen och deras potential som demokratisk skola i en sådan ”dialogtät” lokalpolitik. Vi studerar:

  1. föreningarnas verksamheter, medlemmar, samverkansrelationer och position i lokalsamhället samt hur dessa utvecklats över tid
  2. kommunala aktörers syn på och strategier mot de etniska föreningarna och hur dessa förändrats över tid
  3. spelen mellan dessa aktörer kring några avgränsade episoder och kritiska händelser.

Projektstart

2019-01-01–2021-12-31

Finansiär

Formas

Forskare

Nils Hertting (projektledare)
Bo Bengtsson

Senast uppdaterad: 2022-12-06