Tillsammans för hållbara alternativ i en tid av kris

Projektets syfte är att lägga fram förslag som kan bidra till en socialt hållbar bostadspolitik, samt att bedöma de föreslagna alternativens genomförbarhet. Fokus är på att identifiera och undersöka socialt hållbara alternativ utifrån ett klass- och genusperspektiv.

Vi utgår från tre viktiga aktörsperspektiv: upplåtelseformer, bostadsbyggande och finansiering. I samverkan med berörda intressenter söker vi genom projektet svar och lösningar på rådande socioekonomiska, politiska och juridiska utmaningar som boende står inför, och strävar efter att kunna lägga fram förslag för ett socialt hållbart system för bostadsförsörjning, samt ett framtida stabilare, inkluderande och mer rättvist boende för alla i Sverige. Detta blir det första stora forskningsprojekt som systematiskt undersöker hållbara bostadsalternativ.

Projektet syftar till att

  1. svara på uttalade krav på förändringar som i allt högre grad artikuleras i landet
  2. förstå vilka alternativ för upplåtelseform, byggande och finansiering som kan genomföras i Sverige, samt skapa en djupare förståelse av dessa alternativ genom jämförande analys utifrån intersektionella perspektiv, främst genus och klass
  3. ifrågasätta den befintliga svenska bostadsregimens hegemoni, genom att just föreslå sådana alternativ
  4. bidra till den deltagande aktionsforskningens metodologiska utveckling genom att inkludera intressenter i samproduktionen av kunskap.

Projektstart

2018-01-01

Finansiär

Formas

Forskare

Dominika Polanska, docent i sociologi, IBF (projektledare)
Timothy Blackwell, forskare, IBF
Ståle Holgersen, docent i kulturgeografi, IBF
Bo Bengtsson, professor i statskunskap, IBF

Nyckelord

klass, kön, hållbarhet, bostad, sociologi, social sustainability, housing policy, intersectionality, alternatives

Senast uppdaterad: 2022-12-06