Utvärdering av samhällsförändringar och offentlig politik

Med hjälp av databasen ”Den urbana bostadsmarknaden” studerar vi frågor om hur individer värderar saker som normalt inte prissätts på en marknad, t ex parker, närhet till transportinfrastruktur, etniskt blandad befolkning eller risken för en kärnkraftsolycka.

Databasen innehåller information om pris och egenskaper för majoriteten av alla bostäder som säljs via mäklare i Sverige. Vidare innehåller den det datum en bostad läggs ut för försäljning, tid på marknaden och detaljerad information om var bostaden är belägen.

Grunden för studierna är hedonisk pristeori (se Rosen, 1974). Det underliggande antagandet i hedonisk pristeori tillämpad på bostäder är att en bostad kan ses som en samling karaktäristika och att dessa bestämmer bostadens pris. I en traditionell hedonisk prisansats skattas bostäders pris som en funktion av en rad olika karaktäristika för att urskilja det implicita priset för de olika karaktäristika.

Att på detta sätt skatta det implicita priset för olika områdes- och andra rumsliga karaktäristika är dock förenat med olika svårigheter. Det kan finnas icke-observerade karaktäristika, korrelerade med de karaktäristika som man vill undersöka värdet av, som påverkar ett områdes bostadspriser (dvs. problem med utelämnade variabler), och bostadspriserna i ett område kan direkt eller indirekt påverka vilka karaktäristika ett område har (dvs. problem med omvänd kausalitet). Genom att kombinera hedonisk pristeori med kvasiexperimentella ansatser kan dessa svårigheter mildras.

Projektstart

2014-01-01

Finansiär

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Forskare

Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, IBF (projektledare)

Senast uppdaterad: 2022-12-06