Vem får asyl?

Om betydelsen av egenskaper och externa faktorer för byråkraters beslutsfattande.

Vårt treårsprojekt kommer att studera byråkratens roll inom asylprocessen. Vårt huvudmål är att undersöka utgången i asylärenden och huruvida utfallet påverkas av karaktärsdrag och fördomar hos byråkrater. Trots att tidigare studier har bidragit med förståelse kring både orsaker och konsekvenser av migration, har mindre uppmärksamhet riktats mot den mellanliggande byråkratiska processen som avgör vem som får asyl. Den uteblivna uppmärksamheten är överraskande med tanke på den väldokumenterade grad av diskretion som byråkrater åtnjuter i sitt arbete.

Vi kommer att undersöka om likhet gällande kön på handläggare och asylsökande samt yttre händelser, såsom terror attacker, påverkar beslutsfattande inom Migrationsverket. Vi kommer även att studera relationen mellan enskilda byråkraters karriärutveckling och bedömning av asylärenden. Projektet använder sig av kvantitativa metoder och bygger på en databas som innefattar alla asylbeslut mellan 2009-2018 samt ett antal intervjuer med handläggare på Migrationsverket. Projektet kommer att genomföras av en forskningsgrupp med omfattande kunskaper om asylregler och avancerade forskningsmetoder.

Kunskapen kring de tidigare nämnda faktorernas inverkan på asylbeslut är nödvändigt och potentiellt brådskande för att korrigera olikheter och säkra en rättvis och samstämmig bedömning av asylärenden. Med tanke på de nu rådande migrationsflödena har denna kunskap stor relevans både i Sverige och internationellt.

Projektstart

2021-01-01

Finansiär

Formas

Forskare

Henrik Andersson (projektledare), forskare i nationalekonomi
Linna Martén, forskningssamordnare vid Nationalekonomiska institutionen

Nyckelord

Byråkrati, beslutsfattande, asyl

Senast uppdaterad: 2022-12-05