Om forskningsprogrammet

Välfärdsstater i dagens mångkulturella samhällen står inför ett antal dilemman: mellan att sträva efter frihet och jämlikhet för individer och att tillmötesgå kollektiva intressen; mellan politiska strategier som är universella till sin karaktär och strategier som är inriktade mot särskilda grupper; mellan att sträva efter integration inom ett samfund av medborgare (demos) och att acceptera, eller rentav uppmuntra, att människor också ingår i etniskt baserade gemenskaper (ethnos).

I forskningsprogrammet "Mångfaldens dilemman", som tidigare har finansieras av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd), vill vi undersöka vilka konkreta uttryck dessa dilemman tar sig i en urban kontext. Viktiga forskningsområden är: bostadssegregation och integration, bosättningspolitik, strategier för spridning och socialt blandat boende, urban styrning, områdesbaserade politiska insatser, grannskapseffekter, etniska föreningar och politiskt deltagande, samt teori- och begreppsutveckling.

Forskningsprogrammet baseras på den forskning om etniska relationer, bostadssegregation, storstadspolitik och lokalt politiskt deltagande som utvecklats på Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet sedan mitten av 1990-talet. Dessa forskningsinriktningar representeras på institutet främst av kulturgeografer och statsvetare, men i programgruppen ingår även nationalekonomer, sociologer och en kulturantropolog.

Forskare i programgruppen har genom åren bedrivit internationellt framstående forskning om migration och etnisk mångfald inom ramen för en rad olika forskningsprojekt. Genom programmet ”Mångfaldens dilemman” vill vi ytterligare stärka forskningsmiljön genom strategisk finansiering av doktorander, genom att ge möjligheter för disputerade forskare utan fasta tjänster att utveckla nya forskningsidéer, genom intensifierat samarbete internt och externt, genom seminarier, workshops och inbjudna gästforskare, samt genom satsningar på forskningsinformation.