Våra forskare

Ämnesmässigt har IBF en tyngdpunkt i  kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap, men vi har också forskare inom ekonomisk historia, antropologi och psykologi.

Forskarna vid IBF har 20 procent av arbetstiden förlagd till undervisning och handledning vid ämnesinstitutionerna. Övrig tid ägnas åt forskning vid institutet.

IBF har kontinuerligt en basbemanning om åtta doktorander (två stycken vardera i de fyra stora ämnena vid institutet), samt normalt ytterligare ett mindre antal doktorander som finansieras genom externa forskningsanslag. Samtliga doktorander har en anställning vid IBF och är inskrivna som forskarstuderande vid respektive ämnesinstitution. 

Statsvetenskap

Den statsvetenskapliga gruppen vid IBF forskar bland annat om bostads- och urbanpolitik i Sverige och även i jämförelse med andra länder. Forskarna studerar teman som det svenska välfärdssystemet, kommunal integrationspolitik, medborgardialoger, diskriminering i arbetslivet, lokala strategier i de nordiska länderna för att erbjuda flyktingar bostäder, urbana protester och högerpopulism. Forskningen utgår från flera olika teoretiska perspektiv. Kvalitativa och kvantitativa metoder används.

I gruppen ingår följande forskare/doktorander:
Kristina Boréus, professor
Anders Lindbom, professor
Bo Bengtsson, seniorprofessor
Evert Vedung, professor emeritus
Nils Hertting, docent, universitetslektor
Simon Birnbaum, forskarassistent
Markus Holdo, forskare
Kristoffer Jutvik, doktorand
Johanna Nilsson, doktorand

Kulturgeografi

Kulturgeograferna forskar om migration, boendesegregation, etniska relationer, stadsutveckling, stadsplanering och regional och lokal bostadspolitik. Exempel på forskningsfrågor är segregationens dynamik, grannskapseffekter, flyktingplaceringspolitik, social hållbarhet i boendet, diskriminering på bostadsmarknaden och rumslig stigmatisering, boende-rasifiering-genus, allmännyttans bostäder, Miljonprogrammet. Vår forskning fokuserar på utvecklingen i Sverige, men jämförande europeiska studier har sedan länge en central plats i vår forskning. Den longitudinella individdatabasen Geosweden är en central datainfrastruktur för geografernas kvantitativa forskning men många projekt inkluderar också, eller baseras helt, på kvalitativa metoder.

I gruppen ingår följande forskare/doktorander:
Roger Andersson, seniorprofessor
Irene Molina, professor
Zara Bergsten, forskare
Ståle Holgersen, forskare
Emma Holmqvist, forskare
Sara Westin, forskare
Karin Backvall, forskare
Kati Kadarik, forskare
Alexander Kalyukin, doktorand
Åse Richard, doktorand
Emelie Rosman, doktorand

Nationalekonomi

Nationalekonomerna vid IBF bedriver forskning inom områdena fastigheter, bostäder och urban ekonomi. exempel på forskningsområden studerade är grannskapseffekter, flyttmönster och segregation. Den ekonomiska forskningen är främst av empirisk karaktär, där analyserna är baserade på moderna mikroekonometriska metoder med registerdata på mikronivå.

I gruppen ingår följande forskare/doktorander:
Matz Dahlberg, professor
Rune Wigren, professor emeritus
Che-Yuan Liang, lektor
Torsten Santavirta, forskarassistent
Michihito Ando, forskare
Ina Blind, forskare
Cecilia Enström Öst, forskare
Mattias Öhman, forskare
Fredrik Hansson, doktorand
Gabriella Kindström, doktorand
Madhinee Valeyatheepillay, gästdoktorand

Sociologi

Den sociologiska forskningen vid institutet inriktar sig på en rad olika ämnen såsom sociala strukturer (klass, genus, etnicitet och ålder) i relation till bostäder, urban dynamik och välfärdspolitik och praktik; sociala rörelser och urban aktivism; urbanpolitik och stadsplanering; sociala behov och boende; rumslig segregation och utbildningssegregation; migration; gentrifiering; det publika rummet samt arbetsmarknader.

I gruppen ingår följande forskare:
Miguel A. Martínez, professor
Mats Franzén, professor emeritus
Jim Kemeny, professor emeritus
Eva Sandstedt, professor emerita
Susanne Urban, lektor
Dominika Polanska, forskarassistent
Simone Scarpa, forskare
Özge Altin, doktorand
Christoffer Berg, doktorand
Evin Ismail, doktorand
Lennart Räterlinck, doktorand

Ekonomisk historia

Ekonomisk-historiska frågeställningar ger ett historiskt djup till institutets forskning. Ambitionen är att länka en diskussion om ekonomisk utveckling och samhällsplanering till urbanisering och boendefrågor. Forskningen är ofta lokalt förankrad, men sker med tydliga globala utblickar. Det handlar kopparstäderna Falun och Røros utveckling i skenet av förändrade marknadsförhållande, eller kunskapsutveckling i Stockholms metallindustri, eller hur de svenska brukssamhällena egentligen planerades för att på bästa sätt generera ett överskott åt bruksägarna. Forskningen handlar även om den ekonomiska idéhistoriska utvecklingen, med frågeställningar kring begrepp såsom kameralism och hushållning.

I gruppen ingår följande forskare/doktorander:
Göran Rydén, professor
 

Psykologi

Vilken inverkan har den urbana miljön och boendesituationen på hälsa, välbefinnande och prestationsförmåga hos oss människor? På IBF bedriver miljöpsykolog Terry Hartig, i samarbete med forskare inom olika discipliner i många länder, forskning om miljöer som ger möjlighet till psykologisk återhämtning, så kallade restorativa miljöer. Han studerar också hur vi kan utforma den urbana miljön för att främja hälsa och välbefinnande.

Terry Hartig, professor