Likavillkorsarbete

Likavillkorsgruppen på IBF arbetar med frågor som rör likabehandling och lika villkor på institutet. Gruppen ansvarar för handlingsplaner, tar fram dokument och anordnar utbildningar som främjar jämställdhet och jämlikhet samt förebygger diskriminering och trakasserier på vår arbetsplats.

Sedan några år tillbaka genomför Likavillkorsgruppen en årlig enkät bland institutets anställda som täcker lika villkor och arbetsmiljöfrågor. Enkäten används även som underlag i IBF:s arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier. Likavillkors-ombudet är även ständigt adjungerad på IBF.s styrelsemöten.

Senast uppdaterad: 2022-12-07