Miljö- och klimatplan

I december 2020 antog IBF:s styrelse en miljöplan som framför allt handlar om att bidra till att motverka den globala uppvärmningen. Planen innehåller detaljerade åtgärder för två år framåt på alla dessa områden och ska uppdateras med jämna mellanrum.

Bakgrund

Klimatkrisen är sannolikt den största utmaning mänskligheten stått inför. Men även andra miljöproblem, såsom arternas utdöende och havens tillstånd, är akuta. Liksom alla andra organisationer och arbetsplatser har vi på IBF ett ansvar för att bidra till den nödvändiga omställningen till ett samhälle där vi lever på ett sätt som planeten tål. IBF kan göra detta genom att som en del av akademin bidra till att ta fram kunskaper för omställning till klimat- och miljömässig hållbarhet, i synnerhet i urbana miljöer, och sprida relevant forskning både inom och utom universitetet.

Vidare har vi ansvar för att anpassa vår egen verksamhet för att minska våra växthusgasutsläpp och övriga negativa miljöpåverkan och informera om detta, till inspiration för andra i högskolevärlden. Vi har också möjlighet att bidra till och vara pådrivande i Uppsala universitets arbete emot den globala uppvärmningen och andra akuta miljöproblem.

Nedan fastställer vi fyra långsiktiga övergripande mål samt mål för perioden 2021-2022 för IBF:s verksamhet. IBF:s styrelse ska följa upp denna plan varje år. I slutet av varje tvåårsperiod ska IBF anta en plan med uppdaterade mål för kommande tvåårsperiod. De reviderade planerna kan också innehålla mål för varje kalenderår.

Långsiktiga övergripande mål

I. Bygga upp en kunskapsmiljö kring klimatrelaterad stadsomställning på IBF och sprida denna kunskap.

II. Skapa rutiner på IBF som arbetsplats som minimerar negativ miljöpåverkan från institutets verksamhet och som förankras bland IBF:s anställda.

III. Regelbundet föra ut goda erfarenheter av våra försök enligt punkt II och idéer om vad som skapar framgång till andra på och utanför Uppsala universitet.

IV. Bidra till och vara pådrivande i Uppsala universitets arbete emot den globala uppvärmningen och andra stora miljöproblem.


Planering i relation till mål I

Att bygga upp en kunskapsmiljö kring klimatrelaterad stadsomställning på IBF och sprida denna kunskap.

MÅL FÖR 2021-2022

IBF ska:
• Undersöka möjligheten att utforma ett delprojekt på temat klimatrelaterad stadsomställning som kan ingå i en kommande programansökan för IBF. Ansvariga: Prefekten med hjälp av en arbetsgrupp

• Under ht 21 avsätta några seminarier inom IBF:s seminarieserie för temat klimat-relaterad stadsomställning. Ansvariga: Miljögruppen i samarbete med seminarieansvarig


Planering i relation till mål II

Att skapa rutiner på IBF som arbetsplats som minimerar negativ miljöpåverkan från institutets verksamhet och som förankras bland IBF:s anställda.


MÅL FÖR 2021-2022


Mätning av växthusgasutsläpp

Mätning och reducering av verksamhetens växthusgasutsläpp har prioritet under perioden. Här är ambitionen en reducering enligt i första hand Scope 1 och Scope 3, dvs. både av direkta utsläpp från IBF:s verksamhet och av utsläpp i tidigare led från produkter och tjänster som IBF köper in. Även Scope 2 ska beaktas i mätningarna. Under perioden fokuseras arbetet på att utveckla strategier för att mäta och mätbart minska verksamhetens generering av växthusgaser.

IBF ska:
• Utveckla mätmetoder för verksamheten; såväl de totala utsläppen av växthusgaser från IBF:s verksamhet som utsläppen per heltidsverksam vid IBF i samband med arbetet ska beräknas. Här beaktas Scope 1, 2 och 3.
Ansvariga: Miljögruppen med hjälp av inhyrd expertis på växthusgasmätning

Om inte sådana mätningar initieras på universitetet centralt under vt 21 startar IBF dem lokalt senast under vt 22.

• Arbeta fram mätbara mål för IBF:s egen minskning av växthusgasutsläppen i enlighet med Scope 1 och 3.
Ansvariga: Miljögruppen i samarbete med expertis

Förankring på IBF

IBF ska:
• Föra ut och diskutera miljöplanen inom IBF; planen ska behandlas på minst ett personalmöte/ett förlängt måndagsmorgonmöte.
Ansvariga: Prefekten med hjälp av miljögruppen

• Genomföra en enkät bland medarbetarna för att få inspiration och underlag till strategier och lösningar som motiverar och möjliggör för alla att minska sin klimatpåverkan.
Ansvariga: Miljögruppen

Resor

IBF ska:
• Informera/påminna om IBF:s redan antagna resepolicy.
Ansvariga: miljögruppen och alla som är inblandade i reseplanering och -bokning

Inköp av varor och tjänster samt IT

IBF ska:
• Se över och eventuellt revidera policyn för inköp av datorer med tillbehör; de reviderade riktlinjerna ska börja gälla från ht 21.
Ansvariga: Inköps- och beställningsansvariga med hjälp av Miljögruppen

• Vid behov fortsätta uppdatera vår tekniska utrustning och kompetens för online-möten och konferenser.
Ansvariga: Informatören/kommunikatören

Energianvändning och vatten

IBF ska:
• Avvakta UU:s centrala beräkningar av utsläpp relaterade till vår elförsörjning till vt 21; vid behov köpa in en mätning av IBF:s andel som bygger på UU:s centrala beräkningsunderlag (se ovan om växthusgasmätningar i relation till Scope 2).
Ansvariga: Miljögruppen i kontakt med UU:s klimatchef eller med hjälp av inhyrd expertis

• Om det framgår att en förbättringsmöjlighet ur klimatsynpunkt existerar, rikta önskemål om förändring mot relevant organ inom UU eller Akademiska Hus.
Ansvariga: Administrativa chefen med hjälp av Miljögruppen

• När mätningen är på plats, utreda klimatnyttan och den ekonomiska nyttan av att spara el på IBF och eventuellt utveckla en sparplan.
Ansvariga: Miljögruppen, eventuellt med bistånd av expertis

• Utreda miljönyttan med olika vattenbesparande åtgärder (spara spillvatten; införa fotocells- och snålspolande kranar; alltid ha en tillbringare med kallt vatten i kylen m.m.)
Ansvariga: Miljögruppen

Mat och servering

IBF har redan en policy enligt vilken alla IBF-arrangemang (såväl på plats med catering som vid IBF-besök på kursgårdar och restauranger) är vegetariska ”som default”, det vill säga att vegetariskt beställs till alla som inte specifikt anger att de önskar äta kött eller fisk.

IBF ska:
• Undersöka möjligheten att utmönstra engångsmaterial (utom servetter) vid IBF-arrangemang. (Vid våra egna tillställningar kan det krävas nya rutiner som gör att de som planerar och beställer inte belastas med mer arbete.)
Ansvarig: Den som gör inköp för respektive arrangemang

• Utmönstra flaskvatten vid IBF-arrangemang. (Vid våra egna tillställningar kan det kräva inköp av kannor för vatten och utformande av rutiner som gör att de som planerar och beställer inte belastas med mer arbete.)
Ansvarig: Den som gör inköp för respektive arrangemang

IBF:s utomhusmiljö

IBF:s lokaler ligger i ett kvarter med såväl träd och buskage som gräsmattor. Gräsmattorna är klippta och de flesta ytor används av personal och studenter. Cykelparkering finns i anslutning till byggnaden och om man vill låsa in sin cykel i kapellet kan man låna nyckeln som hänger på anslagstavlan. Fastighetsägaren har tillfrågats om återplantering av nedtagna träd, nyplantering (blommande buskar och fruktträd för pollinerande insekters skull samt ytterligare träd för att binda CO2).

IBF ska:
• Följa upp planteringen av nya träd och eventuellt även blommande buskar samt om det är möjligt att hålla en liten del av gräsytan som en blommande äng.
Ansvarig: Ekonomisamordnaren

Planering i relation till mål III

Att regelbundet föra ut goda erfarenheter av våra försök enligt punkt II och idéer om vad som skapar framgång till andra på och utanför Uppsala universitet.

MÅL FÖR 2021-2022

IBF ska:
• Samverka med, lära av och sprida goda idéer till andra delar av UU genom att

  1. Miljögruppen fortsätter att ha kontakt med andra intresserade på UU genom UU:s klimatnätverk
  2.  Miljöombudet har fortsatt kontakt med UU vid miljöombudsträffar och genom den information som UU centralt skickar ut till alla miljöombud

Ansvariga: Miljögruppen

• Informera om IBF:s miljömål samt det som görs i enlighet med denna miljöplan såväl på hemsidan som i IBF:s Nyhetsbrev.
Ansvariga: Informatör/kommunikatör

Planering i relation till mål IV

Att bidra till och vara pådrivande i Uppsala universitets arbete emot den globala uppvärmningen och andra stora miljöproblem.

MÅL FÖR 2021-2022

IBF ska:
• Begära information om UU:s framsteg i klimatarbetet och ge konstruktiv respons på detta område.
Ansvariga: Miljögruppen

• Verka tillsammans med andra klimatintresserade på UU för att klimatkrav ställs vid centrala upphandlingar, inte minst av resebyråer.
Ansvariga: Miljögruppen

Senast uppdaterad: 2021-10-05