Segregationsforskning med Uppsala kommun i hamn

2022-11-25

Uppsala kommun och IBF har under två år samfinansierat två forskartjänster. Resultatet från samarbetet redovisades på seminariet Segregation – forskningsresultat, tillämpning och forskningssamarbeten.

Under seminariet dsikuterades resultaten av det strategiska forskningssamarbetet som har samfinansierats av universitetet och stadsbyggnadsförvaltningen vid Uppsala kommun. Tre forskare från IBF har delat på två heltidstjänster och den ursprungliga tanken var att de skulle förlägga halva arbetstiden i förvaltningsmiljön på Stadshuset. Coronapandemin ändrade förutsättningarna för samarbetet och istället har forskarna och tjänstemännen på strategisk planering haft regelbunda möten digitalt.

Under det avslutande forskningsseminariet lyftes reflektioner, lärdomar och behov inför fortsatta forskningssamarbeten. Åsa Dahlin, enhetschef översiktsplanering, som har varit ansvarig från kommunens sida och Nils Hertting, prefekt vid IBF, började med att beskriva idéerna bakom samarbetet.

Mötet i kommunfullmäktigesalen. Sex personer syns i bild.
IBF:s prefekt Nils Hertting (till vänster i bild) samtalar med representanter
från Strategisk planering vid Uppsala kommun.

En vikitig del av seminariet var förstås att forskarna Karin Backvall och Andraeas Alm Fjellborg, som båda är kulturgeografer, redovisade resultatet av sin respektive forskning. Seminariet avslutades med gruppdiskussioner mellan forskare och tjänstemännen kring forskningsfrågorna och andra dagsaktuella frågor som kommunen brottas med, samt erfarenheterna kring samarbetet mellan IBF och kommunen.  

Att förstå och motverka rumslig stigmatisering
Karin Backvall höll presentationen Att förstå och motverka rumslig stigmatisering där hon beskrev sin kvalitativa forskning kring stigmatisering av bostadsområden. I sin presentation diskuterade Karin Backvall relationen mellan ett bostadsområde och ett stigma för att ge bättre förståelse för hur stigmatisering fungerar. Hon poängterade också att det är viktigt att reflektera över skillnaden mellan att diskutera och åtgärda problem och att stigmatisera.

Social blandning i staden
Andreas Alm Fjellborg har i sin forskning fokuserat på att undersöka social blandning med hjälp av registerstudier. Utgångspunkten för forskningen är att det är viktigt att människor med olika bakgrunder möts på olika platser i staden. Andreas Alm Fjellborg har studerat bostadsmarknaden och skolmarknaden - två arenor för möten och blandning. I sin presentation redovisade han forskning om hur bostadsbyggande och bostadsblandning relaterar till socialt blandade grannskap samt hur förskolan och lokaliseringen av olika typer av förskolor påverkar blandningen av barn med olika bakgrund.

Inspelning från digtialt frukostseminarium

Nyligen presenterades samarbetet och forskningsresultaten på det digitala frukostseminariet Boendesegregation – lärdomar från samverkan mellan forskning och kommunal planering.

Se inspelningen från frukostseminariet

Nyheter