Vilka människor skulle helst vilja flytta till Sverige om de gavs möjligheten?

2023-04-21

Den internationella migrationen ökar stadigt i världen. På hundra år har Sverige gått från att vara ett utvandringsland till att vara ett mottagarland för migration. En ny rapport som har getts ut av Delegationen för migrationsstudier (DELMI) visar att 10 miljoner människor från låg- och medelinkomstländer skulle vilja flytta till Sverige om de fick möjlighet.

Framsida rapporten Under ytanMigrationsflöden beror på många olika orsaker och är ofta svåra att förutspå. Ett av de största migrationsflödena i världen utgörs av människor som flyttar från låg- och medelinkomstländer till höginkomstländer som Sverige och andra EU-länder. Den nya rapporten analyserar dock inte de pågående migrationsströmmarna, utan studerar istället vilken önskan som finns hos människor i olika delar av världen att flytta till ett annat land. Kunskapen kan vara viktig pusselbit för att förutspå framtida migrationstrender och på så vis säkerställa ett säkert och ordnat mottagande i destinationsländerna.

Bakom rapporten står Oscar Erixson, forskare i nationalekonomi vid IBF, tillsammans med kollegorna Mikael Elinder vid nationalekonomiska institutionen och Olle Hammar vid Institutet för Näringslivsforskning. Studien baseras på data från den årliga Gallup World Poll, som är en global intervjuundersökning som omfattar 160 länder och är representativ för 99 % av världens vuxna befolkning. I undersökningen ingår frågor om människors åsikter, tankar, levnadsförhållanden och beteenden. Den fråga som rapporten utgår från är ”Om du hade möjlighet, skulle du vilja flytta till ett annat land permanent eller skulle du föredra att bo kvar här?” De intervjupersoner som svarade att de skulle vilja flytta permanent till ett annat land fick även följdfrågan om vilket land de skulle vilja flytta till. I rapporten har forskarna använt dessa svar tillsammans med befolkningsstatistik från Världsbanken (2021) för att studera hur många vilka som önskar emigrera till EU och Sverige, samt vad som kännetecknar dessa individer.

– Våra beräkningar visar att 10 miljoner människor från låg- och medelinkomstländer skulle vilja flytta till Sverige om de fick möjlighet. Hälften av dessa återfinns i fem länder: Kina, Iran, Turkiet, Irak och Ryssland, säger Oscar Erixson, forskare i nationalekonomi vid IBF.

Bland dem som anger att de gärna skulle vilja flytta från sina hemländer utmärker sig unga, relativt välutbildade män med högre inkomster. De som anger att de gärna kommer till Sverige har en något annorlunda profil – de har oftare familj, lägre inkomster och upplever mer hälsoproblem. Samtidigt är dessa personer oftare stadsbor och religiösa i mindre utsträckning.

Kunskaperna från rapporten bidrar till att lättare identifiera de länder där en plötslig försämring av levnadsvillkoren kan tänkas öka migrationsflödet till Sverige.

– Studien kan också ge oss en bättre förståelse för vilka länder vi kan förvänta oss att se ökad migration från om Sverige skulle göra generella lättnader i sin migrationspolitik, säger Oscar Erixson.

Läs rapporten

Rapporten finns att ladda ner på Delmis webbplats.
Under ytan: Hur många och vilka vill lämna sina länder för att flytta till EU och Sverige?

Nyheter