Hur påverkas barns framtid av bostadsområdet där de växer upp?

2023-06-15

En ny nationalekonomisk rapport visar att villkoren i bostadsområden där barn växer upp har betydelse för deras möjligheter senare i livet.

Rapporten Bostadsområdets betydelse för brottslighet och barns möjligheter, som är utgiven av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle), är en forskningsöversikt författad av Torsten Santavirta, forskare nationalekonomi vid IBF, tillsammans med Hans Grönqvist är professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet och Susan Niknami, forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Genom att kartlägga bostadsområden som klassas som så kallade utsatta områden vill forskarna belysa hur uppväxtområdet kan påverka barns framtidsutsikter. Forskarna har studerat hur dessa bostadsområden skiljer sig från övriga bostadsområden sett till sådant som sysselsättningsgrad, inkomstnivå, andel utrikes födda och andel unga som bor där. De jämför även olika mått på brottslighet i området, som antal anmälda brott, utsatthet för brott och otrygghet vid utevistelse under sena kvällar. Genom datamaterial som sträcker sig minst tio år tillbaka i tiden följs utvecklingen inom olika typer av bostadsområden.

Analyserna visar på stora skillnader mellan de områden som klassas som ”utsatta områden” och övriga bostadsområden. Det framgår av en rad mått på ekonomiska och sociala förhållanden. Visserligen ser villkoren i de utsatta områdena inte ut att ha förändrats jämfört med andra områden sedan början av 2010-talet, men det tyder snarast på att de befinner sig i ett bestående tillstånd av marginalisering, enligt forskarna.

– Ett genomgående tema i vår rapport är att det behövs mer datainsamling och utvärdering. Det krävs för att forskare ska kunna se orsakssamband och slå fast vilka åtgärder som faktiskt förbättrar villkoren för barn i utsatta områden, säger Torsten Santavirta, forskare i nationalekonomi vid IBF.

Rapportförfattarna kommer också med en rad förslag på åtgärder som skulle kunna förbättra barns möjligheter senare i livet. Bland annat föreslår de breda satsningar på arbetsmarknad och skola i dessa bostadsområden och att det ska bli enklare för familjer att byta bostadsområde.

Läs rapporten

Rapporten Bostadsområdets betydelse för brottslighet och barns möjligheter finns att ladda ner på SNS webbplats.

Nyheter