Stora forskningsanslag till forskare vid IBF

2023-06-16

Tre forskningsprojekt vid IBF beviljas totalt 16,7 miljoner kronor i forskningsmedel från forskningsrådet Formas inom ramen för utlysningen ”Socialt hållbar bostadsförsörjning för alla”.

Det gäller projekten:

Förnyelse av den förhandlade hyressättningen - En väg till en socialt hållbar bostadsmarknad?
Projektledare: Cecilia Enström-Öst, forskare i nationalekonomi
Finansiering: 5 993 547 kr

Kunskapsutbyte och innovation i den kommunala planeringens strategier för socialt hållbar markanvändning och segregationsbekämpning: bostadsforskningen i samverkan med kommunerna Uppsala och Botkyrka
Projektledare: Irene Molina, professor i kulturgeografi
Finansiering: 5 996 536 kr

Äldres boende och flyttningar i mindre orter och på landsbygden i Sverige – socialt hållbara boendeformer, flyttkedjor och bostadsförsörjning i små kommuner.
Projektledare: Andreas Alm Fjellborg
Finansiering: 4 736 647 kr

Nyheter