Fem miljoner kronor till forskning om nybyggnation, flyttkedjor och bostadsojämlikhet

2023-11-01

Projektledare for forskningsprojektet Nybyggnation, flyttkedjor och bostadsojämlikhet är nationalekonomen Che-Yuan Liang och han är mycket glad för anslaget från forskningsrådet Forte.

– Anslaget ger oss möjlighet att undersöka effekterna av att bygga olika typer av bostäder på bostadsojämlikheten mellan befolkningsgrupper och områden, säger Che-Yuan Liang.

Frågorna som forskarna vill belysa är huruvida man kan bygga bort bostadsbrist för socioekonomiskt utsatta hushåll genom att studera hur många bostäder, vilken typ av upplåtelseform och i vilka områden man skall bygga för att dessa hushåll ska få bättre bostäder. Forskarna vill också undersöka hur man kan motverka segregation genom att bygga för att få en bättre blandning av olika socioekonomiska grupper inom olika bostadsområden.

– Dessa frågor har inte varit möjliga att undersöka tidigare på grund av brist på data. Tidigare forskning har endast studerat begränsade delar, men med våra data och metoder kan vi ge en mer heltäckande bild av effekterna av nya bostäder för individer, grannskap och städer, säger Che-Yuan Liang.  

Forskarna använder mikrodata över hela den svenska befolkningen och bostadsbeståndet sedan 1960 och framåt. I projektet kommer de att kunna följa flyttkedjor som utgår från nybyggda bostäder, följa hur bostäder slits och åldras över tid och studera grannskap med nya bostadsprojekt över tid. Dessutom har de geografiskt kodade data över landanvändning, utsläppsnivåer, skjutvapenvåld och serviceutbud. Forskarna kommer även att göra en nydanande analys av hur varierande byggmönster i olika städer påverkar boendemönstret.

– Den snabba urbaniseringen har lett till växande boendekostnader, trängsel, omfattande kriminalitet och boendesegregation i många städer runt om i världen inklusive i Sverige. En omdebatterad policyfråga är om bostadsbyggande kan stävja problemen. Vi vill bidra med ny kunskap som kan vägleda beslutsfattare om hur mycket, vad och var man bör bygga för att alla ska få bra boendevillkor och för att motverka geografisk ojämlikhet, säger Che-Yuan Liang. 

Projektet utförs inom Urban Lab, en mångvetenskaplig miljö för kvantitativ urbanforskning vid Uppsala universitet, där IBF ingår. Forskare från fyra olika samhällsvetenskapliga discipliner deltar i sammanställningen av datamaterialet. Projektet drar också nytta av Urban Labs plattform för samverkan och kommunikation med väl etablerade kanaler och många kontaktytor även utanför forskarsamhället.

Läs mer om Urban Lab

Nyheter