Tidiga insatser främjade nyanlända flyktingars språkkunskaper och sysselsättning

2023-12-18

framsida delmirapportEtt flertal studier har visat att flyktingar har svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Det är därför viktigt, både för den enskilde individen men även för samhället i stort, att ta reda på vilka insatser som främjar en tidigare arbetsmarknadsintegration.

I en ny Delmi-rapport som lanserade på Lucia-dagen utvärderar forskarna ett specialutformat arbetsmarknadsprogram på kort och lång sikt. Den arbetsmarknadspolitiska insatsen riktade sig till nyanlända i Göteborg. Genom ett samarbete mellan Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen och fastighetskoncernen Förvaltnings AB Framtiden erbjöds en grupp lågutbildade flyktingar en insats som bestod av intensiv språkträning, handledd arbetspraktik och matchning till arbete.

Eftersom erbjudandet om att delta i insatsen lottades fram, kunde forskarna jämföra hur det gick för dem som fick erbjudande om att delta med dem som inte fick erbjudandet. Utvärderingen visar att den högre intensiteten i de olika delarna av insatsen och att insatsen sattes in i ett tidigt skede bidrog till såväl ökade språkkunskaper som långsiktiga effekter på sysselsättning.

– Resultaten från vår studie visar att rätt utformad arbetsmarknadspolitik verkligen kan påskynda nyanländas arbetsmarknadsetablering. Två faktorer som var utmärkande för den insats vi utvärderat var intensiteten i programmet, både vad gäller svenskundervisningen och arbetspraktiken, och att arbetsgivarsidan var involverad under hela processen, säger Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF och en av rapportförfattarna. De två övriga författarna är Johan Egebark, forskare vid Uppsala Center for Labor Studies, och Ulrika Vikman forskare vid IFAU.

Även om utfallet till stora delar visar på positiva effekter, framkommer det också i rapporten att det finns delar att arbeta vidare med. Studien visar att det var främst av män som gynnades av insatsen, särskilt på lång sikt. En delförklaring kan vara att det var en lägre andel kvinnor som accepterade erbjudandet om att delta i insatsen. Samtidigt visar utvärderingen att det fanns mycket positiva effekter på kort sikt, både vad gäller språkkunskaper och sysselsättning, för de kvinnor som faktiskt deltog.

Om rapporten

Rapporten Etablering av nyanlända flyktingar - effekter av en tidig och intensiv arbetsmarknadspolitisk insats är utgiven av Delmi och finns att ladda ner på Delmis webbplats. Rapporten finns ockå sammanfattad i en kortare policy brief.

Rapporten är författad av Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF, Johan Egebark, forskare vid Uppsala Center for Labor Studies och Ulrika Vikman, forskare vid IFAU.

Nyheter