Är basinkomst åt alla etiskt försvarbart?

2020-01-27

Simon Birnbaum, docent och forskare i statskunskap vid IBF, har publicerat två kapitel i två olika antologier som handlar om ämnet basinkomst, som under de senaste åren har debatterats i många länder.

Basinkomst innebär en garanterad inkomst till alla medborgare utan krav på motprestation. Denna tanke har fått ny aktualitet i en ekonomi präglad av växande ekonomiska ojämlikheter, en större andel otrygga och kortvariga arbeten, men även utifrån diskussioner om hur automatiseringen kan påverka arbetets former under kommande år.

Olika experiment med överföringar utan motprestationskrav till låginkomsttagare har nyligen genomförts, pågår, eller planeras på olika håll i världen. Forskarna förväntar sig inom kort ha nya rön om till exempel effekterna på hälsa och arbete av sådana lösningar.

I varje sammanhang där basinkomstliknande system diskuteras stöter de dock på viktiga principiella invändningar. ”Vilken etik tillåter fullt friska att slippa arbete?” frågade till exempel professorn i statsvetenskap Bo Rothstein på DN Debatt för en tid sedan. Denna fråga har genomlysts grundligt i senare decenniers politisk-filosofiska forskning om basinkomst.  

I kapitlet ”The Ethics of Basic Income”, som ingår i en omfattande ny internationell handbok om basinkomst ger Simon Birnbaum en översiktlig genomgång och kritisk granskning av de mest centrala argumenten för och emot basinkomst. Ett annat kapitel på samma tema publiceras i den precis utkomna antologin Welfare to Work in Contemporary European Welfare States.

Referenser:

Simon Birnbaum (2019) ”The Ethics of Basic Income”, i The Palgrave International Handbook of Basic Income. Palgrave Macmillan, Cham.

Simon Birnbaum (2020) ”Unconditional basic income and duties of contribution: exploring the republican ethos of justice”, i Welfare to Work in Contemporary European Welfare States. Legal, Sociological and Philosophical Perspectives on Justice and Domination. Policy Press.

Nyheter