Förtätning kan vara både bra och dåligt för hälsan

2020-10-13

Både urbana grönområden och urban förtätning är förknippat med lägre dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. Detta till synes förbryllande resultat rapporteras i en ny studie.

Studien är gjord av IBF:s professor i miljöpsykologi Terry Hartig, tillsammans med kulturgeograferna Zara Bergsten och Jan Amcoff vid IBF, samt med miljöepidemiologer i Skottland och Australien. Forskningsteamet konstaterar att forskning om urbana grönområden och hälsa ofta har motiverats av en oro över att grönområden försvinner i urbaniseringens och förtätningens kölvatten. Däremot har forskningen inte undersökt hur förhållandet mellan grönområden och hälsa kan variera beroende på befolkningstätheten.

– Det är viktigt att problematisera idén om urbana grönområden som motgift mot förtätning. Forskningen om fördelarna med urbana grönområden måste förenas med forskning om hur urbanisering i sig också kan gynna hälsan, säger Terry Hartig.

I den aktuella artikeln har forskarna studerat dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar i 1 432 svenska församlingar under perioden 2000-2008. Forskarna fann att relativt stora församlingar med hög befolkningstäthet, stabil befolkningsutveckling och en större tillgång på grönområden, tenderade att ha en lägre dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar i befolkningen. Bland mer glesbefolkade församlingar med betydande befolkningstillväxt såg forskarna ett samband mellan ökningen i befolkningsdensitet och minskad dödlighet.

– För små orter kan urbanisering ha en god effekt på hälsan. I större städer måste man där-emot hushålla med de grönområden man har. I redan tätbyggda områden kan vidare förtätning undergräva folkhälsofördelarna med urbana grönområden – både genom den förlust av areal som förtätning innebär, men även av kvalitét när fler människor ska dela på en mindre yta. Däremot kan förtätning i mer glesbefolkade områden ge andra fördelar som kompenserar förlusten av grönområden. Till exempel att människor får bättre tillgång till hälsovård och andra tjänster som hjälper dem att hålla sig levande och friska, förklarar Terry Hartig.

Författarna drar slutsatsen att deras resultat uppmärksammar värdet av såväl den byggda stadsstrukturen som av urbana grönområden samt samspelet dem emellan. Forskarna hoppas att studien kommer att främja forskning om hur de fördelar som finns med förtätning ska vägas mot de kostnader som en förlust av urbana grönområden kan medföra.

Läs artikeln
Hela artikeln finns fritt tillgänglig via Open Access.
Terry Hartig et. al. (2020) Associations between greenspace and mortality vary across contexts of community change: a longitudinal ecological study, Journal of Epidemiology and Community Health, 74, 534–540. doi:10.1136/jech-2019-213443

Nyheter