Bristande samordning försvårar arbetsmarknads- och bostadsintegration

2020-10-26

Sedan 2010 ansvarar staten för att matcha nyanlända mot arbetstillfällen, medan kommunerna ansvarar för boendet för dem som har fått uppehållstillstånd. Samtidigt är det bostadsbrist i 83 procent av Sveriges kommuner, vilket gör det svårt för nyanlända att flytta dit jobben finns.

IBF:s forskare Susanne Urban och Emma Holmqvist har nyligen lanserat en SNS-rapport på tema ”Organisation av arbetsmarknads- och bostadsintegration”. I forskningsöversikten som är samförfattad med Vedran Omanović vid Göteborgs universitet, drar forskarna slutsatsen att den statliga arbetsmarknadspolitiken måste samordnas bättre med kommunernas ansvar för nyanländas boende.

De efterlyser även fler studier som tittar på hur olika kommuner jobbar med bostadsfrågan vad gäller nyanlända. Forskarna pekar på att det i nuvarande system finns en tydlig målkonflikt mellan integration på arbetsmarknaden och integration på bostadsmarknaden.

– För att lösa bostadsfrågan och minska boendesegregationen finns en strävan att placera nyanlända i mindre kommuner, men människor dras ändå till storstadsregionerna för att få arbete och integreras på arbetsmarknaden, säger Emma Holmqvist,.

I rapporten konstaterar forskarna att om människor ska kunna bli etablerade och inkluderade på arbetsmarknaden i hela landet behöver de också kunna bo i hela landet och ha möjlighet att flytta. Författarna menar att det krävs en mer aktiv mobilisering och engagemang av flera olika aktörer för att driva integrationsprocesserna framåt. Kommuner, stat, arbetsgivare, nya och etablerade invånare måste bli bättre på att samverka med varandra.

– Integration beror inte bara på en sak. Det är en process där olika delar av samhället samspelar. Aktörer som har inflytande över en aspekt i integrationen behöver också ta hänsyn till hur andra aspekter påverkas. Tyvärr görs inte det idag vilket kan ge negativa konsekvenser för integrationen, säger Susanne Urban.

Om rapporten

Rapporten Organisation av arbetsmarknads- och bostadsintegration är utgiven vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) inom ramen för SNS forskningsprojekt
Lärdomar om integration. SNS är en politiskt oberoende ideell förening som samlar 260 företag, myndigheter och organisationer.

Rapporten finns att ladda ner på SNS webbplats:
Organisation av arbetsmarknads- och bostadsintegration

Nyheter